Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Plazmid profil analizi ile bakterinin kaç tane ve hangi büyüklükte plazmit içerdiği saptanırve diğer bakteri izolarları ile karşılatırılır

Nükleotid dizileme ile mutasyonlar saptanabilir

RFLP restriksiyon endonükleazlar ile  bakterilerin genetik yakınlıklarının saptanması için uygulanır

Pulsed fielde sadece genetik materyalin bir kısmı ile çalışılırken RFLP de tüm DNA ile çalışılır

PCR tekniği çok az miktardaki DNA ve RNA molekülünün enzimatik olarak çok fazla miktara getirilmesidir


2.Soru

Oksijensiz ortamda üreme yeteneğine sahip olmayan ve canlılığını sürdüremeyen bakteriler hangi grupta sınıflandırılmaktadır?


Aerobik bakteriler

Mikroaerofil bakteriler

Obligat anaerobik bakteriler

Fakültatif anaerobik bakteriler

Aerotolerant anaerobik bakteriler


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Bakteriyolojik teşhis laboratuvarlarında kullanılan besiyerlerinden biri değildir?


TSI agar
Kanlı agar
Nutrient agar
MLD agar
EMB agar

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi derinin vücuda mikroorganizmaların girmesini engelleyen salgılarından biridir?


Safra

Laktoferrin

Peroksidaz enzimi

Sebum

Pankreatin 


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sterilizasyon amacı ile kullanılan iyonizan olmayan ışınlama metodları arasındadır?


Elektromanyetik radyasyon

Alfa ışınları

Ultraviyole

İks ışınları

Gama ışınları


6.Soru

Bir prokaryot hücrede aşağıdakilerden hangisi stoplazmada bulunur?


Kapsül

Slime layer

Flagella

Plazmit

Fimbria


7.Soru

İnvazyonda Koagulaz enziminin etkisi aşağıdakilerden hangisidir?


Konakçı bağ dokusundaki hyaluronik asidi bozarak infeksiyonun dokulara yayılmasını sağlar

Hücrelerin plazma membranında bulunan lesitini parçalar

Staphylococcus aureus tarafından sentezlenrek plazmadaki fibrinojeni pıhtılaştırır  

Streptokok ve Stafilokok türleri tarafından sentezlenir lökositleri lize eder

Klostridium türleri tarafından sentezlenerek kas, iskelet, kıkırdak gibi  bölgelerdeki  kollajeni  parçalar


8.Soru

Bakteriyi dış çevredeki ve vücut içindeki birçok zararlı etkiden koruyan antifagositik etkiye sahip, patojenik bakterilerin virulensi ve antijenitesi ile ilişkili yapı aşağıdakilerden hangisidir?


Mukoid tabaka

Hücre duvarı

S tabaka

Filagella

Kapsül


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi besiyerlerinin katı hale getirilmesi için en çok kullanılan jelleştiricidir?


Maya ekstraktı

Beyin ekstraktı

Pepton

Et ekstraktı

Agar


10.Soru

Bakterilerin katı besiyerinde oluşturduğu koloni tiplerine göre aşağıdakilerden hangisi S tipi koloniyi ifade eder?


Kenarı ve yüzeyi düzgün, homojen yuvarlak

Kenarı ve yüzeyi düzgün olmayan, yassı

Yapışkan, iplik gibi uzayabilen

Düğme tarzında, sahanda yumurta görünümlü

Kenarı ve yüzeyi düzgün olmayan, oval


11.Soru

İnsan ve hayvanlarda hastalık oluşturan bakterilerin büyük bir kısmının bulunduğu grup olup 20-45 °C’ler arasında optimal gelişme gösteren bakteriler aşağıdakilerden hangisidir?


Psikrofilik

Mezofilik

Termofilik

Barofilik

Asidofilik


12.Soru

DNA dizisindeki bir nükleotid bir başkası ile yer değiştirdiğinde hangi tip mutasyon meydana gelir?


İnsersiyon

Çerçeve kayması

Nokta mutasyonu

Anlamlı bölge mutasyonu

Şartlı mutasyon


13.Soru

Üreme fazındaki bakteriler üzerine kuvvetli öldürücü etki gösterirken durma dönemindeki bakteriler üzerine öldürücü etkisi düşük olan antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir?


Streptomisin

Polimiksin

Penisilin

Neomisin

Eritromisin


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ikincil savunma hattı olan iç savunma sisteminde bulunan Hümoral faktörlerden biridir?


Monositler,

İnterferon

Granulositler

Lenfositler

Makrofajlar


15.Soru

Antimikrobiyal ilaçların minimal inhibisyon konsantrasyonunu (MIK) ve minimal letal konsantrasyonunu (MLK) belirlemek amacıyla kullanılan test tekniği aşağıdakilerden hangisidir?


RFLP tekniği

Tüp dilüsyon tekniği

Disk difüzyon tekniği

İmmunofluoresan teknikleri

İmmunodiffüzyon teknikleri


16.Soru

Aşağıda belirtilen ifadelerden hangileri bakteri hücre duvarının görevlerindendir ? I. Çevresel etkilere karşı korur. II. Osmosisin sağlanmasını ve devam ettirilmesini sağlar. III. Bölünme ve sporulasyonda rol oynar.


Yanlız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


17.Soru

Alkolün mikroorganizmalar üzerine bakteriyosidal etki ettiği konsantrasyon aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir


%80-90

%90-100

%30-50

%60-70

%10-20


18.Soru

Bakterilerde yeni bir DNA molekülünün üretimi için yapılan kopyalama işine ne ad verilir?


Replikasyon

Transkripsiyon

Translasyon

Mutasyon

Varyasyon


19.Soru

Pseudomonas aureginosea'da bulunan flagella yapısı hücrede hangi konumda bulunur?


Flagellalar tek veya iki kutupta bir demet halinde bulunurlar.
Flagella tek kutupta ve bir tanedir.
Flagellar bakterinin her tarafında bulunur
Hiç flagella yoktur.
Flagellalar iki kutupa birer tane karşılıklı olarak bulunurlar.

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri RFLP tekniği ile ilgili olarak doğru ifadedir?

I.RFLP tekniğinde uygun enzimlerinin kesim noktarındaki mutasyonlar tayin edilir.

II.DNA’nın kesilen bölgelerinin PCR tekniği ile çoğaltılması gerekir.

III.Mikroorganizmalar arası kalıtsal benzerliklerin ortaya konulması mümkün olur.

IV.Tüm bakteriyel kromozomal DNA, plazmid dışında RNA üzerinde de uygulanabilir.

V.Moleküler mikrobiyolojik analizlerdendir, elektorforez tekniği ile jelde DNA tayini yapılır.


I,III,V    

II,IV,V  

Yalnız III

II,IV      

Yalnız I