Topluma Hizmet Eğitimi Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Siyasal katılım. II. Düzenli serbest seçimler. III. İktidara gelebilme olanağı bulunan muhalefetin varlığı. IV. Güçler ayrılığı ilkesi. V. Seçilen temsilcilerin yasama organını oluşturması.

Yukarıdakilerden hangileri, siyasal demokrasinin temel niteliklerindendir?


I, II, III

II, III, IV

III, IV, V

I, II, IV, V

I, II, III, IV, V


2.Soru

İslam dininde aileye, komşuya, akrabaya, toplumun bütününe, darda kalana, yoksullara, hastalara vs. karşı görevlerimiz topluma hizmette hangi duyguyu vurgulamaktadır?


Hizmet

Dünyanın anlamlılığı

İnanç

Ahlak

Sorumluluk


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hutchison’ın çalışmasında topluma hizmet eğitiminin yükseköğretim kurumlarında kurumsallaşmasına ilişkin tanımladığı temel sistem bileşenlerinden değildir?


Merkezi koordinasyon

Yönetsel liderlik

Öğrenciler Tarafından Sahiplenme

Etkileşim

Toplumsal Ortaklıklar


4.Soru

 I. Gençlik ve Spor Bakanlığı. II. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. III. Sosyal Güvenlik

Kurumu. IV. Vakıflar Genel Müdürlüğü. V. Sağlık Bakanlığı.

Yukarıdakilerden hangileri, Türkiye'de sosyal politikalara ilişkin temel hizmetleri yürüten kurum ve kuruluşlardandır?

 


I, II, III

II, III, IV

III, IV, V

I, II, III, IV

I, II, III, IV, V


5.Soru

Türkiye'de şartlı eğitim yardımı aşağıdaki hangi hedef kitleye yönelik yapılmaktadır? 


0-6 yaş arası çocuğu olan yoksul ailelere

Nüfusun en yoksul %6'lık kesiminde bulunan ve maddi imkansızlık nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ailelere

Kız çocuğu olan ailelere

Nüfusun en yoksul kesiminde bulunan ve en az iki çocuğu bulunan ailelere

Maddi imkansızlık nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen tüm ailelere


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sivil topluma ilişkin kuramsal yaklaşımların evrimlerinden biri değildir?


Klasik

Modern

Liberal ve toplumcu

Neoliberal

Güncel ve postmodern


7.Soru

Topluma hizmet eğitiminin bireysel kazanımlara yönelik yararlarından biri olan öğrencilerin öz yeterlik algılarının geliştirilmesine yönelik fırsatlar sunması neyi ifade etmektedir?


Bireyin gelecekte karşılaşabileceği güç durumların üstesinden gelmede ne ölçüde başarılı olabileceğine ilişkin kendi yargılarını içerir.

Benlik kavramını oluşturan bileşenlerden biridir ve ne olduğu ve ne olmak isteği arasındaki farka işaret eder.

Bireylerin kendilerinde var olan özelliklere ilişkin yine bireylerin kendileri tarafından yapılan değerlendirmeler olarak tanımlanabilir.

Topluma hizmet eğitimi dâhilinde öğrenciler bir toplumsal sorun ya da gereksinmeye yönelik proje temelli bir eylem içinde yer alırlar.

Öğrenciler akademik öğretim programlarında edindikleri bilgi ve becerileri uygulama düzeyinde bir sorunun çözümünde işe koşarlar.


8.Soru

I. Asgari bir gelir temin etmek. II. Sosyal güven şemsiyesi sunmak. III. Sosyal hizmetler sunmak. IV. Evrensel bir uluslaşma bakış açısı sağlamak.

Yukarıdakilerden hangileri, Briggs’e (1961) göre refah devletini tanımlamada, devletin örgütlenmiş gücünün ekonomik pazara müdahalelerindendir? 


I, II

II, III

III, IV

I, II, III

I, II, III, IV


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Max Weber'in devlet tanımını ifade etmektedir?


Devlet, hükümet aracılığıyla yönetilen örgütlenmiş politik bir topluluktur. 

Devlet, merkezi bir hükümet ile belli bir toprak parçası üzerinde meşru güç kullanma yetkisini tekelinde tutan zorunlu politik örgüttür.

Devlet, kamu hukuku açısından milletin hukuki kişilik kazanmış şeklidir.

Devlet, insanların bir düşünce ürünü ve/veya sembolleridir. 

Devlet, iktidarı barındıran bir olgu, kurum, örgüttür. 


10.Soru

Türkiye’de sivil toplum kuruluşları türleri bakımından kaça ayrılır?


1

2

3

4

5


11.Soru

I. Eğitim durumları yaşamın kendisidir.
II. Eğitim programının amacı bireyi yaşama hazırlamaktır.
III. Bilgi doğuştan kazanılmıştır.
IV. Öğrenci merkezlidir.
V. Kuram ve uygulama arasındaki kopukluğa karşıdır.
Yukarıdakilerden hangileri pragmatizmin genel özelliklerindendir?


