Temel Veteriner Genetik Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir pürinin bir başka pürin ile değişmesi sonucu meydana gelen nükleotid değişimlerine ne ad verilir?


Transisyon
Transversiyon
Transdüksiyon
Translokasyon
Translasyon

2.Soru

Bir hastalığı karakterize eden, birbirleriyle ilişkisiz gibi görünen, aynı anda ortaya çıkarak tek bir olgu olarak kendilerini gösteren belirtiler bütününe verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Polimorfizm

Delesyon

Mutant

İnfertil

Sendrom


3.Soru

Bir genin allellinin bulunmamasına ne ad verilir?


Hemizigoziti

Pseudoautosomal

Sinapsis

Huntington

Oto sexing


4.Soru

İrlanda Seterleri normalde kırmızı deri rengine sahiptir. Bununla beraber siyah deri renkli hayvanlara da rastlanmaktadır. Deri rengine örneğin A ve E gibi pek çok gen etki etmektedir. Dominant A alleli E lokusuna epistatik etki yapmakta, yani A allelinin varlığında daima kırmızı deri rengi ortaya çıkmaktadır. Aynı zaman da E lokusundaki homozigot resesişikte de (ee) kırmızı deri rengi ortaya çıkmaktadır. Diğer genotiplerde siyah renklilik belirmektedir. İki heterozigot hayvanın melezlenmesiyle siyah yavru olma olasılığı kaçtır?


9 / 16
3 / 16
1 / 16
13 / 16
8 / 16

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir populasyon içerisinde istenilen karakterler yönünden üstün verim özellikleri taşıyanlara, üstün verim özellikleri taşımayanlara oranla daha fazla üreme fırsatı verilmesi anlamına gelmektedir?


Rekombinasyon

Seleksiyon

Varyasyon

Filogenetik

Transgenik


6.Soru

Erkek eşeğin bir kısrak ile birleşmesi ile oluşan katırın yaşama gücünün diğer iki türe göre yüksek olması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?


Intermedier kalıtım

Üstün dominaslık

Eş baskınlık

Tam baskınlık

Parsiyel baskınlık


7.Soru

Doğal seçilim teorisi hangi bilim adamı tarafından ortaya konmuştur? 


Mendel 
Galton 
Darwin 
Johannsen
DeVries 

8.Soru

Transkripsiyonla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 


RNA zinciri kalıp olarak kullanılır. 
 Transkripsiyon sonrası DNA oluşur. 
Sadece ökaryodik hücrelerde gözlenir. 
DNA polimerazın aktivitesi ile gerçekleşir.
DNA zinciri kalıp olarak kulanılır.

9.Soru

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde PCR’ın ilk aşamalarındaki döngü doğru sırada verilmiştir? 


Uzama-denatürasyon-bağlanma

Bağlanma-denatürasyon-uzama

Denatürasyon-bağlanma-uzama

Bağlanma-uzama-denatürasyon

Uzama-bağlanma-denatürasyon


10.Soru

I. A geni 5. kromozom II. B geni 8. kromozom III. C geni 5. kromozom IV. D geni 6. kromozom  Yukarıdaki genlerden hangileri bağlı genlerdir?


II ve IV

I ve III

I,II ve IV

III ve IV

II ve III


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, transisyon değişim mutasyonudur ?


A-C

G-C

A-T

T-G

A-G


12.Soru

Amerikan Enerji Dairesi, Ulusal Sağlık Örgütü ve İngiliz Tıbbi Araştırmalar Konseyi gibi kurumlar öncülüğündeki ilk İnsan Genom projesi hangi yıl başlatılmıştır?


1980

1985

1990

1995

2000


13.Soru

Maxam ve Gilbert’in yayınladıkları kimyasal kırılma yöntemine göre aşağıdakilerden hangisi ile  değişikliğe uğramış nükleotitlerin bulunduğu noktalardan DNA zinciri kırılmaktadır?


ddNTP

Piperidin

Poliakrilamid

Selüloz asetat

Agaroz


14.Soru

Aşağıdakilerin hangisinin temel geni SRY genidir?


Erkek cinsiyetinin belirlenmesinin

Kadın cinsiyetinin belirlenmesinin

Cryptorchidism hastalığının

Calico olma durumunun

Holoandrik olma durumunun


15.Soru

Aminoasitleri ve ona bağlanabilecek t-RNA’ları tanıyabilen, her aminoasit için sadece bir tane bulunan, aminoasitleri t-RNA’ya bağlayan enzim nedir?


Aminoaçil sentetaz

Aminotransferaz

DNA ligaz

RNA polimeraz

Aminoaçil transferaz


16.Soru

C¸iftlik hayvanlarında, bir sürüde arzu edilen karakterlerin veya verimleri arttırıcı genlerin oranını yükseltmek veya arzu edilmeyen hastalıkla ilişkili genlerin oranını azaltmak için yapılan tüm çalışmalara ne ad verilir?


Genetik varyasyon

Genetik çeşitlilik

Genetik ıslah

Klonlama

Kalıtım


17.Soru

Ökaryotlarda, mitokondriyal DNA’nın replikasyonundan sorumlu olan DNA polimeraz hangisidir?


DNA polimeraz beta
DNA polimeraz alfa
DNA polimeraz epsilon
DNA polimeraz gama
DNA polimeraz delta

18.Soru

Diploit organizmalarda tek bir kromozomun fazla olması durumuna ne ad verilir?


Nullizomi

Monozomi

Trizomi

Tetrazomi

Öploidi


19.Soru

Yetişkin bir canlıdan alınan hücre çekirdeğinin, hücre çekirdeği çıkarılmış bir embriyo hücresine aktarılmasıyla verici canlının kopyalanması işlemine ne ad verilir?


Embriyo

Genetik

Klonlama

Gen

Varyasyon


20.Soru

Mendel kanunlarına göre “AABB” ve “aabb” genetik yapılı iki bireyin dihibrit birleştirilmesi sonucu oluşan F1 neslinde oluşan yavruların fenotipi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?


AABB

aabb

AaBb

AAaa

BBbb