Türk Dili 1 Ara 26. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Türk alfabesi 29 harf ve 2 ayırıcı işaretten oluşur.

II. Türk alfabesinde tüm harfler kelime başında kullanılabilir.

III. Türk alfabesi ses-yazı karşılıklığı ilkesini esas alır.

Türk alfabesi ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnız III

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


2.Soru

Hun dönemi Türkçesinde sıklıkla rastlanan ve Çince ile ortak olduğu düşünülen " tengri, kural, kapagcı gibi kelimeler daha çok hangi konu ile ilgilidir?


Devlet, töre, askerlik

Aile ilişkileri

Sosyal yaşam

Üretim ve ticaret

Kültür ve sanat


3.Soru

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yalnızca yuvarlak ünlülerin bulunduğu bir sözcük vardır?


kolon

macun

dolap

koridor

bıyık


4.Soru

Atebetü'l-Hakayık kim tarafından yazılmıştır?


Yusuf Has Hacip

Kaşgarlı Mahmut

Edip Ahmet Yükneki

Ahmed Yesevi

Yunus Emre


5.Soru

Aşağıdaki ünsüz harflerden hangisi sözcük sonunda bulunmaz?


S harfi

C harfi

B harfi 

D harfi

G harfi


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Türk dilinin önemiyle ilgili söylediği sözlerden değildir?


Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin olması millî hissin inkişafında başlıca müessirdir.
Türk Dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.”
Milliyetin çok bariz vasıflarından biri dildir.
Dil atalardan bize kalan bir miras, bir emanettir.
Türk milletindenim diyen insan her şeyden önce ve behemahal Türkçe konuşmalıdır.

7.Soru

Aşağıdaki sözcük ve oluşturulduğu yöntem eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?


sarıkız - birleştirme

kilo - kırpma

ODTÜ - kısaltma

imge - kalıplaşma

arge - karma


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Kuzey Afrika’da ve Güneybatı Asya’nın birçok bölgesinde en baskın kullanılan dil ailesidir?


Hami-Sami dilleri 

Altay dilleri

Hint-Avrupa dilleri

 Çin-Tibet dilleri

Malay-Polinezya dilleri


9.Soru

Tengri, kut, il, törü, yabgu, ordu, sü, börü, temir, kural (silah), kapagçı (bekçi), bitigçi (yazar) gibi kelimeler hangi dile aittir?


İngilizce

Arapça

Hun dili

Rusça

Japonca


10.Soru

Söz dizimi açısından aşağıdaki dillerden hangisi Türkçeye benzemektedir?


İrlanda dili

Aramice

Aneityan

Baure

Bengalce


11.Soru

Bütün Türklerin, Latin alfabesini kullanması yolunda karar alındığı ilk Türkoloji Kongresi hangi şehirde toplanmıştır?


Selanik

Bakü

İstanbul

Ankara

Kazan


12.Soru

Dilin doğuşunu insanın duygularını ifade etmesiyle ilişkilendiren kuram aşağıdakilerden hangisidir?


Yansıma kuramı

Ding-dong kuramı

Ünlem kuramı

Güneş dil kuramı

Tek köken kuramı


13.Soru

Sözcük yapımı ile ilgili verilen isimlerden hangilerinin sözcük yapımı yolları arasında sayılması mümkün değildir?


Birleştirme, Kırpma, Tarama
Örnekseme, Genelleşme, Kısaltma
Kalıplaşma, Karma, Kopyalama
Türetme, Genelleşme, Ayırma
Ters türetme, Kasıtlı yaratma, Derleme

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “eylemsi” türlerinden birisidir?


Zamir

İyelik eki

Soru eki

Aitlik eki

Sıfat fiil


15.Soru

  1. Derleme
  2. Kopyalama
  3. Kısaltma
  4. Birleştirme
  5. Kırpma
  6. Örnekseme

Yukarıda verilenlerden hangileri sözcük yapımı ile ilgili başlıca yollar arasındadır?


I, II ve IV

II, III ve VI

IV ve V

I, III, V ve VI

I, II, III, IV, V ve VI


16.Soru

X. yüzyıldan başladığı kabul edilen ve kendi içerisinde Karahanlı ve Harezm Türkçesi olmak üzere ikiye ayrılan döneme ne ad verilir?


Eski Türkçe dönemi

Kuzey Türkçesi dönemi

Batı Türkçesi dönemi

Çağatay Türkçesi dönemi

Orta Türkçe dönemi


17.Soru

Sözcük yapımı; türemiş karmaşık sözcüklerin yapısının yani sözcüğü oluşturan sözcükten daha küçük biçim bilgisel ögelerin diziliş, bir araya geliş biçimlerinin bir tür sözcük sentaksının (söz dizimi) araştırılmasıdır. Seçeneklerden hangisi sözcük yapımı ile ilgili başlıca yollardan biri değildir?


Birleştirme

Ayırma

Örnekseme

Ters Türetme

Kopyalama


18.Soru

İnsanın kafatasında kaç adet büyük boşluk vardır?


2

3

4

5

6


19.Soru

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde bir ön ek bulunmaktadır?


Kalemlik

Namert

Balık

Yersiz

Seçenek


20.Soru

I. İnançII. MimarîIII. AhlakIV. Dünya GörüşüV. El sanatlarıYukarıdakilerden hangileri kültürü oluşturan ögeler arasında sayılabilir?


I-III-IV
II-V
I-II-IV
I-II-III-V
I-II-III-IV-V