Temel Veteriner Genetik Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yapısal kromozom sapmaları arasında yer almaz?


Translokasyon

İnversiyon

Replikasyon

Delesyon

Duplikasyon


2.Soru


Şekilde yer alan mutasyon aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturmaktadır?


Çerçeve kayması mutasyonu

Yanlış anlam mutasyonu

Sessiz mutasyon

Nötral mutasyon

Anlamsız mutasyon


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cinsiyetle sınırlı kalıtıma bir örnektir?


Köpeklerde siptorkhidizim
Kedide kaliko
Kanatlılarda renk
Kanatlılarda uzun tüylülük
Atlarda hemofili hastalığı

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi DNA zincirinde eşleşebilen baz çifti olabilir?


Urasil- Adenin

Guanin- Sitozin

Urasil-Timin

Adenin- Guanin

Sitozin- Timin


5.Soru

Protein sentezi esnasında DNA’da mevcut genetik bilginin replikasyondan sonra, öncelikle RNA’ya aktarılması işlemine ne ad verilir?


Lokus

Gen

Transkripsiyon

Kromozom

Denatürasyon


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir türün ya da yüksek taksonomik grupların soy gelişimi ve evrim geçmişi anlamında kullanılan terimdir?


Metagenomik

Sitogenetik

Genetik mühendisliği

Filogenetik

Transgenik


7.Soru

Tıpta tanı ve tedavi amacıyla araç ve gereçlerin üretimi, tasarımı ve iletişimi ile ilgilenen mühendislik dalına .......... denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Biyomedikal

Biyofizik

Biyokimya

Biyoteknoloji

Biyoistatistik


8.Soru

 DNA’nın en kararlı hali olan ve Watson-Crick modeline göre standart yapı olarak kabul edilen DNA çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? 


B-DNA 
A-DNA 
C-DNA 
Z-DNA 
E-DNA 

9.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi proteinlerin yıkımlanması sonucu oluşan ve DNA’da kırılmalara yol açan amin bileşiğidir?


Piperidin

Pirolidin

Trisamin

Metilamin

Propilamin


10.Soru

Populasyon genelinde daha yaygın olarak bulunan, bulunduğu bireyi olumlu ya da olumsuz olarak etkileyen genetik değişimlere ne ad verilir?


Mutasyon

Polimorfizm

Kromozomal Sapma

Transisyon

Transversiyon


11.Soru

Helikazların DNA replikasyonunda temel görevleri nedir?


DNA sarmalındaki aşırı bükülme ve dönüşleri engellemek

DNA çift sarmalını bazlar arasındaki hidrojen bağlarını kopararak açmak ve replikasyonun ilerlemesini sağlamak

DNA ipliklerinin tekrar birleşmesini engellemek

DNA zincirinin uzamasını sağlamak

Kesintili iplikteki okazaki parçalarını bir önceki parçalarla birleştirmek


12.Soru

Bir organizma ya da bir hücrede kromozom takımının set olarak artması ya da azalması durumuna ne ad verilir?


öploidi
anoplpidi
trizomi
monozomi
Haploidi

13.Soru

Aşağıdaki canlılardan hangisinde herhangi bir mutasyona bağlı olmaksızın poliploidi durumu gözlenir?


Fare

İnsan

Domuz

Alabalık

Koyun


14.Soru

Amonyağın, karaciğerde daha az toksik bir madde olan üreye çevrilerek kan yoluyla böbreğe gönderilmesi durumuna verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Karyotipleme

Transisyon

Transversiyon

Üre döngüsü

Çerçeve Kayması


15.Soru

Elektroforezde en hızlı giden band aşağıdakilerden hangisidir?


DNA fragmenti

Akrilamid

Piperidin

DNA zinciri

DNA belirteçleri


16.Soru

  1. Transkripsiyon
  2. Replikasyon
  3. Translasyon
  4. Helikasyon

Hangileri protein sentezi aşamalarıdır?


I ve II

I ve III

I, II ve III

II ve IV

I, III ve IV


17.Soru

Bir canlının hem genetik  hem de dış etkenlerin etkisiyle (çevre) ortaya çıkan yapısal, gelişimsel, biyokimyasal ve fizyolojik özelliklerinin tümüne verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? 


Gen

Fenotip

Genotip

Kalıtım

Karakter


18.Soru

DNA’nın kendini kopyalama olayına ne ad verilir?


Trankripsiyon
Translasyon
Replikasyon
Restriksiyon
Denatürasyon

19.Soru

Genomdaki ikili tekrarların mikrosatellit kabul edilebilmesi için en az kaç tekrar olması gerekmektedir?


6

7

8

9

10


20.Soru

I.DNA sarmalında iki ipliğin ayrılmasıyla başlar.
II.Mekanizmada pek çok protein ve enzim yer alır.
III.Ökaryotlarda prokaryotlara göre 20 kat daha hızlı gerçekleşir.
DNA replikasyonu ile ilgili yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III