Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Vücutta hazır olarak bulunmayıp, belirli uyarım ve reaksiyonlardan sonra kazanılan bağışıklık için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?


Relatif direnç

Edinsel bağışıklık

Doğal bağışıklık

Absolut direnç

Nonspesifik bağışıklık


2.Soru

Aşağıdaki boyama yöntemlerinden hangisi boya olarak çini mürekkebinin kullanılarak sahanın boyandığı ve böylece mikroorganizmaların renksiz veya parlak görüldüğü boyama yöntemidir?


Flagella boyama
Kristal viyole ile boyama
Metilen mavisi ile boyama
Ziehl-Neelsen Boyama
Negatif boyama

3.Soru

I. Çoğalmada hifalarda fazla bir şekil değişikliği görülmez.
II. Reprodüktif hifaların, enlemesine septumlarla bölünerek fragmentasyonu söz konusudur.
III. Sporların şekilleri, genellikle oval veya silindiriktir.
Yukarıda verilen özellikler, Mantarlardaki eşeysiz üreme sırasında meydana gelen spor oluşumlarından hangisine aittir?


Blastospor

Konidiospor

Sporangiospor

Klamidiospor

Artrospor


4.Soru

İmmun eliminasyon aşağıdakilerden hangisi tarafından düzenlenir?


IgA

IgE

IgD

IgG

IgM


5.Soru

Ürogenital sistemin doğal savunma mekanizması ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?


Erkek genital kanalı anatomik yapısı nedeniyle savunma faktörlerine gerek duyar.

Doğal savunma faktörleri daha çok erkek genital sistemi için gereklidir.

Lizozim, laktoferrin ve laktoperoksidaz erkek genital sisteminin önemli savunma faktörleridir.

Üriner sistemin en önemli savunma mekanizması idrar akışıdır.

Yüksek pH'lı idrar mikroorganizmaların üremesini önleyen bir faktördür.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yapılarına göre temel antijen gruplarından biri değildir?


Lipidler

Proteinler

Glikolipidler

Nükleik asitler

Karbonhidratlar


7.Soru

En küçük immunglobulin sınıfı olup diğer Ig sınıflarına göre damar çeperinden ve plasentadan daha kolay geçen immünglobulinler aşağıdakilerden hangisidir?


IgA

IgD

IgE

IgG

IgM


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eşeyli üreme sırasında mantarlarda görülen spor türlerinden birisidir?


Blastospor

Klamidiospor

Konidiospor

Askospor

Sporangiospor


9.Soru

Bakteri kültürü,bakterilerin labarotuvar ortamında üretilme yöntemlerinden değildir?


İzolasyon

İdentifikasyon

Dezenfestasyon

Pasajlama

Karakterizasyon


10.Soru

Dış yapılar bakterilerin dış etkilerden korunması, çeşitli substansların bakterilere bağlanması, bakterilerin çeşitli hücrelere bağlanması, hareket ve antijenite, toksijenite, virulens ile ilişkilidir. Aşağıdakilerden hangisi bakterilerde dış yapı olarak değerlendirilmez?


Hücre duvarı

Kapsül

Flagella

Fimbria

Ribozom


11.Soru

Sekonder immun yanıtta çoğunlukla hangi aantikorlar üretilir?


IgM

IgA

IgE

IgG

IgB


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin iç yapısında bulunmaktadır?


Kapsül

Flagella

Fimbria

Hücre duvarı

Sitoplazma


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi makrofajların alt sınıflarından değildir?


Doku yerleşik makrofajlar
Serbest makrofajlar
Sinüs yerleşik makrofajlar
Antijen sunan hücreler
Doğal öldürücü hücreler

14.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Mantarlar fotosentez yapabilen organizmalardır

Üremeleri için ışığa ihtiyaç duyarlar

Yüksek nem oranı üremeleri üzerinde olumsuz etkilidir

Mantarlar tarafından üretilen mikotoksin insan sağlığı için zararlıdır

Mantar enfeksiyonu hayvandan insana bulaşmaz


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi antikorun direkt etkileri arasındadır?


Opsonizasyon

Komplement aktivasyonu

Virüs nötralizasyonu

Lokal yangısal reaksiyon uyarımı

B hücre fonksiyonlarının düzenlenmesi


16.Soru

Bakteri, virus ya da mantarların hastalık oluşturabilme yeteneğine ne ad verilir?


Patojenite

Parazit

Adezyon

Virulens faktörleri

Doğal direnç


17.Soru

Bakteriyel sporların yok edilmesinde en etkili faktörler aşağıdakilerden hangisidir?


Klor, iyot, çamaşır suyu

Fenol, iyot, zefiran

Sabun, UV, filtrasyon

Kaynatma, iyot, Tindalizasyon

Otoklav, Pastör fırını, Zefiran


18.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

  1. Kazanılan bağışıklığın etkisi yavaştır
  2. Doğal direncin etkisi spesifiktir
  3. Vücut aynı bakteriye maruz kaldığında kazanılan bağışıklığın etkisi artar


1 ve 2

1 ve 3

2 ve 3

sadece 2

sadece 3


19.Soru

I.Humoral bağışıklık T bağımlı ve T bağımsız antijenlere karşı iki farklı şekilde gelişir.
II. T bağımlı immun yanıtın ilk aşamasında endojen antijenler işlenir.
III. Humoral bağışıklıkta B lenfositleri uyarılarak hızla çoğalır.
IV. Humoral bağışıklıkta üretilen antikorlar toksin, virüs ve bakterileri nötralize eder.
Humoral bağışıklıkla ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


I-II ve III

I ve II

I ve IV

I-III ve IV

I-II-III ve IV


20.Soru

Aşağıdaki terimlerden hangisi “fakültatif patojenler” ile aynı anlama gelmektedir?


Fırsatçı patojen bakteriler

Probiyotik bakteriler

Simbiyotik bakteriler

Patojen bakteriler

Bakteriyel vektörler