Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mantarların tedavisinde kullanılan antimikotik ajanlardandır?


Penisilin

Sefalosporin

Amfoterisin B

Eritromisin

Vankomisin


2.Soru

Kullanımı oldukça geniş olup tüm yüzeylere, kuluçkalara, kümes ve kuluçka ekipmanlarına uygulanabilen dezenfektan türü aşağıdakilerden hangisidir?


Fenoller (Karbolik Asit)

Aldehidler

Halojenler

Kuarterner Amonyum Bileşikleri

Alkoller


3.Soru

I. Plazmid DNA’sı bakteride kopyalanır.
II. Piluslar alıcı hücrenin yüzeyindeki reseptörler ile ilişkiye girerler.
III. Piluslar alıcı hücrede bir kanal açarak DNA’nın geçişini sağlar.
IV. Plazmid populasyondaki diğer epidemik şekilde bulaştırılmış olur.
Yukarıda numaralandırılmış ifadelerle anlatılan ekstrakromozomal gen transferi şekli aşağıdakilerden hangisidir?


Transformasyon

Konjugasyon

Transdüksiyon

Transkripsiyon

Replikasyon


4.Soru

Belirli bir bakterinin ya da bir grup bakterinin üremesi için, içine istenmeyen bakteri türlerinin üremesinin baskılanması için inhibitör maddeler eklenmiş besiyeri aşağıdakilerden hangisi tanımlar?


Temel besiyeri

Selektif besiyeri

Differensiyal besiyeri

Zenginleştirilmiş besiyeri

Kimyasal formülü tanımlanmış besiyeri


5.Soru

Laboratuvarlarda ortam temizliğinde kullanılan yüksek etkinlikte partikül yakalayıcı filtreler aşağıdakilerden hangisidir?


Diatom toprağı filtreler

Aspest süzgeçli filtreler

Cam tozu filtreler

HEPA filtreler

Selüloz membran filtreler


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde bakteri besiyeri ve kullanım alanı yanlış verilmiştir?


Brilliant gren agar-Hemofilus türleri için zenginleştirilmiş besiyeri
Nutrient agar-Temel besiyeri
EMB agar-Escherichia coli identifikasyonu
MacConkey agar-Enterobakteriler ve diğer bazı Gram negatif bakterilerin üretilmesi
Kanlı agar- Nazlı üreme özelliğinde olanlar da dahil birçok bakterinin üretilmesi

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri mikrobiyal kontrolü etkileyen çevresel faktörlerdendir? 

I.Organizma immün sistem fagositer hücreleri

II.Antimikrobiyal ilaçlar

III.Üremeye uygun nem ve sıcaklık derecesi

IV.Üremeye uygun besiyeri içeriği

V.Üremeye uygun pH koşulları

VI.Organizmanın antikor sentezi

VII.Mikroorganizmanın sporlu oluşu


Yalnız II

I,III,V

II,IV,VI

I,II,IV

III,VII


8.Soru

1-2 Kopya DNA molekülünün milyonlarca kopyaya çoğaltılması hangi teknikte mümkündür?


RFLP
Plazma Profili Tayini
PFGE
PCR
Dizi Analizi

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bakteriler üzerine yapılan genetik testlerin amaçlarından biri değildir?


Mikroorganizmaların identifikasyonu
Farmakokinetik araştırmalar
Genetik karakterlerinin ortaya koyulması
Epidemiyolojik çalışmalar
Hastalık oluşturma yöntemleri (patogenesis) çalışmaları

10.Soru

Ultraviyole ışınlarının dalga boyu aşağıdakilerden hangisidir ?


1-100 nm

10-380 nm

25 - 75 nm

10 - 600 nm

100 - 200 nm


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bakterilerde metabolizmanın hızlandığı ancak bölünmenin gerçekleşmediği üreme evresidir?


Log fazı

Üreme dönemi

Durma dönemi

Ölme dönemi

Lag fazı


12.Soru

Patojen bakterilerin hastalık oluşturma yeteneğinin derecesi ya da gücü … olarak tanımlanır.
Yukarıdaki tanımda noktalı yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Patojenite

Virulens

Enfeksiyon

Doğal direnç

Spesifik immunite


13.Soru

Aşağıdaki hücrelerden hangisi fagositoz yaparak bakterilerle mücadele eder?


Makrofaj
Granülosit
Trombosit
Euzinofil
Monosit

14.Soru

DNA tiplendirmesinde kullanılan en temel yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


PCR

RŞP

Plazmid profili

PFGE

DNA dizileme


15.Soru

I. Doğal direncin etkisi hızlı gelişir.
II. Doğal direncin etkisi nonspesifiktir.
III. Tekrar maruz kalındığında doğal direncin etkisi aynıdır.
Yukarıda numaralı olarak verilmiş ifadelerden hangileri doğal direnç için doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


16.Soru

Salmonella izolasyonunda kullanılan zenginleştirme brothu olarak kullanılan madde aşağıdakilerden hangisidir?


MacConkey agar

Çikolata agar

EMB agar

Selenit buyyon

Edwards besiyeri


17.Soru

Besiyerlerinin bileşimine giren Başlıca Maddeler aşağıdakilerden hangisi değildir ?


Agar

Beyin ekstraktı

Maya ekstraktı

Pepton

Karaciğer ekstraktı


18.Soru

Ortamdaki oksijen konsantrasyonu miktarı arttığında üreme verimi de artan mikroorganizmalar nasıl gruplandırılır?


Aerobik

Fakültatif

Mikroaerofilik

Anaerobik      

Ozmofilik


19.Soru

Bakterilerde kromozomal DNA haricinde başka genetik elementler de bulunur. Bunlardan hangisi aşağıda verilen seçeneklerden biri değildir?


Plazmidler
Mitokondriumlar
Bakteriyofajlar
Profajlar
Transpozanlar

20.Soru

Vejetatif bakterilerin öldürülmesi, boyaya geçirgen hale getirilmesi ve materyalin lama sıkıca sabitlenmesini sağlayan yöntem hangisidir?


Sterilizasyon

Dezenfeksiyon

Fiksasyon

Tindalizasyon

Dezenfestasyon