Turizm Pazarlaması Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

2008 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri” projesi kapsamında, Bakanlık belgeli konaklama tesislerine, belirlenen kriterlere uymaları koşuluyla verilen çevre etiketi (eko-label) uygulamasına ne ad verilir?


Çam

Beyaz Yıldız

Mavi Bayrak

Yeşil Yıldız

Yunus 


2.Soru

Turizm sektöründe  “iç müşteriler” kavramı kim için kullanılır?


Yerli Turistler

İşletme çalışanları

İşletmede konaklayanlar

Hizmetlerden faydalananlar

Pay sahipleri


3.Soru

Bir turizm işletmesinde üretilen bir ürünün tamamen aynı şekilde bir başka ortamda üretilmesi olanaklı olmaması turistik ürünün hangi özelliği ile açıklanabilir?


Turizm Ürününün İkame Olanaklarının Fazla Olması

Gerçekleşen Tüketimin Soyut Olması

Turistik Ürünün Arzının Kısa Dönemde İnelastik Olması

Tüketim Yerinin Farklı Olması

Turizm Ürününün Birebir Taklit Edilmesinin Güç Olması


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme içi mikro çevre faktörlerindendir?


Muhasebe-finansman

Üst yönetim

İnsan kaynakları

Ürün

Araştırma-geliştirme


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi turizm işletmelerinin, fiyatlama yaparken yönettiği beş amaçtan biri değildir?


Rekabeti karşılamak

Savunmak

Kâr elde etmek

Geniş bir dağıtım ağı kurmak

Mevcut durumu korumak


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içsel pazarlamanın işlevleri arasında yer almaz?


Çalışanları müşteri odaklı hizmet sunmaya teşvik etmek

Başarılı çalışanları işletmeye çekmek ve bunları işletmede tutma

Çalışanların işletmenin sunduğu hizmetleri satın almalarını teşvik etmek

Eğitim yoluyla çalışanların bilgi ve becerilerini arttırarak görevlerini daha iyi yerine getirmelerini sağlamak

Farklı birimlerin birbirlerine sundukları hizmetlerdeki kalite düzeyini ve birimler arası koordinasyonu arttırmak


7.Soru

Ürünlere dokunabilir ve onları tadabilirken hizmetlerde bunları yapamayışımız hizmetin hangi özelliğiyle ilgilidir?


Soyutluk

Heterojenlik

Ayrılmazlık

Bozulabilirlik

Eş zamanlılık


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde genişletilmiş pazarlama karması elemanları doğru verilmiştir?


İnsan, fiziksel kanıtlar, süreç

İnsan, üretim, süreç

Fiziksel kanıtlar, üretim, süreç

Fiziksel kanıtlar, sermaye, girişimci

Sermaye, girişimci, süreç


9.Soru

Pazarlamanın tarihsel gelişimine göre hangi dönemde aşağıdaki özellikler mevcuttur?

I.Bu dönemde, üretilen mal ve hizmetlere karşı talep arzdan fazladır.

II.Üretilen malların satış sorunu yoktur.

III.Sanayi devrimi sonrası kitlesel üretime geçiş aşamasıdır.

IV. Tüketici istek ve gereksinimleri ikinci plandadır.


Tarih Öncesi Dönem

Toplumsal ve Çağdaş Pazarlama Dönemi

Üretime ve Ürüne Yönelik Dönem

Satışa Yönelik Dönem

Pazara ve Pazarlamaya Yönelik Dönem


10.Soru

Müşteriler ile hizmet personel (veya hizmet süreci) arasında özellikle tatmin ya da tatminsizlik yaratan özel etkileşim anlarına ne denir?


Hizmet süreci

Kritik olay

Hizmet senaryosu

Hizmet haritası

İş akış formu


11.Soru

I. Değişim sürecine katılan taraflar eşit şartlara sahip olmalıdır.

II. Değişim sürecinde en fazla üç taraf bulunmalıdır.

III. Süreçte yer alan taraflar değişime istekli olmalıdır.

IV. Taraflar teklifler arasından seçim hakkına sahip olmalıdır.

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri pazarlamadaki değişim sürecinde olması gereken unsurlar arasında yer almaktadır?


I ve II

I ve III

II ve IV

III ve IV

I, II ve IV


12.Soru

İşletme içindeki hizmet uygulamaları ve bunlara ilişkin politika ve programlar ile hangi davranışların ödüllendirildiğine ilişkin örgüt genelinde oluşmuş algılar hizmet işletmelerinde nasıl adlandırılmaktadır?


Örgüt iklimi

Kurum kültürü

Vizyon

Algı yönetimi

İçsel pazarlama


13.Soru

"Hizmet üretimi, sunumu ve tüketiminin eş zamanlı olarak gerçekleşiyor olması", hizmetlerin hangi özelliğini yansıtmaktadır?


Depolanamaması

Ayrılmazlık

Soyutluk

Heterojenlik

Homojenlik


14.Soru

Pazarlamanın tarihsel gelişimi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi ilk dönemi oluşturur?


Satısa Yönelik Dönem

Üretime ve Ürüne Yönelik Dönem

Pazara ve Pazarlamaya Yönelik Dönem

Toplumsal ve Çagdas Pazarlama Dönemi

Hepsi


15.Soru

İşletmelere gereksinim duydukları hizmetleri sunan bankalar, sigorta şirketleri, taşıma firmaları, reklam ajansları ve medya kuruluşları aşağıdaki seçeneklerden hangisinin kapsamına girer?


Tedarikçiler

Dağıtıcı aracılar

Kolaylaştırıcı aracılar

Finansal aracılar

Kamuoyu Grupları


16.Soru

"Pazarlama miyopluğu" kavramını ortaya çıkaran ekonomist aşağıdakilerden hangisidir?


Maslow

Kotler

Levitt

Heckman

Lucas


17.Soru

Fiziksel kanıtlar, hizmet işletmelerinin pazarlama faaliyetleri açısından aşağıdaki görevlerden hangisini üstlenmez?


Hizmeti ambalajlama

Hizmet sürecini kolaylaştırma

Hizmet personelini ve müşterileri sosyalleştirme

Hizmet başarısını garanti etme

Farklılaştırma


18.Soru

Müşterilerin hizmet işletmesi ve hizmet personeliyle doğrudan etkileşimde bulunduğu zaman dilimi hangisidir?


Hizmet karşılaşmaları

Süreç

Hipotezlerin kurulması

Pazar araştırması

Gözlem


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hizmet pazarlamasını etkileyen insan kaynakları politikaları arasında yer almaz?


Doğru insanların işe alınması

Hizmet personelinin eğitimi

Hizmet personelinin denetlenmesi,değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi

Rakip işletmelere oranla yüksek ücret ödenmesi

Hizmet personelinin yetkilendirilmesi


20.Soru

Reklam, kişisel satış, halkla ilişkiler ve doğrudan pazarlama faaliyetleri hangi pazarlama elemanını tanımlar?


Ürün

Fiyat

Dağıtım

Pazarlama

Tutundurma