Turizm Pazarlaması Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Doğrudan pazarlama araçlarından biri sayılan, ünlü bir kişinin bir ürünü tanıttığı televizyon reklamı veya normal bir televizyon programı gibi görünen ama aslında reklam olan programa ne denir?


Telepazarlama

İnfomercial

Elektronik reklamcılık

İnternette pazarlama

Promosyon


2.Soru

Turizm işletmeleri açısından önem taşıyan ve işletmenin görünen yüzü olarak adlandırılan hizmet personeli aşağıdakilerden hangisidir?


Arka alan personeli

Ön alan personeli

Turizm personeli

Orta alan personeli

Servis personeli


3.Soru

Pazarlamanın tarihsel süreç içerisinde ilk dönemi sayılan Üretime ve Ürüne Yönelik Dönem ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Bu dönemde, üretilen mal ve hizmetlere karşı talep arzdan fazladır

Tüketici hakları ve tüketicinin korunması gündeme gelmiştir

Sanayi devrimi sonrası kitlesel üretime geçiş aşamasıdır

Tüketici istek ve gereksinimleri ikinci plandadır

Üretilen malların satış sorunu yoktur


4.Soru

"Turizm ürünleri, yaşamsal önemde gereksinimler kategorisinde değil, kültürel ve lüks
gereksinimler grubunda yer almaktadır." yargısı turistik ürünün hangi özelliğinden bahsetmektedir?


Gerçekleşen Tüketimin Soyut Olması

Talebin Aşırı Esnek Olması

Turistik Ürünün Stok Edilememesi

Turizm Ürününün İkame Olanaklarının Fazla Olması

Turizm Ürününün Birebir Taklit Edilmesinin Güç Olması


5.Soru

Satışların artışında yavaşlama görülmesi turizm ürünü yaşam sürecinin hangi döneminde görülür?


Olgunluk

Pazara giriş

Büyüme

Düşüş

Durağanlık


6.Soru

______, tatmin edilmemiş insan dürtüsü olarak tanımlanmaktadır.


ihtiyaç

istek

talep

ürün

müşteri memnuniyeti


7.Soru

Alıcılarla satıcıların serbest bir biçimde karşılaştıkları, kar amaçlı ya da kar amaçsız her türlü mal ve hizmetin alıcı ve satıcılar arasında değiştirildiği veya değişim fiyatının oluştuğu yer ya da koşullar dizisidir. Şeklinde tanımlanan olgu aşağıdakilerden hangisidir?


Pazarlama

Müşteri memnuniyeti

Müşteri sadakati

Talep

Pazar


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme dışı makro çevre faktörlerinden biridir?


Tedarikçiler

Aracılar

Kamuoyu grupları

Rekabet çevresi

Pay sahipleri


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içsel pazarlamanın işlevlerinden birisi değildir?


Çalışanları müşteri odaklı hizmet sunmaya teşvik etmek yoluyla hizmet pazarlaması kapsamındaki rollerini üstlenmelerini sağlamak;

Başarılı çalışanları işletmeye çekmek ve bunları işletmede tutmak, yani işletmede çalışmaya devam etmelerini sağlamak;

Baskı yoluyla çalışanların verimliliğini en üst düzeye çıkartmak;

Eğitim yoluyla çalışanların bilgi ve becerilerini arttırarak görevlerini daha iyi yerine getirmelerini sağlamak;

İşletme içinde farklı birimlerin birbirlerine sundukları hizmetlerdeki kalite düzeyini ve birimler arası koordinasyonu arttırmak.


10.Soru

…………………………………fiyat üzerinde yapılan taktiksel rötuşları ve oynamaları içerir.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıdaki cümledeki boşluğu doğru şekilde tamamlar?


Pazara Girme

Psikolojik Fiyatlama

Reklam Amaçlı Fiyatlama

İndirim

Sezonluk Fiyatlama


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Turizm Örgütü tarafından yapılan turizm pazarlaması tanımında vurgulanan yönlerden biri değildir?


