Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Horseradish peroksidaz, alkalin fosfotaz ve ß-galaktosidaz gibi enzimlerin kullanıldığı bağlanma testi hangisidir?


Direkt fluoresan antikor testi

Radyoimmunoassay

ELISA

Oudin yöntemi

İmmunoelektroforez


2.Soru

Mantarların yaşayabildiği minimal ve maksimal pH  limiti nedir?


2-11
5-8
9-13
4-14
3-7

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sitotoksik T lenfosit hücrelerin görevlerinden birisidir?


Antikor sentezi

Fagositoz

Yardımcı T lenfosit hücrelerine antijen sunma

Virüsle enfekte hücrelerin ortadan kaldırılması

Lokal yangı uyarımı


4.Soru

Bazı mantar türlerinde hücre duvarı ile sitoplasmik membran arasında yerleşip, salgısal aktivitede ve sitoplazmanın sentezinde bazı önemli görevlere sahip olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?


Hifa

Kapsül

Lomazom

Vakuol

Vezikül


5.Soru

Patojenik mikroorganizmaların fiziksel veya kimyasal yöntemlerle giderilmesi kavramı aşağıdakilerden hangisidir?


Pastörizasyon

Sterilizasyon

Antisepsi

Tindalizasyon

Dezenfeksiyon


6.Soru

Yenidoğan hayvanların immun sistemi tam kapasiteyle çalışamadığı ve türlerin çoğunda plasenta yoluyla antikor transferi yapılmadığı için, yenidoğanların immun sistemleri olgunlaşıncaya kadar başka mekanizmalarla patojenlerden korunması gerekir. İşte bu korunma, ................. vasıtasıyla anneden yavruya bağışıklık transferi ile gerçekleşir.
Yukarıda verilmiş olan paragrafta boş bırakılmış alana gelmesi gereken doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Ruminant

Makrofaj

IgA

IgM

Kolostrum


7.Soru

Maddeleri hücre içine alan her türlü vakuolün ortak adı nedir?


Sitoplazma

MHC molekülü

Proteazom

Endojen

Endozom


8.Soru

I. Sindirim enzimlerinin sitoplazmada antijenlerin üzerine boşaltılması
II. Antijenin yutulması?
III. Enzimlerin antijeni küçük peptidlere parçalaması
IV. Antijenin fagozom içinde hücreye alınması
V. Endozomun hücre membranına gitmesi
Ekzojen antijenlerin işlenmesine ait aşamalar ile ilgili sıralama aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?


I-II-III-V-IV

II-IV-I-III-V

II-III-VI-I-V

I-III-IV-V-III

I-II-V-IV-III


9.Soru

Moleküler çalışmalara göre, aşağıdakilerden hangisi mantarların genetik alt ünitelerinin monofiletik gruplarından biri değildir?


Fungi

Eumycota

Oomycota

Myxomycota

Acrasiomycota


10.Soru

Makrofajların ve bulundukları yer ve adlandırmaları ile ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?


Bağ doku- histiosit

Beyin- mikroglia

Böbrek – Kupffer hücreleri

Kemik iliği - osteoklast

Periton boşluğu – peritoneal makrofaj


11.Soru

Serolojik reaksiyonlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Antijen ve antikor bağlanması ısıya bağımlıdır

Antijen ve spesifik antikor molekülü uygun reseptör aracılığıyla birbirine bağlanır.

Antijen ve antikor bağlanması hızlı gerçekleşir

Antijen ve antikor bağlanması geriye dönüştürülebilir.

Antijen antikor moleküllerinin oluşturdukları yapıya lattis adı verilir.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mikroaerofilik atmosferde üreyen bakterilerdendir?


Bacteroides türleri

Fusobakterium türleri

Klostridium türleri

Brusella türleri

Actinomyces türleri


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Radyoimmunoassay (RIA) teknikleri için doğru değildir?


Antijen veya antikor saptamak amacı ile kullanılmaktadır.

Diğer primer bağlanma testlerine göre çok daha duyarlıdır.

Radyoaktivite nedeni ile sağlık riskleri taşır.

Özel cihazlara gereksinim gösterir.

Maliyetleri düşüktür.


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin oluşturduğu koloni tiplerinden değildir?


S tipi koloni

R tipi koloni

M tipi koloni

L tipi koloni

N tipi koloni


15.Soru

“Sitoplazmayı ve hücre içerisindeki organellerin etrafını saran birden fazla görevi olan zardır” tanımı aşağıda verilen terimlerden hangisine aittir?


Septum

Protoplast

Lomazom

Ünit membran

Vezikül


16.Soru

Mantarların sınıflandırılmasında “altdivizyon” kategorisi için bölüm adının sonuna aşağıdaki eklerden hangisi getirilmelidir?


aceae

mycota

mycetes

mycotina

mycetidae


17.Soru

“Havanın bronşiollerden geçişi sırasında oluşan turbulans yabancı partikülleri bronşiyal duvarlardaki mukusa iter ve yapıştırır. Bu şekilde de ___ µm’den büyük olan partiküller tutulur.”
Soru kökünde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


3

4

5

6

7


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mikroorganizmaların enzim aktivitesini bozarak etki gösteren bir kimyasal maddedir?


Aseton

Akriflavin

Fenol

Ozon

Metanol


19.Soru

Aşağıda MHC molekülleri ile ilgili ifadelerden hanisi doğrudur?


MHC sınıf I, II, II ve IV olarak 4 tipi bulunmaktadır.

Polipeptid içerikleri bireyler arasında benzer yapıdadır

İmmunite ile ilişkili hastalıklara direnci veya duyarlılığı belirleyen en önemli genetik faktördür

Lenfositlerden antikor sunma ile ilgili görevlidir

tüm vücut hücreleri gibi eşey hücrelerinde de bulunmaktadır


20.Soru

Antijenik bir molekülde, immun sistem tarafından tanınıp spesifik immun yanıt oluşturulan özel bölgelere ne ad verilir?


B hücresi

Antijen

Epitop

Antikor

Amino asit