Afet Yönetimi 1 Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türkiye Afet Müdahele planı (TAMP) kapsamında zarar tespitinin koordinasyonundan sorumlu kurum aşağıdakilerden hangisidir?


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Kızılay

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminin hazırlık aşamasında yapılması gereken çalışmalardan biri değildir?


Arama –Kurtarma faaliyetlerinin örgütlenmesi, geliştirilmesi, eğitimi ve yaygınlaştırılması

Afetlere karşı önleyici ve zarar azaltıcı mühendislik tedbirlerinin geliştirilmesi ve uygulanması

Afet Tehlikesi ve Riski Belirleme Çalışmaları

Afet tehlikesi ve riskinin makro ve mikro ölçekte yeniden belirlenmesi, geliştirilmesi ve tehlike haritalarının hazırlanması

Ülke/Bölge için deprem kayıt şebekeleri ve afet erken uyarı ve kontrol sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi


3.Soru

Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği hangi yıl yürürlüğe girmiştir?


2011

2012

2013

2014

2015


4.Soru

  1. Afete müdahale insan odaklı olmalıdır.
  2. Afetin olumsuz etkileri en aza indirilmelidir.
  3. Afete müdahalede uluslararası davranış kurallarına (IFRC Code of Conduct) uyulmalıdır.
  4. Hesap verebilirlik sağlanmalıdır.

Afete müdahale kapsamında üzerinde sürekli çalışılan ve uygulamada geliştirilen ortak davranış kuralları, insani yardım kuruluşlarının faaliyetlerinde yukarıdaki taahhütlerden hangilerini öngörmektedir?


I, II ve III

I, II ve IV

I, III ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Afet Yönetimi Hazırlık Aşamasının amaçlarından biridir?


Tahmine dayalı uyarı sistemlerin kurulması ve geliştirilmesi

Toplumun her kesiminin afetlerin olası etkilerinden en az zararla çıkabilmesi için eğitim programlarının geliştirilmesi ve katılımın sağlanması

Yetkililerin ve risk altındaki nüfusun eğitimi

Yerel, bölgesel düzeyde eğitim standartlarının belirlenmesi, gerçekleştirilmesi ve tatbikatlarla desteklenmesi

Acil durum müdahale politikalarının standartlarının belirlenmesi ve organizasyonu


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durum hallerinde verilen acil yardım hizmetlerinden biri değildir?


Arama - kurtarma

Acil barındırma

Enkaz kaldırma

Eğlence

Yiyecek ve içecek temini


7.Soru

Afet sonrasında sağlanan acil ve kısa süreli destek faaliyeti olarak tanımlanmakta ve insani yardım, acil yardım olarak da ifade edilmekte olan afet kavramının hangi karşılığıdır?


Dar anlamda afet

Tarihsel olarak afet

Geniş anlamda afet

Genel anlamda afet

Afet kavramının bir bölümü


8.Soru

Acil yardım aşamasından sonra gelen ve günlük hayatın afet sonrası koşullarda normalleşmesine ve istikrar kazanmasına yardımcı olan iyileşme süreci aşağıdakilerden hangisidir?


Geçiş aşaması

Acil müdahale

Ön iyileştirme

Kalkınma

Hazırlık


9.Soru

Afet yönetimi döngüsünde yer alan hangi iki aşama Kriz Yönetimi şeklinde isimlendirilmektedir?


Hazırlık ve Müdahale aşamaları

Hazırlık ve İyileştirme aşamaları

Müdahale ve Zarar Azaltma aşamaları

Zarar Azaltma ve Hazırlık aşamaları

Müdahale ve İyileştirme aşamaları


10.Soru

Koordinasyonun amacına ulaşabilmesi için, öncelikle, koordinasyon grubunda yer alacak birey, birim ve/veya kuruluşlarla ilgili olarak bazı konular açıklığa kavuşturulmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu konular dışında kalır?


Hizmetin tek başına mı ya da ortak faaliyete katkı olarak mı gerçekleştirileceği

Hizmetten yararlanması planlanan nüfusun (hedef grubun) tanımı ve özellikleri

Koordinasyon amaçlı karar, yöntem, standart ve uygulamalara katılmadaki isteklilik

Faaliyet için yeterli kurumsal bilgi ve tecrübe, eleman, donanım ve mali kaynağın varlığı

Koordinasyonda yer alacak kuruluşların katkısının nitelik ve nicelik olarak tanımlanması


11.Soru

"Masa başı ve saha tatbikatlarının yapılması" aşağıdakilerden hangisinin içinde yer alır?


Araştırma süreci 

Organizasyon süreci

Entegrasyon süreci

Analiz süreci 

Kapasite geliştirme süreci 


12.Soru

Hangisi afete dönüşebilen teknoloji kaynaklı başlıca olaylar arasında değildir?


Büyük endüstriyel kazalar

Ulaştırma kazaları

Maden kazaları

Depremler

Kritik yapı çökmeler


13.Soru

Başta iyileştirme çalışmalarıyla ilgili kanun ve yönetmelikler olmak üzere ilgili afet yönetimi ile ilgili tüm mevzuat detaylarına hangi sayfadan ulaşılır?


Afad

DPB

TSE

KIZILAY

SKS


14.Soru

Uluslararası desteğe ihtiyaç duyulan afet müdahale seviyesi aşağıdakilerden hangisidir?


S1

S2

S3

S4

S5


15.Soru

Tüm tehlikeler ve her düzeydeki müdahale için oluşturulmuş, modüler saha acil yönetim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


ICS

OBS

ISN

OKS

IFP


16.Soru

Deprem anında en doğru davranış aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir?


ÇÖK-KAPAN-TUTUN 

ÇÖK-YAT-TUTUN 

ÇÖK-KAPAN-YAY 

KALK-KAPAN-TUTUN 

ÇÖK-TUTUN-YAN UZAN


17.Soru

"Organizasyon ve analiz süreçleri sonrası planların kâğıda dökülmesi" aşağıdakilerden hangisinin içerisine girer? 


Kapasite geliştirme süreci

Analiz süreci 

Araştırma süreci 

Entegrasyon süreci 

Organizasyon süreci 


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afete müdahalenin süresini etkileyen nedenlerden biri değildir?


Afetin türü ve büyüklüğü

Ülkenin ve yerleşimin afete hazırlık durumuna

Afetten etkilenen nüfusun zarar görebilirlik düzeyine

Etkili müdahale için gereken kaynakların yerel olarak varlığına ve kaynakların hızlı erişilebilecek durumda olmasına 

Ülkenin maddi olanaklarına 


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Afet Müdahale Planı’nın hazırlama sürecindeki “Organizasyon süreci”nin adımlarından biridir?


Hizmet grubunun süreç analizinin yapılması: Yapılacak hizmetlerle ilgili olarak afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak görev ve çalışmalar belirlenecektir.

Hizmet grubunun kaynak-envanter tespiti: Afet ve acil durumlarda söz konusu hizmetin yapılabilmesi için afet bölgesine merkezden ve tüm illerden ulaştırılacak personel, araç, gereç, malzeme, alet, ekipmanın belirlenmesi.

Organizasyon ve analiz süreçleri sonrası planların kâğıda dökülmesi.

Hizmet gruplarının personel, haberleşme, mesaj, bilgi aktarımı, raporlara ve envanterlere ulaşımı sağlayacak ortak bilgi işlem portalı hazırlanması.

Senaryo çalışması: Senaryo çalışmalarına göre hazırlıkların planlanması


20.Soru

Afete ilk tepki gösterecek grup aşağıdakilerden hangisidir?


AFAD

Kızılay 

Halk

Belediye

Vali