Türk Dili 1 Ara 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I- Türk yazı dilinin tarihi MÖ V- IV. yüzyıllardan başlar. 

II- Türkçenin ilk yazılı belgesi Çoyr yazıtıdır. 

III- Yaşayan Dünya dilleri arasında, en eski yazılı belgelere sahip olan dil, Türk
Dili’dir. 

IV-  Türkçe, UralAltay dil ailesinin Altay koluna mensup kabul edilir. 

Yukarıda Türk dili ile ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


I ve III 

I ve II

II ve III 

I, II, III 

II, III, IV 


2.Soru

Türkçe kökenli sözcüklerde aşağıdaki ses özelliklerinden hangisine rastlanmaz?


Ünlüler, ünsüzler ve ünlülerle ünsüzler arasında ses uyumu vardır.
Sözcüklerde, yalın ünlülerin yanı sıra, ikiz ve üçüz ünlüler de bulunabilir.
Aynı sözcük içinde iki ünsüz hatta üç ünsüz yan yana gelebilir.
Aynı hecede iki ünlünün yan yana gelmesi çok istisnaî bir durumdur.
Birincil uzun ünlü bulunduran sözcükler genellikle başka dillerden alıntıdır.

3.Soru

Türkçe'nin VIII. - IX. yüzyıllarda kullandığı din yoluyla gelen ilk alfabe hangisidir?


Soğut alfabesi

Mani alfabesi

Süryani alfabesi

İbrani alfabesi

Arap Alfabesi


4.Soru

Daralma; benzeşme, daraltıcı ünsüzlerin etkisi vb. seslik nedenlerle geniş ünlülerin dar ünlü ha^line gelmesidir. Aşağıdakilerden hangisinde ünlü daralması yoktur? 


Yokarı > yukarı 

gövercin > güvercin 

böyük > büyük 

dar > daracık 

get > git 


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Tek başlarına kullanılabilen biçim birimlerdir. 

Bağımlı biçim birimler (ek) ise tek başlarına kullanılamayan biçim birimlerdir.

Bağımlı biçim birimler görevlerini yerine getirebilmeleri için bağımsız biçim birimlerine ihtiyaç duyarlar.

Daha küçük birimlere ayrılamayan ses ve yapı yönünden anlamlı en küçük ögeler biçim birimlerdir.

Gövdeler, biri bağımlı biçim birim olmak üzere, en az iki biçim birimden oluşur.


6.Soru

I. Ötümlü, diş, süreksiz (patlayıcı), ağız II. Ötümlü, çift dudak, sürekli (akıcı), geniz Yanda özellikleri verilen ünsüzler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


b ve n
d ve n
h ve r
g ve p
d ve m

7.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses olaylarından “ünsüz türemesi” vardır? 


Duyguların eğitimi de en iyi, sanat yoluyla olur. 
Bu işi yapmak hiç kolay olmadı.  
Bu yolda çok emek harcandı. 
Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor.
Gölün üstü yaban ördekleri ile dolmuştu.  

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dilde ağız terimi yerine de kullanılan terimin adıdır? 


Ana Dili 

Ana Dil

Jargon

Diyalekt

Ölçünlü Dil


9.Soru

Aşağıda bazı dillere ait ilk belgeler hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Macarlara ait en eski belge MS 8. yüzyıla aittir.

İtalyancaya ait en eski belge MS 712 Nihon Şoki adını taşır.

Türk Diline ait en eski belge  MS 687- 692, Çoyr yazıtı olarak bilinir.

İngilizceye ait en eski belge 843 yılında iki kardeş arasında yapımış lan bir antlaşmadır.

Fransızcaya ait en eski belge Tihanyi Vakıfnamesidir.


10.Soru

Aşağıdaki kelimelerden hangisi ünsüz benzeşmesine örnek teşkil edebilir?


ağacı

dolabı

kitabı

beşte

ineği


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir sözcüğün mecazi anlamında kullanılmıştır?


Kalbim kırıldı
Cam kırıldı
Kaskı kırıldı
Parmağı kırıldı
Tabak kırıldı

12.Soru

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde argo söz kullanılmıştır?


Dedesi ona ısrarla başını bağlamasını söylüyordu.

Kaynanası üç aydır evlerine demir atmıştı.

Önündeki nota şöyle bir göz gezdirdi.

Yan masada oturanların sözlerine kulak misafiri olmuştu.

Bu kadar yürüyünce ayaklarına kara sular inmesi kadar normal bir şey yoktu.


13.Soru

Kültür değişmeleri için aşağıdakilerin hangisi söylenemez?


Avrupa’da en dikkat çekici kültürel değişmeler sanayi devriminden sonra gerçekleşmiştir.

Nesiller değiştikçe kültürler ve dünya görüşleri de değişmektedir.

Uygur Türklerinin maniheizmi kabulü bu toplumda atlı göçebe hayat tarzının artmasına yol açmıştır.

Kültürel değişmeleri yaratan motiflerden biri de kültürlerarası etkileşimdir.

Eski Uygur Türklerinde, dinî motifli kültürel değişme süreçleri yaşanmıştır.


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Avrupalılar tarafından yazılmış, Kıpçak sahasına ait bir eserdir? 


Muhabbetname 
Garib-nâme 
Nehcü’l- Feradis
Divan-ı Hikmet  
Codex Comanicus  

15.Soru

Türkçenin, binlerce yıl önce Moğolca ile tek bir dil olduğu varsayılan döneme ne ad verilir?


Ana Moğolca Dönemi

Ana Altayca Dönemi

Ana Uygurca Dönemi

Ana Urallar Dönemi

Ana Türkçe Dönemi


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dil türlerinden biri değildir?


Diyalekt
Göçmen azınlık dili
Argo ve Jargon
İzole Dil
Kutsal Diller

17.Soru

1928 yılında Harf Devrimi ile kabul edilen Türk alfabesi hangi yıl resmen uygulanmaya başlanmıştır?


1929

1930

1931

1932

1933


18.Soru

Aşağıda verilen kelimelerden hangisinde söylenişte ünlü türemesi görülmektedir?


Almanya

İtalya

İspanya

Fransa

Japonya


19.Soru

Göç destanı hangi olayı konu edinerek oluşturulmuştur?


Türklerin Savaştaki yenilgileri üzerine oluşturulmuştur.
Düşmanların Türklerle mücadelelerini konu edinmiştir.
Uygurların kuzeyden güneye göç etmeleri üzerine oluşturulmuştur.
Göktürk devletinin kuruluşunu anlatır.
Türk yazı dillerinin yok oluşunu konu edinir.

20.Soru

Türk Dil Kurumu ne zaman kurulmuştur?


1 Kasım 1928
12 Temmuz 1932
26 Eylül 1932
17 Ekim 1932
25 Temmuz 1934