Topluma Hizmet Eğitimi Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. İnceleme ve araştırma

II. Planlama

III.Uygulama ve değerlendirme

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında okul öncesi bölümü öğretmen adayları dönem boyunca gerçekleştirecekleri etkinliklerde yukarıdaki aşamalardan hangilerini takip edeceklerdir?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kişi felakete uğradığı zaman obanın veya köyün ileri gelenlerinin toplanarak yaptığı yardıma verilen isimdir?


Manap

Elüv

Berci

Hak

Koruk


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, İlköğretim ve Orta öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin amaçlarından biri değildir?


İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme

Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme

Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme

Toplumsal yaşamda varlığını sürdürebilecek bilgi ve becerileri edinerek bir meslek sahibi olabilme

Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme


4.Soru

I. Proje başlığı anlaşılır mı?
II. Proje özeti doğru mu?
III. Proje ekibi belirlenmiş mi?
IV. Projenin yöntemi açıklanmış mı?
V. Zaman planlaması yapılmış mı?
Yukarıdakilerden hangileri topluma hizmet projelerinin kontrol listesinde bulunan sorulardandır?


I ve II

II ve III

III ve IV

I, II, III, IV

Hepsi


5.Soru

Türkiye’de Şartlı Nakit Transferi yardım programı ilk olarak ne zaman başlamıştır?


1999

2000

2001

2002

2003


6.Soru

I- Önce toplantıya çavuş ve küçükağa gelirdi.
II- Saz heyeti daha sonra gelerek yerini alırdı.
III- Gelenler ikili veya üçlü olarak gelir, küçük ağayı selamlayarak yerlerine otururlardı.
IV- Daha sonra başağa gelerek yerini alır.
Yukarıda verilen özellikler hangi toplumsal kuruma ait özelliklerdir?


Yaren

Seymen

Ahilik

Vakıf

Erfene


7.Soru

Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) uygulamasında yoksul ailelerin nakit para yardımı almalarının belirli koşullara bağlı kılınmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 


Aileler arasında adaleti sağlamak

Verilen nakit yardımının gerekli görülen koşul aracılığıyla maddi karşılığının geri alınması

Yoksulluğun sosyo-genetik olarak aileler aracılığıyla nesillerden nesle geçişini önlemek 

Sosyal-refah devleti ilkeleri çerçevesinde bir yönetim şekli sergilenmesi

İnsan psikolojisinin doğası çerçevesinde ödül-ceza yaklaşımının işlevsel görünmesi


8.Soru

I. Gerçeği olduğu gibi algılayabilme
II. Kendine yeterli olma
III. İnsanlarla iletişim kurabilme
IV. İnsanlığın sorunlarıyla ilgilenebilme
V. Bireyselliği koruma
Yukarıdakilerden hangileri Maslow’a göre kendini gerçekleştiren insanlarda gözlenen en önemli özelliklerdendir?


I-II-III-V

II-III-IV

II-III-V

I-II-IV-V

I-II-III-IV


9.Soru

Hizmet kelimesinin kökeni ve hangi dilden türediği aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?


Hazm- Türkçe

Hüzme- Farsça

Hadım- Türkçe

Hademe- Arapça

Hademe- Türkçe


10.Soru

Hint kast sistemi dinin hangi işlevine örnek gösterilebilir?


İdeoloji kazandırma

Taraf olma

Bütünleştirme

Sosyal

Yapılandırma


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Topluma Hizmet Uygulamalarının öğretmen adaylarının kişisel gelişimlerine olan katkılarından birisi değildir?


Yardımlaşma duygusunun artması.

Yaratıcılık becerisinin gelişmesi.

Problem çözme becerisinin gelişmesi.

İletişim ve işbirliği becerisinin artması.

Sorumluluk duygusunun azaldığı.


12.Soru

Sivil toplum kurumları ve diğer resmi kurumlar arasındaki yazışmalarda yaşanan problemler, bazı kurumların bu tip projeler için çeşitli protokoller istemesi nedeniyle yaşanan sorunlar topluma hizmet uygulamalarında hangi türe girmektedir?


