Topluma Hizmet Eğitimi Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Ahi birliğinin ahlaki temellerinin anlatıldığı bölüme ne ad verilmektedir?


Şecere

Feyz ağacı

Fütüvvetname

Erfene

Yaren Meclisi


2.Soru

Hangisi topluma hizmet projelerinin genel amaçları arasında yer almaz?


Öğrencilerin toplumun sorunlarıyla ilgilenmelerini, bu sorunlara çözüm aramalarını sağlamak.

Öğrencilerin toplumsal sorumluluk bilinçlerini geliştirmek.

Öğrencilerin iş hayatına yönelik deneyim kazanmasını sağlamak.

Öğrencilerin toplumsal duyarlılık ve farkındalığını geliştirmek.

Öğrencilerin özgüvenlerini geliştirmek ve mesleki doyumlarını arttırmak.


3.Soru

I. Etkinliklere yönelik farkındalık kazanma. II. Fırsatları görme ve değerlendirme. III. Liderlik. IV. Motivasyon. V. Ödüller.

Yukarıdakilerden hangileri, topluma hizmet eğitiminin kurumsallaşmasında, öğrencilerin topluma hizmet eğitimi süreçlerindeki etkinlikleri sahiplenmesindeki temel etmenlerdendir?


I, II, III

II, III, IV

III, IV, V

II, III, IV, V

I, II, III, IV, V


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İlk ve Ortaöğretim kurumları için olan kulüplerden Hayvanları tanıma Sosyal kulübünün çalışma alanlarındandır?


Okulu ve çevresinin güzelleştirilmesi, bakım ve onarımının yapılması yönünde çalışmalar yapma

İhtiyaç sahibi insanlara yardımcı olma

Çevrelerindeki yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara işlerinde yardımcı olma

Okulun bütün öğrencilerinin görüş, seziş, buluş ufuklarını geliştirici çalışmalar yapma

Kimsesiz, engelli ve sokakta yaşayan çocuklara yardımcı olma


5.Soru

I. Toplumsal yapıda güç, bilgi ve bilginin üretimiyle ilişkilidir. II. Okul ve öğretmen toplumla, toplumsal sorunlarla ilgilidir ve öğrencilere sorun çözme yöntemini temel alarak toplumsal sorunlara yönelik bir bilinç kazandırır. III. Öğrencilerin sorgulamadan depoladıkları bilgilerin kazanıldığı eğitim “bankacı eğitim” olarak adlandırılır. IV. Öğretim tasarımında öğretmen öğrencilerini dinler, onların sınıf ortamına getirdikleri sorunları seçer, problem çözme ve tümevarım yöntemi ile öğrencilerde gerçek dünyaya ilişkin bilgilerin oluşmasını sağlar.

Yukarıdakilerden hangileri, eleştirel eğitim kuramının özelliklerindendir?


I, II

II, III

I, II, III

II, III, IV

I, II, III, IV


6.Soru

I. Sorumluluk bilincinin artması
II. Okul disipliniyle daha kolay uzlaşma
III. Birey olarak etkili olma duygusu
IV. Sosyal yeterliliklerinin artması
V. Kendinin değerli hissetme duygusu
Projelerinin hazırlanmasının bireysel olarak öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerindendir?


I-III-IV

II-III-IV-V

I-II-III-IV-V

I-III-V

I-II-III-IV


7.Soru

Milli eğitimin genel amaçlarına uygun olarak tanımlanan nitelikli ilköğretimin amaç ve görevleri aşağıdakilerden hangisi ya da hangileridir?
I. Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmektir.
II. İlköğretimin son ders yılının ikinci yarısında öğrencilere, ortaöğretimde devam edilebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere rehberlik servislerince gerekli çalışmalar yapılır.
III. Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır.


Yalnız II

I-II

I-II-III

II-III

I-III


8.Soru

Refah devletinin özellikle ikinci dünya savaşından sonra başlayan yükselişi sonrasında, 1979 yılında yaşanan dünya ekonomik krizinin devlet yönetim tarzı bağlamındaki en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?


