Türk Dili 1 Ara 35. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Geçit, gelinlik, geliştiril- sözcükleri aşağıdakilerden hangisine örnektir?


Gövde

Ek

Eklenme

Taban

Kök


2.Soru

Yeni Lisan hareketini başlatan şahsiyetler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? 


Şinasi-Namık Kemal 
Sadri Maksudi Arsal-Yusuf Akçura 
Ali Canip-Ömer Seyfettin 
Ziya Paşa-Abdülhak Hamit  
Ziya Gökalp-Fuat Köprülü 

3.Soru

Eklerin, yani bağımlı biçim birimlerin eklendiği yalın sözcükler, yani bağımsız biçim birimler olan kök veya türemiş sözcük olabilen kelimelere ne ad verilir?


Gövde

Yapım eki

Çekim eki

Taban

Kök


4.Soru

Kiril alfabesini kullanan ilk Türk soylu halk aşağıdakilerden
hangisidir?


Şorlar

Teleütler

Yakutlar

Çuvaşlar

Altaylar


5.Soru

İnsan dillerinin hayvan seslerinin taklidi esasına dayandığını ileri süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?


Yansıma kuramı

Etkileşim kuramı

Ünlem kuramı

Ding-dong kuramı

Güneş dil kuramı


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dil bilgisi ile ilgili temel kavramlar arasında yer almaz? 


Kök

Gövde 

Taban 

Ek

Şive


7.Soru

1069 yılında Yusuf Has Ha^cip tarafından yazılmış 6645 beyitten oluşan Karahan Türkçesi dönemi eseri aşağıdakilerden hangisidir?


Di^va^nü Lüga^ti’t-Türk

Atebetü’l-Haka^yık

Kutadgu Bilig

Di^va^n-ı Hikmet

Kur’an Tercümesi


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi addan ad yapma eklerinden değildir?


-aç

-ar

-arl

-ay

-at


9.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kişi ile iyelik eki alan sözcük doğru eşleştirilmiştir?


Arabam-İkinci tekil kişi

Eviniz-Üçüncü tekil kişi

Tatilin-İkinci çoğul kişi

Parası-Birinci tekil kişi

Yurdumuz-Birinci çoğul kişi


10.Soru

Aşağıda verilen dillerden hangisi tarihsel sıralama yapıldığında en eskidir?


Japonca

 İngilizce

Türk dili

İtalyanca

Macarca


11.Soru

Aşağıda verilen seçeneklerin hangisinde düz ve geniş ünlü sesler doğru olarak verilmiştir?


a ve i

e ve i

a ve e

e ve o

a ve o


12.Soru

I. İskandinav Run sistemiyle Arami sisteminin karışımıdır. II. Sami yazısının etkileri görülmektedir. III. Azeri damgalarının karışımından çıkmıştır. IV. Grek yazısıyla ilişkilidir.Aşağıdakilerden hangisi Köktürk yazısının kökeni konusunda ileri sürülen görüşleri kapsamaktadır?


I, II, III
I, II, IV
II, III, IV
I, III, IV
I, III, III, IV

13.Soru

Tarihî dönemlerde “tenri” biçimindeki sözcüğün günümüz Türkçesinde “tanrı” biçiminde kullanılması hangi ses olayına işaret etmektedir?


Ünlü Yuvarlaklaşması

Ünlü Düzleşmesi

Art Damaksıllaşma

Ötümlüleşme 

Göçüşme 


14.Soru

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi hangi tarihte kurulmuştur?


1925
1935
1938
1940
1944

15.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Hint-Avrupa dil ailesine ait oldukları halde "yalnız dil" özelliği gösteren diller bir arada verilmiştir? 


Ermenice-Almanca-İngilizce 
Yunanca-Fransızca-İspanyolca 
Macarca-İngilizce-Ermenice 
Arnavutça-Yunanca-Ermenice 
İtalyanca-Almanca-Yunanca

16.Soru

Türkçede sözcük sonunda bir arada bulunabilecek belirli ünsüz çiftleri göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi yabancı dillerden kopyalanan sözcüklerle söz sonunda bulunabilen ünsüz çiftleri barındıran sözcükler dışında kalır? 


şevk

nüans

ebeveyn

semt

gülünç


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Eski Oğuz Türkçesinin özelliklerinden biridir?


Eserlerde farsça kelimelere ağırlık verilmesi

Edebiyatta milliliğin ön planda tutulması

İdarecilerin dili olarak da adlandırılması

Eserlerde Arapça kelimelere ağırlık verilmesi

Eserlerde yalın bir dil kullanılması


18.Soru

"Yaz tatilinde okulun tüm duvarları boyandı." cümlesinin çatısı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


İşteş çatı

Edilgen çatı

Dönüşlü çatı

Ettirgen çatı

Olumsuzluk çatısı


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sözcüklerin anlam bakımından türlerinden biri değildir?


Temel anlam
Yan anlam
Mecaz anlam
Soyut anlam
Dış anlam

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bakımdan dilin özelliklerinden birisidir?


Her dilin bütün toplumlara cevap verebilecek yeterliktedir.

Dil ilkel ve gelişmiş olmak üzere ikiye ayrılır.

Dilde esas olan nedenler ilkesidir.

Dilin üretim yetisinde sınırlılıklar vardır.

Dilin temeli sestir, doğal olarak öncelikle sözlü anlatım aracıdır.