Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Final 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Makrofajlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


İmmun sisteme antijen sunarlar

Yara iyileşmesi için gereklidirler

100’den fazla protein sentezlerler

Ömürlerinin belirli bir döneminde fagositoz yapabilirler

Hücresel artıkları vücuttan uzaklaştırmaya çalışırlar


2.Soru

“Ouchterlony Yöntemi” olarak da bilinen, aynı test ortamında birden fazla sayıdaki şüpheli serumu veya antijeni immunodifuzyon tekniği ile incelemenin mümkün olduğu, pratikte Agar Jel Presipitasyon (AGP) testi olarak da bilinen çeşitli hastalıkların tanısı konulabildiği gibi antijen moleküllerinin arasındaki ilişki de tanımlanabildiği test aşağıdakilerden hangisidir?


Radyoimmunoassay

Presipitasyon

Direkt Fluoresan Antikor Testi

İndirekt Fluoresan Antikor Testi

Çift Yönlü İmmunodiffuzyon Tekniği


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mantarlarda eşeysiz üreme sırasındaki spor oluşum türlerinden değildir?


Artrospor
Blastospor
Pleomorfikspor
Klamidiospor
Konidiospor

4.Soru

“Değişik patojeniteye sahip hastalık etkenlerine karşı vücutta meydana gelen bağışıklık ...........................olarak; aşılar ile vücutta oluşturulan bağışıklık ise ....................olarak adlandırılır.”
Yukarıdaki cümlede boşluklara sırasıyla hangi terimler gelmelidir?


doğal aktif bağışıklık – yapay aktif bağışıklık

doğal immünite – spesifik immünite

doğal aktif bağışıklık – yapay pasif bağışıklık

doğal pasif bağışıklık – yapay pasif bağışıklık

doğal pasif bağışıklık – yapay aktif bağışıklık


5.Soru

Aşağıdakilerin hangisi serolojik testlerin kullanım amaçları arasında değildir?


İnfeksiyöz hastalıkların tanısında

Aşı programlarının düzenlenmesinde

Humoral immun yetmezliklerin tanısında

Antijen ya da antikor moleküllerinin tiplendirilmesinde

İdrarda protein varlığının belirlenmesinde


6.Soru

Radial İmmunodiffuzyon Tekniğinin en yaygın kullanım alanı aşağıdakilerden hangisidir?


Vücut sıvılarında çeşitli antijenik moleküllerin varlığının saptanması

Serum proteinlerinin miktarlarının saptanması

Kan grubu belirlenmesi

Bakterilerin identifikasyonu

Antijen veya antikor titresinin belirlenmesi


7.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Dış kaynaklı DNA parçacığının bir gen içerisine girmesine "insersiyon" denir.
Transpozanlar DNA nın bir bölgesinden bir başka bölgesine yer değiştirebilirler.
Değiştirici (invertible) DNA sekansları DNA nın bir bölgesini ters tarafa döndererek varyasyona neden olurlar
Bakterilerdeki varyasyonlar sonucu DNA da oluşan "delesyon" geri dönüşümlü (reversible) bir varyasyondur.
Transpozanlar antibiyotik dirençlilik genlerini taşıyanlardır.

8.Soru

Hücre içinde işlenen antijenleri hücre yüzeyinde lenfositlere sunan polipeptid yapılara ne ad verilir?


MHC molekülleri

Fagozom

Nötrofil

Antikor

Monosit


9.Soru

Aşağıda verilen spor tiplerinden hangisi eşeysiz üreme sırasında meydana gelir?


Askospor

Basidiospor

Artrospor

Oospor

Zigospor


10.Soru

Antikor ve antijen moleküllerinin tam olarak reaksiyona girdiği optimal düzeye ne ad verilir?


Eşik değeri

Üst zon

Equivalan zon

Endemik zon

Alt zon


11.Soru

Transdüksiyonda genetik materyal hangi yapı aracılığı ile aktarılır?


Amplikon

Faj

Konjugat

Primer

Templeyt


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin antijenik yapılarından değildir?


Hücre duvarı

Kapsül

Fimbria

Flagella

Mitokondri


13.Soru

Mantarların üremeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Sporlarda flagellum bulunmaz

Sporlar jerm tüpünde meydana gelir

Spor sitoplazmasında vakuol bulunur

Üremeleri yalnızca eşeysiz şekilde olabilir

Her bir sporda yalnızca bir çekirdek bulunur


14.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


NK hücreleri antijenle temastan önce CD8 T hücreleri halinde bulunurlar

IL-2’nin en önemli kaynağı B hücreleridir

Sitotoksik T hücrelerinde bulunan toksinler selektin ve integrindir

Lokal yangı uyarımını NK hücreleri yapar

Vücuttaki tüm çekirdekli hücreler MHC sınıf I molekülü taşırlar


15.Soru

Kendi eşini sentezlenmesini sağlayan bir birinden ayrılmış her bir ana DNA molekülüne (zincirine) aşağıdakilerden hangi ad verilir?


Polimeraz

Templeyt

Triplet

Plazmit

Helikaz


16.Soru

Gram pozitif ve Gram negatif hücre duvarı farklılığına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?


Gram pozitif bakterilerin hücre duvarı daha kalındır.

Gram negatif bakterilerin hücre duvarında teikoik asit bulunur.

Gram negatif bakterilerin hücre duvarında peptidoglikan ve LPS bulunur.

Hücre duvarı yok edildiğinde Gram pozitif bakterilerde protoplast form oluşur.

Hücre duvarı yok edildiğinde Gram negatif bakterilerde sferoplast form oluşur.


17.Soru

Tükürükte ve bağırsak salgısında bulunan, özellikle Gram pozitif bakterileri ve baz viruslar nonspesifik olarak öldüren enzim aşağıdakilerden hangisidir?


Kapsid

Sitokin

Makrofaj

Kriptidin

Lizozim


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri mikroorganizmaların morfolojilerinin anlaşılması için rutinde kullanılan boyama yöntemidir?

I.Gram boyama                                 

II.Ziehl-Nielson tekniği     

III.metilen mavisi

IV.lugol                                               

V.Giemsa

VI.çini mürekkebi

VII.Leifson tekniği


I,III,V

II,IV,VII

V,VI      

II,V       

III,IV,VI


19.Soru

Sığır fetüsünün virüslere karşı immun yanıt oluşturması kaçıncı günde başlar?


23

33

53

63

73


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi besiyerini katılaştırmada kullanılan bir maddedir?


pepton

sodyum bikarbonat

malt özütü

agar

sodyum klorür