Ticaret Hukuku 2 Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Limited şirket bir veya daha fazla gerçek ve tüzel kişi ile kurulabilir ifadesi  Türk Ticaret Kanunun hangi maddesinde belirtilmektedir?


m. 476

m. 479

m. 573

m. 434

m. 474

 


2.Soru

Kooperatif yönetim kurulu en az kaç üyeden oluşur?


3

5

7

9

11


3.Soru

Kıymetli evrakın ibrazını imkansız kılan nedenlerin ortaya çıkması ne olarak tanımlanabilir?


Kıymetli Evrakta Ziya

Nama, Emre ve Hamiline Yazılı Kıymetli Evrakın İptali

Nama Yazılı Kıymetli Evrakın İptali

Emre Yazılı Kıymetli Evrakın İptali

Hamiline Yazılı Kıymetli Evrakın İptali


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi limited şirketin sona erme sebeplerinden değildir?


Şirket sözleşmesinde öngörülen sona erme sebeplerinden birinin gerçekleşmesiyle

Genel kurul kararıyla

İflasın açılmasıyla

Kanunda öngörülen hâllerde

İşletmenin iki yıl zarar etmesi


5.Soru

Birden çok kimsenin bir borcun veya zararın ödenmesinden alacaklıya karşı borcun tamamı için asıl borçlu olarak sorumlu olmasına ne ad verilir?


Adi Sorumluluk

Akdi Sorumluluk

Kusur Sorumluluğu

Müteselsil sorumluluk

Eşit Sorumluluk


6.Soru

Anonim şirketlerde, genel kurul kararıyla kanuna uygun olarak yok edilen payların sahipleri, alacaklılar ya da bunlara benzer bir sebeple şirketle ilgili olanlar lehine çıkarılan ve sahiplerine net kara ya da tasfiye sonucunda kalan tutara katılma veya yeni çıkarılacak payları alma hakkı tanıyan kıymetli evrak niteliğindeki senetlere ne denir?


İntifa senedi

İpotekli borç senedi

İrat senedi

Anonim şirket pay senetleri

Tahviller


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi düzenleyenin, lehtara belirli bir bedeli ödemeyi kayıtsız ve şartsız vadettiği kıymetli ev­rak niteliğinde bir senettir?


Bono

Çek

Poliçe

Hisse senedi

İntifa senedi


8.Soru

Kambiyo senedinde borçlulardan biri lehine imza atarak bedelin ödenmesinin kısmen veya tamamen teminat altına alınmasına ne denir?


Lehtar

Aval

Ciranta

Fesih

Muhatap


9.Soru

Aşağıda yer alan kıymetli evrak sınıflama türleri ikişerli olarak eşleştirilmiştir. Hangi seçenekte Hamiline yazılı kıymetli evrak için doğru sınıfla niteliği taşıyan ikili yer almaktadır?


Kamu güvenine sahip olmayan kıymetli evrak - Nama yazılı kıymetli evrak

Kamu güvenine sahip olan kıymetli evrak- Devir şekli açısından kıymetli evrak

Kamu güvenine sahip olmayan kıymetli evrak – Devir şekli açısından kıymetli evrak

Kamu güvenine sahip olmayan kıymetli evrak - Hamiline yazılı kıymetli evrak

Kurucu kıymetli evrak –Devir şekli açısından kıymetli evrak


10.Soru

Aşağıda yer alan seçeneklerin hangisinde içerdiği hakkın türü açısından kıymetli evrak türlerinden bir tanesi belirtilmiştir?


Soyut kıymetli evrak

İlli kıymetli evrak

Kuru kıymetli evrak

Alacak senetleri

Açıklayıcı kıymetli evrak


11.Soru

Bononun içerdiği hakkın devri amacıyla yapılan ciro hangi ciro türüdür?


Tam ciro

Beyaz ciro

Temlik cirosu

Rehin cirosu

Tahsil cirosu


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bononun alternatif zorunlu unsurlarındandır?


Lehtar

Düzenleme tarihi

Düzenleyenin imzası

Düzenleme yeri

Vade


13.Soru

Kıymetli evrak unsurlarından bir tanesi “bir kişinin kendi aleyhine delil olmak üzere imzaladığı yazılı belge” olarak tanımlanmıştır. Bu tanım aşağıdaki unsurlardan hangisine aittir?


Hak ile evrak arasındaki bağlantı

Hak ile senet arasındaki bağlantı

Hak

Evrak

Senet


14.Soru

Bir çek düzenlendiği yerde ödenecekse ibraz süresi nedir?


5

 

10

 

15

 

20

 

25


15.Soru

Yalnızca belirli bir borçlunun yine belirli alacaklılara karşı ileri sürebildiği defilere ne ad verilir?


Mutlak defi

Nisbi defi

Senet metnin anlaşılan defi

Senetteki bir taahhüdün geçersizliğine ilişkin defi

Şahsi defi


16.Soru

Çek, nama, emre veya hamile yazılmış olmasına göre aşağıdakilerden hangilerine göre devredilir?

I. Nama yazılı çekin devri, devir beyanı ve senet zilyetliğinin geçirilmesi ile

II. Nama yazılı çekin devri, devir beyanı geçirilmesi ile

III. Emre yazılı çekin devri, ciro ve senet zilyetliğinin geçirilmesi ile

IV. Hamile yazılı çekin devri, sadece senet zilyetliğinin geçirilmesi ile

V. Hamile yazılı çekin devri, ciro ve senet zilyetliğinin geçirilmesi ile


I, III ve IV

II, III ve V

I, II ve V

II, III ve IV

I, II, III ve V


17.Soru

Aşağıdakilerden hangileri limited şirket sözleşmesinde bulunması zorunlu kayıtlardır?

I. Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yer

II. Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde, şirketin işletme konusu

III. Müdürlerin adları, soyadları, unvanları, vatandaşlıkları

IV. Şirket tarafından yapılacak ilanların şekli.


I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV

II ve III

III ve IV


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir taşıma sözleşmesinin yapıldı­ğını ispatlayan, eşyanın taşıyan tarafından teslim alındığını veya gemiye yüklendiğini gösteren ve taşıyanın eşyayı, ancak onun ibrazı karşılığında tes­limle yükümlü olduğu senettir?


Konişmento

Barter

İrsaliye

Varant

Taşıma senedi


19.Soru

Anonim şirketlere ilişkin olarak murahhas ibaresi ile aşağıdakilerden hangisi kast edilmek istenmektedir?


Bir iş için görevlendirilen yönetim kurulu adına tam yetkili kişi

Ticari temsilci yetkisine sahip müdür

Yönetim kuruluna ait yetkilerin kısmen veya tamamen kendisine verildiği pay sahibi olmayan üçüncü kişi

Yönetim kurulunun bütün yetkisini ya da yetkilerinden bir bölümünü bu kurul kararıyla üzerine almış, karar yetkisi olan yönetim kurulu üyesi

Tek kişiden oluşan yönetim kurulunun tek üyesi


20.Soru

Pay sahibi sayısı hangi sayıyı aşan anonim şirketlerin hisse senetleri halka arz olunmuş sayılır?


150

250

300

400

500