Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hayvansal üretim yapan işletmelerde hastalıkların kontrolü anlamında kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?


Sterilizasyon

Biyogüvenlik

Dezenfeksiyon

Antisepsi

Pastörizasyon


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğal dirençte etkin ve fagositer aktivite gösteren hücrelerdendir?

I.Monosit

II.B lenfosit

III.Eozinofil lokosit

IV.Nötrofil lökosit

V.Trombosit

VI.Eritrosit


I,III,V 

II,IV,VI

I,IV     

Yalnız II

Yalnız IV


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mantarlarda görülen seksüel üremede meydana gelen spor yapılarındandır?


Askospor

Artrospor

Blastospor

Konidiospor

Sporangiospor


4.Soru

Mantar sporlarının olgun mantar formuna dönüşmesi sırasında oluşan ve dışarı doğru uzanan yapılara ne ad verilir?


Septum
Miselyum
Jerm Tüpü
Flagellum
Lomazom

5.Soru

Mikroorganizmaların antijenik özelliklerine göre tiplendirilmesine ne ad verilir?


Ribotiplendirme

Serotiplendirme

Genotiplendirme

Fenotiplendirme

Moleküler tiplendirme


6.Soru

Fetusa veya yavruya anneden geçen bağışıklık aşağıdakilerden hangisidir?


Humoral bağışıklık

Doğal aktif bağışıklık

Yapay aktif bağışıklık

Doğal pasif bağışıklık

Yapay pasif bağışıklık


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi basit boyama yöntemlerinden birisidir?


Spor boyama

Kapsül boyama

Negatif boyama

Flagella boyama

Ziehl-Neelsen boyama


8.Soru

Bakteriler aşağıdaki elementlerden hangisine daha çok ihtiyaç duyar?


a. Karbon
b. Bakır
c. Molibden
d. Demir
e. Çinko

9.Soru

I. Ökaryotik hücre yapısındadır.
II. Gövde, yaprak ve çiçek gibi kısımları vardır.
III. Klorofil taşırlar.
IV. Fotosentez yapamazlar.
V. Çoğunluğu filamentöz yapıdadır.
Yukarıda verilen mantarlarla ilgili ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


I, IV, V

I, II, III

Yalnız I

IV, V

II, III, IV


10.Soru

Alkol ile sterilizasyon için en uygun konsantrasyon aşağıdakilerden hangisidir?


% 99   

% 70   

% 55   

% 95     

% 88


11.Soru

Bir mikroorganizma tarafından oluşturulan hastalığa ne ad verilir?


Seroloji

Spesifik

Maternal

Antikor

İnfeksiyöz


12.Soru

Genellikle ortam temizliğinde kullanılan filtreler aşağıdakilerden hangisidir?


Porselen filtreler

Cam tozu filtreler

Selüloz membran filtreler

Hepa filtreler

Asbest süzgeçli filtreler


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri ekzotoksinlerle ilgili doğru ifadedir?

I.Gram-pozitif ve Gram-negatif bakteriler tarafından üretilebilir.

II.Ateş oluşturur.

III.Pasif bağışıklama yapılabilir.

IV.Aktif bağışıklama yapılabilir.

V.Yüksek ısı (100 oC’de) ile yapısı bozulur.

VI.Farklı bakterilerde etki şiddetleri yaklaşık olarak yakındır.


I,III,V

II,IV,VI

I,IV,V 

Yalnız I          

Yalnız IV


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi birincil bağlanma testlerine örnek teşkil etmez?


Enzim İmmunoassay

Antikor Saptamaya Yönelik ELİSA

Antijen Saptamaya Yönelik ELİSA

İmmunofluoresan Teknikleri

Presipitasyon


15.Soru

Sitotoksik T lenfositleri tarafın- dan yürütülen hücresel sitotoksite ve NK hücre sitotoksitesi hangi kapsamda değerlendirilirler?


Hücresel immun yanıt

Fagositoz

Antijen işlenmesi ve sunulması

Humoral immun yanıt

Hiçbiri


16.Soru

Mukozal yüzeylerde nötralizasyon fonksiyonunu yürüten immunglobulin sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?


IgA

IgM

IgD

IgE

IgG


17.Soru

Yapışkan, öze değdirildiğinde iplik gibi uzayabilen koloni tipi aşağıdakilerden hangisidir?


L tipi

M tipi

R tipi

S tipi

U tipi


18.Soru

I. Indirekt Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
II. Direkt Fluoresan Antikor Testi (FA)
III. Radyoimmunoassay (RIA)
IV. Presipitasyon
V. Tek yönlü immunodifizyon tekniği
Yukarıdaki test tekniklerinden hangisi ya da hangileri antijen antikor reaksiyonlarının birincil bağlanma aşamasını görünür kılmak amacıyla geliştirilmiş testler arasındadır?


IV ve V

I, II ve III

I ve II

Yalnız I

II ve IV


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Escherichia coli identifikasyonunda kullanılan ve pH indikatörü olarak eozin ve metilen mavisi kullanılan besiyeridir?


EMB agar
MacConkey agar
TSI agar
XLD agar
Çikolata agar

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi T bağımsız antijenlere karşı oluşan humoral immun yanıtın, T bağımlı antijenlere göre eksikliklerinden değildir?


İmmunolojik bellek
Sekonder immun yanıt oluşması
Antikor izotipinin farklılaşmaması
Antikorun antijene afinite maturasyonun oluşmaması
Doğrudan BCR ye bağlanarak aktivasyon göstermesi