Türk Dili 1 Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yakutça aşağıdaki ülkelerden hangisinde kullanılmaktadır?


Çin

Rusya

Tataristan

Çeçenistan

Fransa


2.Soru

Yüklemin türüne göre cümleler nasıl sınıflandırılmaktadır?


Düz ve devrik

Soru ve Düz

Olumlu ve olumsuz

Eylem ve ad

Ünlem ve emir


3.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemle yapılan birleşik eylem bulunmaktadır?


Yeni bir araba satın aldık.

Birçok aile şehri daha önceden terk etti.

Sana her zaman yardım etmek isterim.

Şehrin yıllar önce gördüğüm güzelliği kaybolmuştu.

Duydukları karşısında sokağın ortasında kalakaldı. 


4.Soru

Aşağıda verilen cümlelerin hangisi deyime örnek olarak verilebilir?


Elini çabuk tutarsan bizimle gelebilirsin.

Dün akşamki maç oldukça çekişmeliydi.

Bahçedeki ağaç bu yıl da meyve vermedi.

Yolculuk yoğunluktan dolayı oldukça uzun geçti.

Tertemiz bir gelecek için herkes sorumluluk almalı.


5.Soru

"(I) Niyetiniz açık olduğu halde hiçbir şey olmuyorsa bir sebepten ötürüdür. (II) İç dünyanızda bir yolculuğa çıkmanız gerekiyor diyor uzmanlar.(III) Bilinçaltınız bir bilgisayar gibidir.(IV) Sürekli tekrarlanan cümleler ya da düşünceler yaşanılan anı oluşturur ki bu durumda hayatımıza yön vermek elimizde demektir. (V) Olumlu anları hayal edin ve herşeyin nasıl değiştiğini görün."

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisi sıralı bileşik cümledir?


I

II

III

IV

V


6.Soru

Aşağıdaki hangi dil, Türkçeye giren alıntı sözcüklerde çok etkili olmamıştır?


Fransızca
İngilizce
Çince
Arapça
Farsça

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yazım sözcüğünün eş anlamlısıdır?


imla

sesletim

söyleyiş

telaffuz

ses


8.Soru

Radyo ve televizyon yayımlarının yaygınlaşması, dinleme ve izleme oranlarının yükselmesi Türkçe açısından hangi yeni sorunları oluşturmuştur?


Söyleyiş bozuklukları

Konuşma bozuklukları

Cümle düşüklükleri

Yanlış sözcük kullanma

Kaba dil ve argo


9.Soru

"Osmanlı Türkçesi olarak adlandırdığımız Türkçenin 16. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar olan döneminde ............... ve ............... dil bilgisi kuralları ve ögeleri de dilin yapısına etki etmeye başlamıştır.  Kitaplar yerine kütüb, şairler yerine şuara, yetimler yerine eytam, memurlar yerine memurin, şahlar yerine şahan bu etkilenmenin örnekleri arasında gösterilebilir."

Metinde boş bırakılan yerlere hangi dil eşleşmesi yazılmalıdır?


Çince - Farsça

Arapça - Farsça

Arapça - Süryanice

Farsça - İtalyanca

İtalyanca - Fransızca


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyada karşılaşılan kural dışı yazışma biçimlerinden biri değildir?


Büyük harfle ilgili kurallara aykırı davranmak

Sınırlı sayıda sözcüklerle konuşmak

Sözcüklerin yazımında özensiz davranmak

Ünlü harfleri yazmadan yalnızca ünsüzlerle yazışmak

Noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanmamak


11.Soru

Tükçe dilinini konuşanlar dili konuşmada bazı sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunun nedeni olarak belirtilmektedir? 


Türkçenin yok olmaya başlaması 

Yabancı sözcüklerin tercih edilmesi 

Dil konuşurların yetersizliği 

Sözcük türetmenin zorluğu 

Anlatım gücünün zayıflığı 


12.Soru

Aşağıdakilerin hangisi sıfat tamlaması değildir?


Çalışkan çocuk
Uzun ağaç
Sarı saçlı kız
Çocuk güzel
Yuvarlak taş

13.Soru

Bir gözlem ve tecrübenin sonucunda ortaya çıkmış ve zamanla herkesçe benimsenmiş bir yargıyı dile getiren, yaşanmış birtakım olaylardan, sonraki kuşakların ders almasını sağlamaya çalışan kalıplaşmış ifadelere ne ad verilir? 


kavram 

mecaz 

soyutlama 

atasözü

deyim 


14.Soru

Bir dilin kollarından birinin yani bir lehçesinin bir ülke ya da bölge içerisinde küçük ses farklılıklarıyla birbirinden ayrılan kollarına ağız denir.

Aşağıdakilerden hangisi halk ağzından yazı diline aktarılan sözcüklere örnek olarak verilemez?


ağartı

alaz

çor

delecek

süt


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi atasözlerinin özelliklerinden biri değildir?


Hayata dair bilgece bir anlatımla öğütler verilir.
Ulusun geleneksel dünya görüşünü içinde barındırır.
Ulusun duygu dünyasında yer alan değerleri içerir.
Yoğun bir bilgiyi canlı tutarak aktarmakla görevlidir.
Atasözlerini meydana getiren sözler mastarla bitirilir.

16.Soru

"Okçuluk" sözcüğüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? I. Büyük ünlü uyumu vardır. II. Küçük ünlü uyumu vardır. III. Yapım eklerinden türetilmiştir. IV. Çekim eki almıştır. V. İyelik eki almıştır.


I, II, IV
Yalnız I
Yalnız II
III, IV
I, II, III

17.Soru

Bir Türkçe dersi öğretmeni ikilemeler konusunun işlendiği ders sonrasında öğrencilerine "Size harıl harıl çalışıp yapacağınız ödev mödev vermiyorum, top top kağıt kullanarak yapacağınız dönem ödevi de istemiyorum, uslu uslu oturup dersi dinleyin yoksa sınavlarda Hanyayı Konyayı görürsünüz!" diyerek dersini tamamlamıştır. Öğretmenin bu ifadesinde kullandığı ikilemeler hangi özelliği taşıyan bir örnek bulundurmaz? 


Yansıma kaynaklı olanlar 

Değişik çekimli fiillerden kurulanlar 

Eksiz olanlar 

Çeşitli ekler alarak kurulanlar 

Özel adlardan kurulanlar 


18.Soru

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi akrabalık ile ilgilidir?


Aman diyene kılıç kalkmaz.

Ağırlık altın kale, hafiflik başa bela.

Hısım akraba ile ye iç alışveriş yapma.

At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır.

Gelmek misafirin, gitmek ev sahibinin elinde.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi marka adı iken tür adı özelliği kazanan sözcüklere örnektir?


peçete

selpak

sakız

filtre kahve

çamaşır suyu


20.Soru

I Toplumun konuştuğu dilin sözcüklerini II Hazır söz kalıplarını III Deyimlerini IV Ses uyumlarını V Dilin işlevselliğiniDilin söz varlığı yukarıdakilerden hangilerini kapsamaktadır?


I-II-III

I-IV-V

I-III-V

II-III-IV

III-IV-V