Temel Veteriner Genetik Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Rekombinant DNA teknolojisinde en önemli unsur çift zincirli DNA’nın bazı bölgelerini tanıyarak kesen restriksiyon enzimlerinin ve kırık DNA parçalarının uçlarını birleştiren ……. enziminin varlığıdır.
Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere gelmesi gereken enzim hangisidir?


Rasemaz

Transferaz

Oksidaz

Liyaz

Ligaz


2.Soru

“Mendel’in kalıtım birimlerini temsil eden birim faktörleri, genetikte ................ olarak isimlendirilir ve bunun alternatif formalarına ................ denir.” Cümlesindeki boşluklara gelecek sözcükler sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?


kromozom-allel
gen-allel
gen-lokus
karakter-interaksiyon
gen-homolog

3.Soru

İki gen bakımından heterozigot genotipin, dominant ve resesif allelerinin aynı kromozomda kalıtıldığı bağlı gen kalıtımına ne ad verilir?


Dominant

Resesif

Bağsız

Coupling

Trans


4.Soru

Aşağıdaki kromozomlardan hangisi homogametik değildir?


XY

XX

ZZ

YY

WW


5.Soru

Bir deneysel çaprazlama sonucu elde edilen veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Yalnızca tabloda yer alan veriler kullanılarak elde edilen rekombinasyon frekansı (cM) nedir?


1

8

9

17

83


6.Soru

Diploit bir organizmada morfolojik olarak birbirinin aynı olan kromozom çiftine ne ad verilir?


Kodominant kromozom
Homolog kromozom
Heterolog kromozom
Dominant kromozom
Çekinik kromozom

7.Soru

Allel olmadıkları halde bazı genlerin birbiriyle etkileşim halinde olma durumuna ne ad verilir?


Dominaslık

Penetrans

Ekspresiviti

Epistazis

Pelitropi


8.Soru

DNA’nın restriksiyon enzimleriyle kesilmesi; kesilen uçlara özgül dizilerin eklenmesi; bu parçaların PCR ile çoğaltılması ve çoğaltılan parçaların görüntülenmesine dayanan teknik hangisidir?


RFLP

AFLP

RAPD

RPCR

SNP


9.Soru

………. farklı zigotlardan genetik materyal geçişiyle hücre hatlarında farklılaşma olmasıdır. Bu geçiş ya ikizlerin embriyonel gelişim dönemlerinde, plasenta aracılığıyla madde alışverişi sırasında genotip bulaşmasından kaynaklanmakta ya da aynı anda döllenen zigotların füzyonundan şekillenmektedir
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Mutasyon

Kimerizm

Polimorfizm

Monozomi

Nullizomi


10.Soru

Heterozigot birleşimde fenotipde her iki genin sahip olduğu etkilerin arasında bir durum görülürse bu tip etkileşime ne ad verilir?


Dominaslık

İncomplete dominaslık

Kodominaslık

Intermedier kalıtım

Penetrans


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, iki farklı gametin, iki kalıtsal karakter açısından birleştirilmesi olayına verilen isimdir?


Monohibrit Birleştirme

Dihibrit Birleştirme

Trihibrit Birleştirme

Polihibrit Birleştirme

Test Birleştirmesi


12.Soru

Bir genin birden fazla karakteri belirlemesine ne denir?


Intermedier kalıtım

Dominaslık

İncomplete dominaslık

Kodominaslık

Pleitropi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Mendel Dışı Kalıtıma bir örnektir?


Monohibrit çaprazlama

Geriye melezleme

Dihibrit birleştirme

Polihibrit birleştirme

Genomik damgalama


14.Soru

PCR reaksiyonu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?I- PCR ile çok az miktarlardaki DNA molekülü, kısa bir süre içinde yüksek miktarlara çıkartılmaktadırII- Kalıp DNA üzerindeki istenilen bölgeye özgü 15-30 bazlık oligonükleotit dizileri olan ileri ve geri yönlü bir çift primer kullanılmaktadır.III- PCR tüm bir genom yerine, sadece genom üzerinde seçilen bir DNA bölgesinin çoğaltılmasını sağlamaktadır.IV- PCR’ı ilk geliştiren Sanger’dir.


I ve II

I ve IV

I,II ve III

I,III ve IV

I, II, III ve IV


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hücre membranının görevlerinden biri değildir?


Hücreyi dış ortamdan izole etmek
Hücre bütünlüğünü korumak
Hücre içi ve dışı arasında madde alış verişini düzenlemek
İçerisindeki lipit tabakası sayesinde suya karşı geçirmezlik sağlamak
Hücre çekirdeğine madde geçişini sağlamak

16.Soru

Beş karbonlu şeker (pentoz), bir fosfat ve bir azotlu organik bazdan oluşan bir bileşik aşağıdakilerden hangisidir?


Ribozom

Protoplazma

Nükleotit

Nükleolus

Nükleus


17.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi bağlı genlerle ilgili yanlış bir ifadedir


Her iki gen de aynı kromozom üstünde yer alırsa bağıl gen olarak tanımlanambilir
Bağlı genler farklı kromozomlar üzerinde yer alabilir
Bağlı genlerin oynadığı kalıtım şekline gen bağlılığı denilmektedir
gen bağlılığı bileşiklik olarak da adlandırılmaktadır
8. kromozomda yer alan A geni ile 8. kromozomda yer alan B geni bağlı genler olabilir

18.Soru

 İki karakter yönünden yapılan birleştirmelere ne ad verilir? 


Dihibrit birleştirmeler 
Trihibrit birleştirmeler 
Monohibrit birleştirmeler 
Polihibrit birleştirmeler 
Monokromit birleştirmeler

19.Soru

DNA’nın yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


DNA’nın çift sarmal yapısının kararlılığı, ısıdan etkilenmez.
Heliks yapıdaki sarmalların birbirlerinden ayrılması işlemine denatürasyon denir.
Denatürasyon olayı öncelikle guanin-sitozin bazları arasında gerçekleşir.
Polinükleotit zincirlerin birbirinden ayrılması olayı geri dönüşümsüzdür.
Birbirlerine hidrojen bağları ile bağlı olan çift sarmal yapı pH 1-7 seviyelerinde genellikle stabildir.

20.Soru

Erkek ve dişi gametlerin bir araya gelmesine ne ad verilir?


Pseudoautosomal

Sinapsis

Fertilizasyon

Spermatozoon

Heterogametik