Keynesyen ekonominin benimsenmesi

Kapitalizmin benimsenmesi

Sosyalist rejimlerin giderek artan bir talep görmesi 

Toplumdaki sosyal dayanışmanın ve özgürlüğün artması

Sosyal devletin sorumluluk alanları olarak tanımlanan  hizmetlerin özelleştirilmesi


9.Soru

Topluma hizmet uygulamaları dersi hangi yıl itibariyle sadece eğitim fakültelerinde değil, çeşitli birimlerde de seçmeli ders olarak programlarda yer almıştır.


1988

2006

2008

2016

2018


10.Soru

Tarihsel süreç içinde topluma hizmet eğitimi hangi araştırmacının deneysel eğitim kavramsallaştırmasına bağlı olarak gelişmiştir?


Jonh Dewey

Immanuel Kant

Ivan Pavlov

Edward Thorndike

Edwin R. Gutherie


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan yaşamındaki ilk toplumsallaşma kurumudur? 


Aile

Okul

Arkadaş çevresi

Kitle iletişim araçları

Sivil Toplum Kuruluşları


12.Soru

I. Proje yazımında kültürel farklılıklara dikkat edilmemesi
II. Proje hedeflerinin açık olarak tanımlanması
III. İletişim eksikliği ve çatışmaların yaşanması
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri projelerde olası başarısızlığın nedenlerindedir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız II

I ve III

I-II ve III


13.Soru

‘Şehrin kültürüne, tarihine, ekonomisine, edebiyatına, eğitimine kısaca şehre anlam katan her değerle çalışmak, onları geliştirmek ve tanıtmak.’ Amacı aşağıda verilen kulüblerden hangisine aittir?


Arkeoloji Kulübü

Turizm ve Gezi Kulübü

Kentsel Gelişim Kulübü

Karikatür Kulübü

Çağdaş Eğitim Kulübü


14.Soru

İmece ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Paylaşma bilincini artırır.

Yardımlaşma anlayışını geliştirir.

İmeceye katılanların kıskançlıktan arınmalarına yardımcı olur.

Birbirine sevme bilincini oluşturur.

Köylü arasında kıskançlığı artırır.


15.Soru

I. Modern devletin kökeni Amerika'da köleliğin kaldırılması ile başlayan sürece dayanır. II. Yerel derebeylerin iktidarı kaybetmesi, kent soyluların güçlenerek iktidara aday olması, Fransız İhtilali, Sanayi Devrimi modern devlet anlayışının başlangıcı olmuştur. III. Tarihsel süreçte başlangıçta modern devletin varlığına ilişkin meşruiyet zemini ulus kavramına dayandırılmıştır. IV. Tarihsel süreç içinde devletlerin içinde bulandıkları ekonomik koşullar modern devletlerin işlevlerini etkilemiştir.

Modern devlet kavramına ilişkin yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


I, II

II, III

III, IV

II, III, IV

I, II, III, IV


16.Soru

Ortak bir amaç, fikir veya çıkar etrafında resmi olarak örgütlenmiş insan topluluğuna verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Vakıf

Dernek

Meslek Kuruluşu

Oda

Sendika


17.Soru

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununca ilköğretim basamağı hangi yaşları kapsamaktadır?


6-14

5-13

6-15

7-15

7-14


18.Soru

Anadolu Üniversitesi İngilizce öğretmenliği bölümü öğrencileri Engelsiz dil eğitimi adı altında görme engelliler için proje geliştirmek istemiş fakat gerekli mali desteği elde edememişlerdir. Topluma hizmet uygulamalarında bu sorunlar hangi tür problemler olarak adlandırılır?


Bürokratik sorunlar

İletişim problemleri

Bütçe ve donanım problemleri

Yaratıcılık problemi

Standartlaştırma problemleri


19.Soru

Topluma hizmet projelerinde etik kaç aşamada ele alınmaktadır?


1

2

3

4

5


20.Soru

I. Öğrencilerin toplumsal sorumluluk bilinçlerini geliştirmek.
II. Öğrencilerin toplumun sorunlarıyla ilgilenmelerini sağlamak.
III. Öğrencilerin özgüvenlerini geliştirmek.
IV. Öğrencilerin toplumsal duyarlılık ve farkındalığını geliştirmek.
V. Öğrencilerin iş birliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini desteklemek.
Yukarıdakilerden hangileri Anadolu Üniversitesi topluma hizmet uygulamaları dersine ilişkin genel amaçları belirtmektedir?


I, II, III

II, III, IV, V

III, IV, V

I, III, V

Hepsi