Bürokratik sorunlar

İletişim problemleri

Bütçe ve donanım problemleri

Yaratıcılık problemi

Standartlaştırma problemleri


13.Soru

Seçeneklerden hangisi topluma hizmet eğitiminin toplum açısından sağlayacağı fırsatlardan biridir?


Gerçekleştirilen projelerin toplumsal yarar güden amaçları aracılığıyla gelişen

sosyal farkındalık

Toplumsal yarar güden proje etkinlikleriyle yeni ilişki ağlarına katılım

Edinilen bilgi ve becerinin proje etkinlikleriyle bütünleşmesi ve uygulamaya dönüşmesi

 Toplumsal sistem içinde dezavantajlı gruplara yönelik gerçekleştirilecek projeler

 Sosyal ilişki ağlarıyla sosyal sermayenin gelişimine katkı


14.Soru

I. Gezilere katılma

II. Bilgisayar öğrenme

III. Müzik çalışmaları

IV. Defile düzenleme

V. Resim yapma

Yukarıdaki faaliyetlerden hangisi/leri toplum hizmeti çalışmalarındaki sosyal etkinlikler kapsamında bulunulabilir?


Hepsi

I, II, III

III,IV,V

II, IV, V

I, III, IV


15.Soru

İngilizce “lobby” kelimesinden türetilen kuliscilik kavramı sivil topumun hangi işlevine yöneliktir?


Siyasal

Ekonomik

Kültürel

Bireysel

Ekonomik


16.Soru

I. Projede yer alan katılımcıların adları, adresleri, telefon numaraları gibi kişisel bilgileri deşifre edilmemelidir.
II. Proje kapsamında gerçekte yapılmamış olan çalışmalar yapılmış gibi raporlaştırılmamalıdır.
III.Projenin gerçekleştirilmesinde hiçbir katkısı bulunmayan kişiler proje ekibi arasında gösterilmemelidir.
Yukarıdaki ifadeler topluma hizmet projesinde etik kapsamında hangi aşamayı etkilemektedir?


Projelerin Yürütülmesi Aşaması

Projelerin Yazımı Aşaması

Araştırma Kurulunun Belirlenmesi Aşaması

Gereksinim Analizi Aşaması

Projelerin Tasarımı Aşaması


17.Soru

Topluma Hizmet Uygulamaları dersinde öğretmen adaylarının dönem boyunca yaptığı etkinlikler düşünüldüğünde etkinliğin hangi aşamasında gerçekleştirilecek etkinliğe yönelik amaçlar ve uygulama sürecinde izlenecek yol ayrıntılı olarak açıklanmaktadır?


İnceleme ve araştırma

Planlama

Uygulama ve değerlendirme

Beceri kazandırma

Bilinçlendirme


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi proje döngüsünün öğelerinden birisidir?


Proje planlama

Proje analizi

Proje uyarlama

Proje seçme

Proje maliyet hesaplama


19.Soru

I. İlişkilendirilmiş kurumsal vizyon ve misyon. II. Yönetsel liderlik. III. Merkezi koordinasyon. IV. Öğretim elemanı desteği ve katılımı. V. Sistematik kayıt.

Yukarıdakilerden hangileri, Hutchison’ın (2001) topluma hizmet eğitiminin yükseköğretim kurumlarında kurumsallaşmasına ilişkin tanımladığı temel bileşenlerdendir?


I, II, III

II, III, IV

III, IV, V

I, II, III, IV

II, III, IV, V


20.Soru

Kooperatiflerin kurulumundan sonra bireyler arasında güvenli bir örgütlenme sisteminin kurulamaması hangi nedene bağlanmaktadır?


Kooperatiflerin resmi kurum olarak algılanması

Paylaşım bilincinin azalması

Göç oranının azalması

Yeni kuruluşların kurulması

Birbirini sevme bilincinin azalması