I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve V

I, II, IV ve V

Hepsi


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının genel özelliklerinden biri değildir?


Devlet ve hükümetten bağımsızlık

Demokratik kurulum ve işleyiş

Gönüllüğe dayalı örgütlenme ve çalışma biçimi

Yerel, ulusal ve uluslararası dayanışmada güç birliği

Ekonomik kârlılık


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımların belli şartlara bağlanmasının temel amaçlarından bir değildir? 


Temel sosyal sermaye olarak tanımlanan çocukların gelişimine erken yaşlarda katkı sağlamak. 

Çocukların okullara devamını sağlamak.

Toplumdaki sosyal dayanışmayı ve özgürlüğü arttırmak

Anne ve çocuk ölümlerini azaltmak

Sağlığa ilişkin şartları yerine getirerek ülkede sağlıklı nesiller yetiştirmek.


14.Soru

Dewey’e göre aşağıdakilerden hangisi deneyimin eğitici olması için gereken iki koşuldan biridir?


Sorgulama

Yansıtıcı düşünme

Demokrasi

Devamlılık

Yurttaşlık


15.Soru

I. Devlet ve kamu otoritesinden oldukça bağımsız olması. II. Genelde yöneten kesimlerin oluşturduğu bir nüve olması. III. Kendine özgü hak, özgürlük savunusu bulunması. IV Sosyal yarar ve dayanışma oluşturan kümelerin demokratik birleşim odağı olması.

Yukarıdakilerden hangileri, sivil toplumun niteliklerindendir?


I, II

II, III

I, III, IV

II, III, IV

I, II, III, IV


16.Soru

“Toplumun varlığını sağlıklı olarak sürdürmesi için aile, akraba, komşu ve bütün topluma karşı ….. gereğini yerine getirmek topluma en büyük hizmet demektir. Örneğin anne babaya “of” bile dememek İslam inancınca kişilerin anne ve babalarına karşı yapmaları gereken şeydir”.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmesi toplum din ilişkisini açıklaması bakımından en uygun olur?


Sorumluluklarımızın

Ahlakımızın

İnancımızın

Hizmetkarlığımızın

Bilincimizin


17.Soru

İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in “Yanı başındaki komşusu açken tok olarak geceleyen kişi mümin değildir” hadisi ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?


Büyüklere saygı

Küçüklere sevgi

Komşuluk ilişkileri

Akraba ilişkileri

İnancın önemi


18.Soru

Pragmatist felsefeye göre eğitim nasıl tanımlanmaktadır?


Akıl, sevgi, değerler ve bilgelik önemlidir. Eğitim, ruhu iyiye çevirme işidir.

İşe vuruk bireyler yetiştirmeyi temel düşünce olarak kabul ederek, bu doğrultuda bireyleri yaşamda gereksinme duyacakları bilgileri edinmeleri yolunda güçlü ve ehliyetli bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlar.

Varlık ve nesneler (gerçekler) önemlidir. Önemli kişilere zihinsel eğitim verilmelidir.

İnsanın gerçekleşmemiş iç varlığı ve özgürlük önemlidir. Çevresel faktörler bireyi ve özgürlüğünü etkiler. Bu nedenle toplumsal olgu ve olaylar bireyi etkiler düşüncesi önemlidir.

Eğitim yaşama hazırlıktır ve dünyanın gerçekleri tanıtılır. Okulun temel görevi; geleneği sürekli olarak takdir etmek ve etken biçimde aktarmaktır.


19.Soru

Seçeneklerden hangisi kapitalist sistemdeki refah devleti rolünün bileşenlerinden biridir?


Belirli kesimler için sosyal hakları genişletmek

Sermayeyi güçlendirmek

Alt yapı yatırımlarına önem vermek

Eşitsizlikleri gidermek

Eğitimi iyileştirecek politikalar üretmek


20.Soru

 

I. Toplumun gereksinmelerinin belli bir amaç doğrultusunda planlanan ve seçilen etkinliklerle daha iyi gerçekleştirilebilmesine yönelik toplumla ve toplumsal örgütlerle işbirliği yapılması. II. Eğitim sürecinde öğrencilerin ve toplumsal paydaşların öğrenme ortağı olarak kabul edilmesi. III. Hizmet etkinliğinden doğan etkileşimle öğrencilerin ve paydaşların karşılıklı öğrenmesi ve ortak kazanımlara sahip olması. IV. Eğitim örgütü ve akademik çalışmalar arasındaki ilişkinin netleştirilmesi. V. Toplumdaki sosyo kültürel farklılıkların belirlenerek nedenlerinin alan uzmanları tarafından  irdelenmesi.

Yukarıdakilerden hangileri, topluma hizmet eğitiminin gerçekleşmesine yönelik standartlardandır?


I, II III

II, III, IV

III, IV, V

I, II, III, IV

I, II, III, IV, V