Turizm işletmesinin en yüksek kazanç elde etme hedefi

Turistik işletmelerin pazar ömrüne yönelik kısa vadeli plan hazırlığı

Pazarda iyi bir yer almasını sağlamak amacı

Turistik ürün ile ilgili araştırma yapmak hedefi

Turistik ürün ile ilgili konularda alınacak kararlarla ilgili bir yönetim felsefesi


12.Soru

Genişletilmiş pazarlama karması elemanları ilk defa hangi yıllardan itibaren kullanılmaya başlanmıştır?


1960’lar

1980’ler

2000’ler

1950’ler

1920’ler


13.Soru

Bireylerin tüketim alışkanlıklarını ifade eden......................turizm pazarlamacılarının tespit etmek için en fazla uğraş verdikleri sosyokültürel çevre faktörlerinden biridir. Bu kavramın değişiminde teknolojik gelişmeler, ekonomik refah artışı, bireysel gelirdeki iyileşmeler gibi etmenler rol oynar.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıda yer alan hangi kavram getirilmelidir?


Turist davranışı

Tüketim kalıbı

Turist deneyimi

Nihai tüketici

Turistik ürün


14.Soru

Turizm işletmeleri, yöneticilerinin isabetli kararlar vermelerini sağlayabilmek için PBS’yi kullanırlar. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi PBS’nin alt kollarından biri değildir?


Pazarlama araştırmaları

Karar destek sistemleri

İç raporlama

Pazarlama istihbaratı

Dış raporlama


15.Soru

Tüketicilerin turizm hizmetleri ile yaşamasının kısa süre alması turizm pazarlama ilkelerinden hangisi ile açıklanabilir?


Turizm Hizmetleri ve Çevre Değerleri

Turizm Hizmetlerinin Emek-Yoğun Niteliği

Turizm Hizmetlerinin Taklidi ve Kopyalanması

Tüketicilerin Turizm Hizmetleriyle Birlikteliği

Turizm Hizmetlerinin Fiziksel Dağıtım Sistemi


16.Soru

Bir değişim süreci olarak tanımlanan pazarlamanın aşağıdaki unsurlardan hangisini taşıması zorunlu değildir?


Değişim sürecinde en az iki taraf bulunmalıdır.

Değişimde yer alan taraflar sunabilecekleri değere sahip olmalıdır.

Değişim sürecine katılan taraflar birbirlerinden haberdar olmalıdır.

Süreç devlet tarafından düzenlenmelidir.

Taraflar teklifler arasından seçim hakkına sahip olmalıdır.


17.Soru

Hizmet personelinin yanında müşterilerin de hizmet sunumunda yer alması hizmetin hangi özelliğini göstermektedir?


Soyut olması

Dayanıksız olması

Ayrılmazlık özelliği

Heterojenlik özelliği

Kişiye göre değişmesi


18.Soru

Aşağıdakilerin hangisi turizm işletmelerinin kuruluş yeri ile ilgili alt boyutlardan birisi değildir?


Coğrafi alan

İklim

Fauna

Alt yapı

Ulaşım olanakları


19.Soru

Girdilerin çıktılara dönüştürülmesini sağlayan birbirini izleyen adımlar, eylemler veya görevler olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir ?


Dağıtım

Tutundurma

Ürün

Süreç

Fiziksel kanıtlar


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazara ve pazarlamaya yönelik dönem özellikleri arasında yer almaktadır?


Tüketici istek ve gereksinimleri ilk kez göz önüne alınmaya başlamaktadır.

Sanayi devrimi sonrası kitlesel üretime geçiş aşamasıdır.

U¨retilen malların satış sorunu yoktur.

İşletmeler topluma karşı sorumluluk duymaya başlamıştır.

Tüketici hakları ve tüketicinin korunması gündeme gelmiştir.