Uluslararası Satış Yönetimi Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Firmanın faaliyette bulunduğu ülkede, merkezî ve yerel makamların ve bunlara bağlı kuruluşların siyasi otoritesini sağladığı ve kullandığı ortam ne olarak adlandırılır?


Pazar ve Müşteri

Coğrafi Çevre

Politik/Yasal Çevre

Ekonomik Çevre

Sosyal/Kültürel Çevre


2.Soru

Yönetimin seçtiği amaçlar, stratejiler ve görevleri kapsayan çevre aşağıdakilerden hangisidir?


Beklenen dış çevre

Uygulama çevresi

Satış çevresi

Gerçek dış çevre

Algılanan dış çevre


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğru bir satış planlaması yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan öncelikli aşamadır?


Bilgi toplama

Hammadde tedariki

Satış elemanı

Mekan

Reklam


4.Soru

1950-1990’lı yıllarda satış stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?


müşteri odaklı satış

üretim odaklı satış

veri tabanı odaklı satış

yanıltıcı reklam

baskıcı satış


5.Soru

Müşteri tercihleri, coğrafi alan, pazarın büyüklüğü, rekabet, ulaşılabilirlik ve dağıtım kanalındaki aracıların mevcudiyeti aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?


Pazar ve endüstri ile ilgili özellikler

Ürün ile ilgili özellikler

Müşteri ile ilgili özellikler

Firma ile ilgili özellikler

Yetkililer ile ilgili özellikler


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış sonrası hizmetlere yönelik talebin düşük olma nedenlerinden biridir?


Ürünün kullanım süresinin uzun olması

Onarım ve bakımının karmaşıklığının yüksek olması

Ürünün fiyatının düşük olması

Tamir edilmesi için gerekli zamanın uzun olması

Ürün ile ilgili yapılacak işin yapılışında değişimin hızlı olması


7.Soru

Yerel firmalarla rekabet etmede uzun soluklu avantaj sağlayacak müşteri ilişkileri bileşeni hangisidir?


Satış öncesi işlemler

Satış sonrası işlemler

Teknik destek

Dağıtım ağı büyüklüğü

Kesintisiz hizmet


8.Soru

'Kuruluş ile müşteri arasında kurulan, satış öncesi ve satış sonrası tüm eylemleri kapsayan, karşılıklı yararı ve ihtiyaç tatminini içeren bir süreç' olarak ifade edilen aşağıdakilerden hangisidir?


müşteri memnuniyeti

müşteri sadakati

müşteri hizmetleri

müşteri ilişkileri

müşteri tabanı


9.Soru

Adayın önüne konulan dokümanları ele alması ve yazılı bir şekilde cevap vermesinin istendiği değerlendirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?


Posta kutusu uygulaması tekniği

Gerçekleri bulma tekniği

Rol oynama

Sunum

Lidersiz grup tartışması


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış sunumu yaklaşımlarından biri değildir?


Karma yaklaşım

İhtiyaç tahmini yaklaşımı

Ürün özellikleri yaklaşımı

AIDA yaklaşımı

Sorun yaratma yaklaşımı


11.Soru

Ödev yaparken herhangi bir imla kuralını ya da soruyu yanlış anlamaya ne ad verilir?


Düşük bağlam

Problem çıkarma

Deyim kullanım

Birden fazla anlamlı kelime kullanımı

Basit bir dikkatsizlik


12.Soru

Bir ilişkinin olması gereken en doğal özelliği hangisidir?


Keyiflilik

Karşılıklı çıkar

Özgecilik

Davranış değişikliği

Benzersizlik


13.Soru

Bir bilginin, bir oluşumun, sembol, simge, göstergeler ve davranışlar yoluyla aktarılıp anlamlandırılması sürecine ne denir?


İletişim

Kültürlerarasılık

Kodlama

Gönderici

Kaynak


14.Soru

Klasik ilişki gelişimi envanterinde klasik beş aşama bulunmaktadır aşağıda verilenlerden hangisi bu beş aşama içerisinde yer almaz?


Farkındalık

Keşif

Açılım

Taahhüt

Tasfir


15.Soru

"Potansiyelini kullanan kişinin hedefine ne kadar yaklaştığının ifadesi" aşağıdaki kavramlardan hangisidir?


Bireysel motivasyon 

Kişisel başarı 

Aylık bilanço

Performans değerlendirme 

Ek yararlar


16.Soru

"Satış elemanı yaptığı işte başarı garantisi olmasa bile işi başarmak için gerekli enerji ve isteğe sahip olmalıdır." Bu özellik satış elemanının hangi yönünü ifade eder?


Rol algısı

Yetenek 

Motivasyon 

Beceri düzeyi

Kişisel özellik


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde müşteri ilişkilerinin temel bileşenleri doğru olarak verilmiştir?


Değer-Para

Müşteri-Para

Güven-Para

Güven-Değer

Güven-Müşteri


18.Soru

I.  Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Yaklaşımı

II.

III.

IV. David Mc Clelland’ın Başarma İhtiyacı Teorisi

V. X ve Y Teorisi 

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri Kapsam Teorileri'ndendir?


IV, V

II, V

I, IV, V

IV

I, III 


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası satış konusunda rekabet ölçümü ile ilgili değişkenlerden biri değildir?


İkame ürünlerin tehdidi

Tedarikçilerin pazarlık gücü

Rakiplerin tehdidi

Müşterinin konumu

Rekabetin şiddeti


20.Soru

"......... bir yazılım paketi değildir. Bir veri tabanı değildir. Bir çağrı merkezi ya da İnternet sitesi değildir. Bir sadakat programı, müşteri hizmetleri programı, müşteri kazanım programı ya da geri kazanım programı değildir. ......... bütün bir felsefedir." Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


MİY

CRM

MYİ

CMR

PTT