Topluma Hizmet Eğitimi Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıda verilen amaçlar hangi okul düzeyine yöneliktir?
Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak,
Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yükseköğretime veya hem mesleğe hem de yükseköğretime (veya hayata ve iş alanlarına) hazırlamaktır.


Anaokulu

İlköğretim

Yükseköğretim

Ortaöğretim

Doktora


2.Soru

I. Amaçları. II. Yapısı. III. Süreçleri. IV. Felsefesi.

Yukarıdakilerden hangileri topluma hizmet eğitiminin; danışmanlık, staj, gönüllülük ve sosyal sorumluluk projelerinden farklılaşmasına neden olmaktadır?  


I, II

II, III

I, II, III

II, III, IV

I, II, III, IV


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Weiget’e (1998) göre topluma hizmet eğitimini uygulama temelli eğitimlerden farklı kılan temel özelliklerinden biri değildir?


Topluma hizmet eğitimi toplumsal yarar açısından önem taşır ve anlamlıdır.

Hizmet etkinliği amaç ve gereksinmeleri karşılar.

Toplumsal gereksinmeler tanımlanır.

Hizmet etkinliği dersin amaçlarına yöneliktir.

Ödev ve projeler tasnif dışıdır, değerlendirilmeye alınmaz.


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sosyal etkinlikler kapsamında belirlenen faaliyetlerden biri değildir?


Oyunlar

Geziler

Yarışmalar

Beden eğitimi

Tiyatro çalışmaları


5.Soru

I. İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme.
II. Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme.
III. Yabancılara güvenmeme.
Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme.
IV. Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alma.
V. Kendini tanıyabilme.
Yukarıdakilerden hangileri “İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği” nin amaçlarındandır?


I, II, III

I, II, IV, V

II, III, IV, V

III, IV, V

Hepsi


6.Soru

I. Kültürü yeni yetişen kuşaklara aktarmak

II. Yeni yapılanmalar oluşturmak

III. Değerleri planlı bir şekilde öğretmek

IV. Bilgi teknolojilerini tanıtmak

V. Bilginin hızlı değişimine uyum sağlamak

Yukarıdakilerden hangileri eğitimin "toplumsal değerleri kazandırarak bireyin toplumsallaşmasını sağlamak" işlevinin içeriğinde yer alır?


I

II

III

IV

V


7.Soru

Fütüvvetname adı verilen yönerge hangi kuruma aittir?


Yaren

Seymen

Ahilik

Vakıf

Cizye


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilen bir araştırmaya göre Topluma Hizmet Uygulamaları dersi  uygulanmasına ilişkin ortaya çıkan genel sıkıntılardan birisi değildir?


Bürokratik sorunlar

İletişim problemleri

Sağlık problemleri

Yaratıcılık problemi

Bütçe ve donanım problemleri


9.Soru

I. Kendi sorunlarıyla ilgileneme

II. Özgür ve özerk olabilme

III. Gerçeği ihtiyaçlarına göre algılayabilme

IV. Bireyselliği koruyabilme

V. İnsanlarla iletişim kurabilme

Maslow’a göre kendini gerçekleştiren insanlarda gözlenen en önemli özellikler yukarıdakilerden hangilerinde yer almaktadır?


I ve III

II ve V

II ve IV

I ve V

VI ve V


10.Soru

Aşağıdakilerden hangileri ilköğretimin amaç ve görevleri arasında tanımlanmamıştır?
I. Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak.
II. Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak.
III. İlköğretimin son ders yılının ikinci yarısında öğrencilerin sınavlardan mutlak başarı sağlamalarını istemek.


I

II

III

I ve II

II ve III


11.Soru

... basitçe Adam Smith ve David Ricordo’nun klasik ekonomi kuramlarına dayanır. laissez faire, laissez passez (bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler) ekonomi olarak da adlandırılan bu ekonomik yaklaşım devletin ekonomiye müdahale etmediği hatta ekonomik ve sosyal düzenlemeler açısından devletin rollerinin olmadığı varsayımına dayanır.

Yukarıdaki cümlede boşluk yerine gelmesi gereken sözcük hangisidir?


Kapitalizm

Sosyalizm

Liberalizm

Modernizm

Komünizm.


12.Soru

"Sivil toplum, yasalara uyan bir devletin içinde yasalar çerçevesinde kurulmuş ortak amaçlar için bir araya gelmiş sosyal yarar amaçlı örgütlenmeler bütünüdür. Bu anlayışa göre artık devlet ve sivil toplum ayrıktırlar. Sivil toplum devletle çelişmez, ancak despotik yönetimle çelişir. Bu bağlamda sivil toplum anlayışı Batı’nın sivil anlayışındaki özle siyasi güçlerin sultasından kurtulmayı amaçlayan özgürlükçü bir anlayışa sahiptir."

