Afet Yönetimi 1 Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Zarar azaltma faaliyetlerinin, kurumsal yapısı, koordinasyonu, toplum tabanlı uygulama ve yaygınlaştırılması, risklerin temel nedenlerinin değerlendirilmesi ne zaman son şeklini almıştır?


2011 yılında düzenlenen Şangay Forumu

2015 yılında Japonya’da düzenlenen Sendai Konferansı

2009 yılında BM tarafından Güney Kore’de Incheon Konferansı ve Deklarasyonu

1990 - 2000 dönemini doğa kaynaklı afetlerin zararlarını azaltma onyılı faaliyetleri

2001 yılında yürürlüğe giren 4708 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yapı için afetler karşısında güvenlik sorunları ortaya çıkarabilecek kullanımdan ve kullanıcıdan kaynaklı yapıya yönelik müdahalelerden değildir?


Kat ilave edilmesi

Kolon yıktırma

Ek ağırlık koyma

Boyayarak renk değiştirme

Baca konulması


3.Soru

Aşağıdaki zarar azaltma yaklaşımı bileşenlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir bileşene aittir?


Davranışsal özellikler

Zarar azaltma faaliyetlerine yaygın katılım

Kentsel alt yapı durumu

Sosyokültürel değişme

Binaların tarihsel niteliği


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Afetlerin Dolaylı (İkincil) Etkilerinden birisidir? 


kitlesel göç olayları

yapıların yıkılması veya hasar görmesi

altyapı sistemlerinin hasar görmesi

topoğrafyanın değişmesi

ekolojik yapının hasar görmesi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltma sürecinde belirlenmesi gereken acil durum faaliyetlerinden biri değildir?


Ana tahliye güzergâhlarının belirlenmesi,

İkincil güzergâhların belirlenmesi

Gece yoğun kullanımda olan alanlara ulaşım olasılıklarının değerlendirilmesi

İkincil tehlikelerin oluşumunu engellemek

Alternatif tahliye alanlarının belirlenmesi


6.Soru

Büyük, fakat genellikle yerel imkânlarla baş edilebilen çapta, ivedilik gerektiren tüm durum ve hâller aşağıdaki hangi kavram ile açıklanmaktadır?


Afet

Acil durum

Kriz durumu

Deprem

Afet yönetimi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kriz anının öncelikli faaliyetlerinden biri değildir?


Tıbbi yardım faaliyetleri

Arama kurtarma çalışmaları

Enkazın kaldırılması

Hasar tespit çalışmaları

Afetzedelerin tahliyesi


8.Soru

Türkiye'de resmi olarak kayıtlara geçen ilk afet kaç yılında gerçekleşmiştir ?


1509 

1660

1878

1939

1944


9.Soru

Aşağıda verilen faaliyetlerden hangisi afet yönetimi faaliyetlerinin ilk evresinde yer alır?


İnsanları hastaneye yetiştirmek

Arama kurtarma çalışmaları yapmak

Risklerin azaltılması için tedbirler almak

Alt yapıyı çalışır hale getirmek

İlk yardım eğitimleri vermek


10.Soru

Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi “Acil Yardım” diye isimlendirilemez?


Arama ve kurtarma çalışmaları

Tıbbi ilk yardım

Akrabaların birbirini araması

Salgın hastalıkları önleme

Defin işleri


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltma çalışmalarında genel yaklaşımlardan birisidir?


Toplumun afet tehlikesi ve riski konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve baş edebilme kapasitesinin geliştirilmesi

Afetlere karşı önleyici ve zarar azaltıcı mühendislik tedbirlerinin geliştirilmesi ve uygulanması

Afet tehlikesi ve riskinin belirlenmesi, mümkünse önlenmesi veya büyük kayıplar
doğurmaması için gereken önlemlerin alınması

Araştırma-geliştirme politika ve stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması 

Afet öncesi ve sonrasında uygulanan mevzuat ve kurumsal yapılanmanın geliştirilmesi


12.Soru

Aşağıdaki afetlerden hangisi çoklu afetlere bir örnektir?


1999 Gölcük Depremi

2011 Japonya Depremi

1999 Düzce Depremi

1999 Vargas Sel felaketi

1875 Bankiyo Baraj felaketi


13.Soru

Hangisi  afet olmadan önce yapılabilecek zarar azaltma çalışmalarından değildir?


Kaynak Kullanımında Kısıtların Az Olması

Daha sınırlı kaynak kullanımı

Kaynak çeşitliliğinin fazla olması

Kaynak kullanım planlamasının önündeki kısıtların azlığı

Daha esnek kaynak kullanımı


14.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde afet tehlikesini engellemek mümkündür?


Deprem

Salgın

Sel

Kasırga 

Tsunami


15.Soru

  1. Enkazların kaldırılması
  2. Güvenli alanların oluşturulması
  3. Hasarların tespit edilmesi ve toplum güvenliğinin sağlanması
  4. Bireyden topluma tüm kurum ve kuruluşların yapacağı çalışmalarla müdahalenin kolaylaştırılması
  5. Afetzedelerin rehabilitasyonu
  6. Can ve mal kayıplarının tamamen önlenmesi veya mümkün olduğunca en az düzeye indirilmesi
  7. Arama-kurtarma, ilk yardım gibi faaliyetlerin yürütülmesi

Yukarıdakilerden hangileri, iyileştirme (yeniden yapılanma) aşamasına aittir?


I-II-IV

II-IV-V

III-VI-VII

II-V-VI

I-II-V


16.Soru

Mühendislik ve mimarlık çözümleri gerektiren, yapıların öncelikle herhangi bir afet karşısında zarar görmeyecek şekilde tasarlanması ve inşa edilmesini hedefleyen yönetsel ve hukuksal çalışmaların bütünü aşağıdakilerden hangisidir?


Yapısal olmayan zarar azaltma çalışmaları

Kültürel zarar azaltma çalışmaları

İklimsel zarar azaltma çalışmaları

Yapısal zarar azaltma çalışmaları

Ekonomik zarar azaltma çalışmaları


17.Soru

Afet sonrası afetlerin etkilerinin analizi, müdahale ve normal yaşama dönme çabalarına yönelik faaliyetleri içeren sürece ne denir?


Risk yönetimi 

Afet yönetimi 

Kriz yönetimi 

Tehlike yönetimi 

Acil durum yönetimi 


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltma faaliyetleri için söylenemez?


Planın güncellenmesi

Plan Tatbikatlar

Kaynak yönetimi

Senaryo-strateji-plan-kaynak geliştirme

Erken uyarı sistemlerinin kurulması


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yerleşim yerlerinde binalara ait alt ve üst yapının fiziksel bileşenleri ile ilgili kamu yönetimlerinin ve kamu yöneticilerinin kolaylıkla ulaşabilecekleri verilerden biri değildir?


Kentsel al yapı durumu

Binaların imar durumu

Bina yoğunlukları

Arazi ve bina mülkiyeti

Bina sakinlerinin sosyokültürel yapısı


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltmak amacıyla oluşturulan planın hazırlanma kriterlerinden biri değildir?


Zarar azaltma planı için misyon ve vizyon oluşturma

Zarar azaltma planı ve stratejileri için değerlendirme ölçütü oluşturma

Zarar azaltma planı için kaynak oluşturulması

Zarar azaltma plan sürecinin gizlenmesi

Zarar azaltma planı için kapasite oluşturma