Uluslararası Satış Yönetimi Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bireyler kültürel yapıya bağlı olarak güzellik, lezzet, beğeni vb. unsurlara ilişkin bakış açısı geliştirebilmektedirler. Bu nedenle bir toplumda beğenilen ve güzel olarak değerlendirilen, bir başka toplumda tam tersi biçimde karşılık görebilmektedir. Bu durum, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?


Etnik Kimlik

Estetik

Tutumlar

Etnosentrizm

Değerler


2.Soru

İşletme içinde var olan ya da önceden tahmin edilen iş boşlukları için potansiyel adayları keşfetme ve tedarik etme sürecine ne denir?


İşe alma

Mülakat 

İş görüşmesi 

İş başvurusu

Tedarik


3.Soru

Ford Müşteri ilişkileri yönetiminin gelişim sürecini beş aşamalı bir model ile açıklamıştır. Aşağıda verilen evrelerden hangisi yanlıştır?


İlişki öncesi evre

Erken evre

Geç evre

Gelişme evresi

Uzun süreli evre


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış sonrası hizmetleri etkileyen faktörlerden biri değildir?


Ürünün karmaşıklığı

Ürünün üretim tarihi

Kalite geri bildirimi

Ürünün yaşam eğrisindeki konumu

Garanti


5.Soru

I. Terfi

II. Prim

III. Karma yöntem

Yukarıdakilerden hangisi finansal olmayan ödüllerdendir?


I ve II

Yalnız III

Yalnız I

Yalnız II

I, II ve III


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi rekabetin yoğunlaşmasına yol açan etkenlerden birisidir?


Küreselleşme

Kolonizasyon

Sanayi Devrimi

Post kolonizasyon

Kölecilik


7.Soru

Uluslararası satış yönetimi içinde MİY' in açılımı nedir?


Müşteri İletişim Yönetimi

Milli İstihdam Yardımlaşma

Milli İstihbarat Yönetimi

Malzeme İzleme Yönetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi


8.Soru

Satış sonrası hizmetler bazen belirli bir ürün grubundaki talebe göre tasarlanır. Aşağıda verilen talep düşük olma durumlardan hangisi yanlıştır?


Ürünün fiyatı yüksekse

Ürünün kullanım süresi uzunsa

Tamir edilmesi için gerekli zaman uzunsa

Ürünün değişimine göre tamiri kolaysa

Onarım ve bakımın karmaşıklığı yüksekse


9.Soru

Aşağıdaki tedarik kaynaklarından hangisi resmi olmayan kanaklardandır?


İş ilanları

İş fuarları

İşveren ajansları

Arkadaşlar ve tanıdıklarla iletişim kurma

İşçilerin tavsiyeleri


10.Soru

İçsel faktörlere ağırlık veren bireyin içinde bulunduğu ve bireyi belirli davranışta bulunmaya yönelten faktörler aşağıdakilerden hangisidir? 


Süreç teorisi

Kapsam Teorileri

Amaç Teorisi

Eşitlik Teorisi

Beklenti Teorisi


11.Soru

"Birbiriyle bağlantıları ya da alışverişleri olan kişiler arasındaki mevcut işlerin gidişatı” kavramı aşağıdakilerden hangisidir?


İlişki

İletişim

Mesajlaşma

Bağlılık

Süreklilik


12.Soru

  1. Breakdown yöntem
  2. İş yükü yöntemi
  3. Piggyback pazarlama yöntemi

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri satış yöneticilerinin satış gücünün boyutunu belirlemekte kullandıkları analitik yöntemlerdendir?


Yalnız I

II ve III

I ve II

Yalnız II

I, II ve III


13.Soru

-Müşteri ve satış için gerekli olan bilgileri toplama -Müşteri ihtiyaçlarını anladığını gösterme -Müşteri ile ilişkilerin değerini resmetme Yukarıda sıralanan satış elemanı görevleri, hangi aşamada gerçekleşmesi beklenen görevlerdendir?


