Temel Veteriner Genetik Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi DNA sentezinde, DNA molekülünü 5’-3’ ya da 3’-5’ yönünde hidrolize eden enzimdir?


DNA polimeraz
Helikaz
DNA giraz
Primaz
DNA ligaz

2.Soru

Canlılarda kalıtımı sağlayan ve genleri taşıyan moleküler yapılara ne ad verilir?


Kalıtım

Genotip

Fenotip

Varyasyon

Kromozom


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, önceki ile aynı kimyasal özelliklere sahip, farklı bir amino asit üretilmesine bağlı olarak yine aynı polipeptit ürünü ile sonuçlanan mutasyondur?


Yanlış anlam mutasyonu

Nötral mutasyon

Letal mutasyon

Çerçeve kayması mutasyonu

Anlamsız mutasyon


4.Soru

I. Yalancı otozomal bölgeler kromozomlarda uç kısımlarda bulunurlar.
II. Kanatlılarda cinsiyetin belirlenmesi memelilerle aynıdır.
III. Cinsiyet kromozomları anafaz 1’e kadar eş durumdadırlar.
IV. Kanatlılarda erkek homogametik, dişi heterogametik.
Cinsiyetin belirlenmesi ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I-III

II-IV

I-IV


5.Soru

Erkek cinsiyetinin belirlenmesinde temel gen olarak bilinen ve sadece Y kromozomu üzerinde bulunan gen aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


DGAT

SRY

XXY

XXX

SRYY


6.Soru

Hayvan yetiştiriciliğinde cinsiyet yönlendirilmesi için spermlerin sınıflandırılması amacıyla kullanılan cihaz aşağıdakilerden hangisidir?


Akım sitometri

PCR

HPLC

Santrifüj

Mikroplaka okuyucu


7.Soru

Bir hücredeki kromozomların, homolog eşleriyle yan yana getirilerek belli bir düzene göre sıralanması aşağıdakilerden hangisidir?


Gonozom

Karyotipleme

Sendrom

İnversiyon

Translokasyon


8.Soru

Hücre bölünmesinin gerçekleşmediği dönemde kromozomda bulunan genetik materyale hangi isim verilmektedir?


Nükleus

Histon

Telomer

Sentromer

Kromatin


9.Soru

X’e bağlı çekinik gen örneklerinden biri insanlarda olduğu gibi, at, köpek, domuz gibi hayvanlarda da görülen hemofili A hastalığıdır. Hemofili bir aygırla hemofili olmayan bir kısrak birleşirse doğan yavrularla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Dişi tayların hepsi taşıyıcı olur.

Erkek tayların hepsi taşıyıcı olur.

Dişi tayların yarısı normal olur.

Erkek tayların yarısı hemofili olur.

Dişi tayların yarısı hemofili olur.


10.Soru

Birden fazla ribozom mRNA üzerinde sıralanıp ardışık hareket ederek protein sentezi yapabilir. Ribozomların protein sentezi sırasında mRNA üzerinde bu şekilde sıralanmasıyla oluşan yapıya ne ad verilir?


Kromatit

Nükleozom

Selenoid

Sentromer

Polizom


11.Soru

Transkripsiyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


RNA kalıp olarak kullanılır.
DNA kalıp olarak kulanılır.
Transkripsiyon sonrası mRNA oluşur.
Hem prokaryot hemde ökaryot hücrede gözlenir.
RNA polimerazın aktivitesi ile gerçekleşir.

12.Soru

DNA’nın çift ipliğinin birbirinden ayrılıp yeni tamamlayıcı ipliklerin sentezlenmesine ne ad verilir?


DNA replikasyonu

Replikasyon Çatalı

Replikasyon Orjini

Ökaryot Genomu

Prokaryot Genomu


13.Soru

“TTAATGCGCG” aşağıdakilerden hangisi verilen DNA dizisinden sentezlenmiş RNA dizisi olabilir?


AATTACGCGC
AATTTCGCGC
AAUUACGCGC
AAUUATGCGC
AATTACGUGC

14.Soru

Rekombinant DNA aktarımı sonucu aktarımın yapıldığı organizmaya ne isim verilir?


Rekombinant organizma

Rekombinant protein

Transgenik organizma

Klonlanacak vektör

Hedef


15.Soru

  1. XY
  2. XX
  3. XXY
  4. YO

Hangileri memelilerde spermatogenezis ya da oogenezis sırasında cinsiyet kromozomlarının kardeş hücrelere az ya da daha fazla olarak dağılması sonucunda oluşan gametlerdeki cinsiyet kromozomlarıdandır?


I ve II

I ve III

I, II ve III

III ve IV

I, II ve IV


16.Soru

Kromozomların morfolojik yapısı incelendiğinde merkezde yer alan ve hücre bölünmesinde kromozomlara hareket özelliği kazandıran oluşum hangisidir?


Kromatit

Nükleozom

Selenoid

Sentromer

Karyogram


17.Soru

Bölünebilen tüm hücrelerde gerçekleşen replikasyonun ana ve asıl amacı nedir?


Protein sentezinin devamlılığını sağlamak

Hücrenin yaşlanması sonucu ortaya çıkan serbest radikalleri uzaklaştırmak

Hücre için gerekli RNA’ları sağlamak

DNA’nın kendini çoğaltması ve genlerini nesilden nesile aktarımı

DNA’da bulunan genlerin yenilenerek hücrenin ortam koşullarına uyum göstermesini sağlamak


18.Soru

I. W
II. X
III. Y
IV. Z
Yukarıdakilerden hangileri memelilerde cinsiyete bağlı kromozomlardır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I, II ve III

Hepsi


19.Soru

Cinsiyetin otomatik olarak dıştan bakmayla belirlenmesi olayı hangisidir?


Hemizigoziti

Pseudoautosomal

Sinapsis

Huntington

Oto sexing


20.Soru

Aşağıdaki canlıların hangisinde replikasyon orjini birden fazladır?


Bakteriler

Mavi-yeşil algler

Mikroplazmalar

Aktinomisetler

Bitkiler