Temel Veteriner Genetik Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cinsiyete bağlı kalıtılan karakterlere örnek olarak gösterilemez? 


At ve köpeklerde hemofili 
Kedilerde calico renklilik 
Sığırlarda süt verimi 
Sığırlarda “anhidrotic ectodermal dysplasia” (kılsızlık oluşumu) 
Kanatlılarda gümüş ve altın renk 

2.Soru

Y kromozomu üzerinde taşınan baskın bir hastalık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Hasta babanın tüm çocukları hastadır.
Hasta babanın sadece kız çocukları hastadır.
Hasta babanın sadece erkek çocukları hastadır.
Hasta babanın kız çocuklarının %50'si sağlamdır.
Hasta babanın tüm çocukları sağlamdır.

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, bir kromozom içinde ya da homolog olmayan kromozomlar arasında kırılan parçaların karşılıklı olarak değişimini ifade etmektedir?


Delesyon

Duplikasyon

İnversiyon

Translokasyon

Yüzük yapısı oluşumu


4.Soru

-Ulak RNA
-Aminoaçil sentetaz
-Aminoasitler
-Helikaz
-DNA Giraz
Yukarıdaki maddelerden kaç tanesi translasyonda görevlidir?


1

2

3

4

5


5.Soru

Hücre içerisindeki ATP’nin üretiminden sorumlu olmakla birlikte bu ATP üretimini fotosentez yolu ile gerçekleştiren organel aşağıdakilerden hangisidir?


Mitakondri

Sentrozom

Ribozom

Golgi aygıtı

Kloroplast


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Diploid organizmalarda homolog kromozom çiftlerinden her ikisinin de fazla olması durumudur?


Trizomi

Nullizomi

Triploidi

Tetrazomi

Tetrapolidi


7.Soru

Genotip iibb’dir.
Homozigot “i” geni pigmentasyon oluşumunu sağlar.
Bu iki durumun gerçekleşmesi köpekte hangi duruma yol açmaktadır?


“i” enzimi çalışmaz.

Köpek beyaz renkli olur.

Köpek siyah renk olur.

“bb” genotipi siyah pigmentliğe neden olur.

“bb” genotipi kahverengi pigmentliğe neden olur.


8.Soru

Aşağıdaki terimlerden hangileri jel elektorforezi ile ilişkili değildir?


Tampon

Polimerizasyon

Mikroarray

Poliakrilamid

Anot


9.Soru


Şekilde verilmiş olan kimyasal yapı, aşağıdaki organik bazlardan hangisine aittir?


Adenin

Guanin

Urasil

Timin

Sitozin


10.Soru

Spontan mutasyonların en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?  


Radyoaktif kimyasallar 
 Dimerler 
Kozmik ışınlar 
DNA replikasyonundaki hatalar 
 X ışınları 

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cinsiyete bağlı kalıtılan karakterlere bir örnek değildir?


At ve köpeklerde hemofili
Kedilerde kaliko renklilik
Sığırlarda süt verimi
Sığırlarda “anhidrotik ektodermal displazi” (kılsızlık oluşumu)
Kanatlılarda gümüfl ve altın renk

12.Soru

James D. Watson, Francis Crick ve Maurice Wilkins 1962'de Nobel ödülü kazanmalarını sağlayan çalışmaları ile neyi ortaya koymuşlardır?


Genetik materyalin transformasyon yoluyla taşınabileceğini 

DNA’nın biyokimyasal özelliklerini

RNA’nın biyokimyasal özelliklerini

DNA’nın yapı modelini ve özelliklerini

DNA’nın genetik materyal olduğunu


13.Soru

Gamet oluşumu sırasında sadece bir ebeveyne ait homolog kromozomlardan biri yavruya aktarılmışsa bu duruma ne ad verilir?


Aglütinasyon
İzodizomi
Heterodizomi
Antikor
mozaik

14.Soru

İneklerde süt verimi, kanatlılarda yumurta ağırlığı ve ya meyve sineklerinde kanat tüyü sayısı gibi niceleyici karakterlerin kullanıldığı çalışmalar genetiğin hangi alt dalının çalışma konusudur?


Populasyon genetiği
Kantitatif genetik
Moleküler genetik
Klasik temel genetik
Varyasyon

15.Soru

“Protein sentesi esnasında DNA’da mevcut genetik bilgi ………….. sonrasında, RNA’ya aktarılır ve bu işleme ………….. denir” cümlesinde boş bırakılan yere gelmesi gereken terimler, sırasıyla aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Translasyon- Replikasyon

Replikasyon-Transkripsiyon

Transkripsiyon- Translasyon

Replikasyon- Translasyon

Transkripsiyon- Replikasyon


16.Soru

Francis Crick ve James Watson aşağıdaki çalışmalardan hangisiyle tanınmıştır?


Dolly’nin klonlanmasıyla
İnsan genom projesiyle
DNA modelinin ortaya konulmasıyla
Mendel kurallarının oluşturulmasıyla
Rekombinant DNA oluşturulmasıyla

17.Soru

Doğal seçilim teorisi hangi bilim adamı tarafından ortaya konmuştur? 


Darwin
Mendel 
Galton 
Johannsen
DeVries

18.Soru

Mayoz I profazının pakiten evresinde homolog kromozomlar arasında gerçekleşen parça değişimine, ne ad verilir?


Kardeş kromatid

Allel oluşumu

Krossing-over

Mitoz

Kiazma


19.Soru

Eradikasyon teriminin anlamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?


Baskının kaldırılması

Hastanın tıbbi hikayesi

Hastalığın ortadan kaldırılması

Bir araya gelip yapışma

Uyum sağlama


20.Soru

Protein yıkılması sonucu oluşan ve DNA’da kırılmalara yola açan amin bileşiğine ne ad verilir?


Oligonükleotit

Agaroz

Akrilamid

Piperidin

Poliakrilamid