Yukarıda verilen özellikler, sivil topluma ilişkin hangi kuramsal yaklaşımın içeriğini oluşturmaktadır?


Modern Yaklaşım

Klasik Yaklaşım

Bütünleştirici Yaklaşım

Liberal ve Toplumcu Yaklaşım

Güncel ve Postmodern Yaklaşım


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Üniversiteler bünyesinde kurulan öğrenci kulüplerinin yönetim kurullarının görevleri arasında sayılamaz?


Kulüp organlarının seçilmesi

Ticari faaliyetlerde bulunmaları

Üyelerin üyelikten çıkarılması

Denetim ve denetim kurulu raporlarının görüşülmesi

Kulübün feshedilmesi


14.Soru

I. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesi bulunan Atatürk milliyetçiliğine bağlı bireyler yetiştirmek.
II. Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş bireyler yetiştirmek.
III. Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen yurttaşlar yetiştirmek.
IV. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bireyler yetiştirmek.
V. İnsan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan bireyler yetiştirmek.
VI. Birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak.
VII. Toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak.
Yukarıdakilerden hangileri 1973 tarihli ve 1739 sayılı milli Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk milli eğitiminin temel amaçlarındandır?


I, II, IV, VII

II, III, IV, V

II, IV, VII

III, IV, V, VI, VII

Hepsi


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Üniversitesi kulübü olan Kentsel Gelişim Kulübünün belirlediği amaçlardan olabilir?


Öğrenciler, öğretim üyeleri ve yakın çevre halkı ile mizah ve hoşgörü kavramlarını karikatür sanatında birleştirerek çeşitli etkinlikler düzenlemek.

Şehrin kültürüne, tarihine, ekonomisine, edebiyatına, eğitimine kısaca şehre anlam katan her değerle çalışmak, onları geliştirmek ve tanıtmak.

Toplum bilincinin oluşturulmasına, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine, liderlik yeteneklilerin boş zamanlarının değerlendirilmesine hizmet etmek.

Yenilenebilir enerji kaynakları teknolojilerine ilgi duyan ve artan enerji sorununa alternatif çözümler geliştirmek isteyen Anadolu Üniversitesi öğrencilerini bir araya getirmek.

7’den 77’ye eğitim sorununun yaşandığı her alana, her bireye yardım etmek. Kulübün vizyonu, çağın gerektirdiği değişimi ve gelişimi takip edecek ve benimseyecek nitelikte öğrenci yetiştiren en iyi eğitim kurumlarından birisi olmaktır.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de sosyal politikalara ilişkin temel hizmetleri yürüten kurum ve kuruluşlar arasında öncelikli sırada değildir?


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK)

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde okulun temel işlevine yer verilmiştir?


Bireyin kendini gerçekleştirmesine ve çevreye uyum sağlamasına yardımcı olmak.

Bireyin topluma uyumunu gerçekleştirmek.

Ülkenin kalkınmasını sağlamak.

Bireyin topluma yararlı bir birey olmasını sağlamak.

Bireyin çevreye uyumunu sağlamak.


18.Soru

“İnsan, tabiatı gereği sosyal bir varlıktır. O halde dinî inanç ve/veya din de tabiatı gereği toplumsal bir olgudur.” sözü hangi düşünüre aittir?


İbni Haldun

İbni Mace

İbni Rüşd

Descartes

Mevlana


19.Soru

I. Yanlış arkadaşlık kurma II. Madde bağımlısı olma III. Yasa dışı eylemler yapma IV. Özsaygıda azalma V. Sorunlarına çözüm bulamama Yukarıdakilerden hangisi çocuk ve gençlerin sosyalleşmelerini sağlayacak, okul içi ve dışında boş zamanlarını değerlendirecek etkinliklerin olmamasının bedensel sonuçları arasında yer alır?


I

II

III

IV

V


20.Soru

I. Toplumsal gereksinimleri tanımlar.
II. Ödev ya da projeler değerlendirir ve notlanır.
III. Hizmet etkinliği amaç ve gereksinimleri karşılar.
IV. Gönüllülük esasına dayanır.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri topluma hizmet eğitimini uygulama temelli eğitimlerden farklı kılan özelliklerdendir?


I-IV

I-II-III

I-II-III-IV

I-III-IV

II-III-IV