Türk Dili 1 Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eylemden ad yapma eki almıştır?


İlke

Güncel

Gezegen

Eldiven

Toptan


2.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde addan eylem yapma eki bulunur? 


basamak 

tutamak 

saklambaç

yadırga

yüzgeç


3.Soru

I. İnançlar

II. İlişki örüntüleri

III. El sanatları

Yukarıdakilerden hangisi manevi kültürü oluşturan faktörler arasında yer alır?


I-II

 I-II-III

 I-III

II-III

 Yalnız III


4.Soru

Aşağıdaki ünsüzlerden hangisi ötümlü, diş eti-damak, süreksiz (patlayıcı) özelliklerine sahiptir?


/c/

/j/

/p/

/ş/

/v/


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi izole diller arasında yer almaz?


Sümerce

Arnavutça

Baskça

Yunanca

Romence


6.Soru

"Beş büyük mesnevi^ yazan ilk Türk şairdir; ilk şairler tezkiresi Mecalisü’n-Nefayis’in, Farsça ile Türkçeyi karşılaştırarak Türkçenin daha üstün bir dil olduğu sonucuna ulaştığı Muhakemetü’l-Lügateyn’in, Türk kültür tarihi açısından çok önemli olan Nesayimü’l-Mahabbe’nin, Türk edebiyatının ilk biyografi örneklerinin yazarıdır."

Bahsi geçen yazar aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?


Zemahşeri

Babür

Hüseyin Baykara

Yusuf Has Hacib

Ali S¸ir Neva^yi^


7.Soru

Aşağıda, Türk yazı dillerinin ve lehçelerinin sınıflandırılmasıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Salırca (Salarca) tarihî olarak Kıpçak grubundan gelişmiştir.

Kıpçak grubu batı (b), doğu (d) ve güney (g) alt gruplarından oluşur.

KBb grubunda Kumukça, Karaçay Balkarca, Kırım Tatarcası
ve Karayca bulunur.

Aral-Hazar grubunda Kazan Tatarcası ve Başkurtça bulunur.

Volga (İdil) grubunda Kazakça, Karakalpakça, Kıpçak-Özbek ve Nogayca bulunur.


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 'nasıl' kelimesindeki ses olayına örnektir?


kahvaltı

kavşak

zeytin

yukarı

yalnız


9.Soru

Ünlem kuramına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Dil, insanların çalışırken yaptıkları işbirliğinden doğmuştur.
Yeryüzündeki diller, farklı kaynaklardan doğarak gelişmiştir.
Dilin doğuşu, insanların duygularını ifade etmesiyle ilişkilidir.
Dil, ilkel insanların nesneleri sesle anlatmaya çalışmasından doğmuştur.
İnsan dilleri, hayvan seslerinin taklidi esasına dayanır.

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dilin tanımıdır?


Yaşantılar sonucu duguların, düşüncelerin dışa vurumudur.
Karşılıklı ilişkiler sonucu ortaya çıkan duygu ve düşüncelerin bütünüdür.
Bir gramer sistemi içinde örgütlenmiş düşünceleri, duyguları bildirmeye yarayan ses, işaret ve hareketlerin bütünüdür.
Duygu ve davranışların konuşma diline yansımasıdır.
Örgütlenmiş düşüncelerin bütünüdür.

11.Soru

"Kutadgu Bilig" eseri kim tarafından yazılmıştır?


Edip Ahmet Yükneki

Yusuf Has Hacip

Ahmet Yesevi

Kaşgarlı Mahmut

Zemahşeri


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde, iyelik eki kullanılmamıştır?


Yaşamının en güzel döneminde.

Özgüvenimi kazanmam gerek.

Senli benli konuşmaktan hoşlanmam.

Çocukluk yıllarını anımsıyorum.

Parasını gereksiz yere harcıyor.


13.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde edilgen çatı kullanılmıştır?


Sakınmak
Katılmak
Kaçırmak
Sevilmek
Sevinmek

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından sözcük türleri içerisinde yer almaz?


Argo Anlam
Temel anlam
Yan anlam
Mecaz anlam
Soyut anlam

15.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat (ilgeç) kullanılmamıştır ?


Akşama doğru misafirlerim geldi.

O kadar masumdu ki kalbi kuş gibi çarpardı.

Kafam kazan gibi oldu.

Seni görüyordum ama görmemezlikten geliyordum.

Müzik dersiyle beden eğitimi dersi en sevdiğim derslerdi.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tonlamanın tanımıdır?


Herhangi bir sözcenin parçasının diğer parçalara göre daha baskılı ve güçlü biçimde söylenmesidir.
Konuşma esnasında cümleler ve sözcükler arasında verilen kısa aralıklardır.
Konuşma sırasında sesin perdesinin düşmesiyle oluşan melodik perdeleme ve dalgalanmadır.
İki sessizlik periyodu arasındaki konuşmadır.
Sürekli ünsüzlerin süreksiz ünsüzlere dönüşmesidir.

17.Soru

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sözcük kök ve eklerine doğru biçimde ayrılmıştır?


din-le-n-me-k

söyle-n-mek

kir-len-me-k

bes-le-n-mek

görüş-tür-mek


18.Soru

Ülkemizde çok çeşitli kültürlerin bir arada yer alması sebebiyle, aynı dil kullanılırken farklı coğrafi bölgelerde birçok çeşitte ağız, lehçe farklılıkları ile karşılaşılmaktadır. Bu örnekte sözü edilen durum dilin aşağıdaki özelliklerinden hangisinden kaynaklanmaktadır?


Her dil, ait olduğu toplumun gereksinimlerine cevap verebilecek yeterliktedir.

Dil, toplumsal katmanlara göre değişir.

Dilde nedensizlik ilkesi esastır.

Ana dili, öğrenilen değil; edinilen ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir sistemdir.

Diller arasında benzerlikler ve ortaklıklar olabilir.


19.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Türkçe kökenli bir sözcüktür?


Trafik

Kredi

Metro

Tiyatro

Bilgin


20.Soru

Lütfi ve Sekkaki hangi dönemin şairleridir?


Çağatay Türkçesi Dönemi
Oğuz Türkçesi Dönemi
Kıpçak Türkçesi Dönemi
Harzem Dönemi
Hun Dönemi