İlişkiyi yenileme

İlişkiyi geliştirme

İlişkiyi arttırma

İlişkiyi gözden geçirme

İlişkiyi başlatma


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir satış elemanı tedarik ve seçme sürecinde göz önünde bulundurulması gereken unsurlardan biridir?


Satış gücünün oluşturulmasında ortaya çıkabilecek sorunları minimum kılmak

Satış elemanına yapılan yatırımın geri dönüşünü yavaşlatmak

Zamanın büyük bir kısmını verimli olmayan eylemler üzerinde harcamak

Müşterilerle uzun süreli ilişkiler kurmayı sağlamak

Satış gücünün oluşturulmasında ortaya çıkabilecek sorunları maksimum kılmak


15.Soru

"Kişiye çok değişik el yazılı ve kayıtlı dokümanlar verilmektedir. Bunlar telefon mesajları, kısa notlar, siparişler, kayıtlar, şika^yet mektupları, çalışanlara ait bilgiler vs. olabilmektedir. Bunlar doğrudan kendisi ile ilgili olabileceği gibi ilgisiz de olabilir. Ne tarz bir tepki gösterileceği her zaman net değildir.Adaya 2-3 saat verilip, önüne konulan dokümanları ele alması ve yazılı bir şekilde cevapvermesi istenmektedir. Bunun öncesinde, adaya firma hakkında bilgi verilerek yardımcı olunmaktadır. Sadece yazdıklarından değerlendirileceği söylenerek adayın mümkün ol- duğunca kapsamlı ve açık tepkiler göstermesi sağlanmaktadır." 

Yukarıda tanımı verilen değerlendirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Posta Kutusu Uygulaması

Lidersiz Grup Tartışması

Gerçekleri Bulma

Sunum

Rol Oynama


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişisel satışın zayıf yönlerinden biridir?


Bireyler arası iletişim sürecine dayandığı için müşterinin tepkisi anlık olarak belirlenebilir.

Her bir müşteri ile ilişki kurmanın maliyeti yüksektir.

Satış elemanı müşterinin ihtiyacına göre mesajın içeriğini değiştirebilmektedir.

Satış elemanı müşterinin ihtiyacına göre alternatif çözümleri analiz edilebilir.

Müşterinin dikkat ve ilgisini yüksek tutmak mümkündür.


17.Soru

Firmanın kendi iç çevresi dışında yer alan firmayla ilgili faktör ve şartların tamamından oluşan çevreye ne ad verilir?


Algılanan Dış Çevre

Karar Alanı veya Uygulama Çevresi

Gerçek Dış Çevre

Pazar Çevresi

Müşteri Çevresi


18.Soru

Kişisel satış hangi durumlarda daha etkilidir?


Varolan ürün ve hizmetlerin tanıtılmasında

Ürün ve hizmetin kısa dönemli yatırım olarak değerlendirildiği durumlarda 

Kısa dönemli müşteri ilişkileri geliştirme işletmenin pazarlama stratejisinin bir parçası olduğunda

Ürün ve hizmetlere dair mevcut özelliklerin müşterilere aktarılmasında

Ürün ve hizmet bedeli için pazarlığa ihtiyaç duyulduğunda veya geri bildirim ihtiyacı olduğunda


19.Soru

Kültür ve iletişim arasındaki ilişkinin dairesel olduğu ileri sürülmektedir. Bu açıklamanın ne anlam taşıdığını aşağıdakilerden hangisi doğru olarak yansıtmaktadır?


Kültür iletişimi etkilediği gibi iletişim de kültürü etkilemektedir

Kültür tanımı gereği tüm iletişim türlerini ve modellerini kapsamı içine alır

İletişim bir kültürden diğerine ciddi farklılıklar gösterir

İletişim çeşitliliği kültürel çeşitliliği de arttırır

Her ülkenin ve topluluğun kültürü kendi iletişim sistemini yaratır


20.Soru

Yöneticinin algıladığı çevre içinde tercih ettiği alanı ifade eden çevre aşağıdakilerden hangisidir?


Gerçek Dış Çevre

Algılanan Dış Çevre

Karar Alanı veya Uygulama Çevresi

Sabit Dış Çevre

Belirli Dış Çevre