Çalışma Ekonomisi 1 Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Piyasa emek arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni nedir?


Piyasanın genelinde gelir etkisinin daha baskın olması

Piyasanın genelinde ikâme etkisinin daha baskın olması

Çoğu kimsenin çalışma kararını ücret oranına göre belirlemesi

Çalışma koşullarını ölçmenin mümkün olmaması

Ücret oranının kolay değişmemesi


2.Soru

Ücret oranı %10 ve emek talep miktarı 8 olduğunda toplam ücret ödemesi ne olur?


80

50

40

12,5

0,8


3.Soru

Boş zaman gelir arttığında talebi artan normal bir mal olduğundan, bu durumda birey daha fazla boş zaman satın alarak çalıştığı süreyi azaltır. Bu etki İktisat literatüründe aşağıda verilen hangi kavramla açıklanmaktadır ? 


Gelir 

İkâme

Marjinal 

Zamanlararası İkâme 

Laffer Etkisi 


4.Soru

I. Üretilen malın fiyat esnekliği ne derece yüksekse, emek talebi o ölçüde esnek olacaktır.

II. Emek maliyetinin toplam maliyet içindeki payı ne derece büyükse, emek talebi o ölçüde esnek olacaktır.

III. Üretimde emeği diğer faktörlerle ikame edebilmek ne derece zor ise,emek talebi o ölçüde esnek olacaktır.

IV. Diğer üretim faktörlerinin arz esnekliği ne kadar küçük ise emek talebi o ölçüde esnek olacaktır.

Marshall- Hicks Türetilmiş Talep Kanunları' na göre emek talep esnekliğine ilişkin yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

I ve IV

I, II ve III

Yalnızca ı


5.Soru

Farksızlık eğrisinin bütçe kısıtına teğet olduğu noktada oluşan dengeye ne ad verilir?


Boş zaman dengesi

Çalışma kararı dengesi

Emek arz dengesi

Emek talep dengesi

Kararlı denge


6.Soru

'Emek piyasalarında sendikaların davranışlarını belirleyen sosyal, siyasal ve ideolojik bazı etkenler mal piyasasında yer alan firmaların davranışlarını etkileyen faktörlerden farklıdır' cümlesinde emek piyasalarının aşağıdaki özelliklerinden hangisine vurgu yapılmaktadır?


Emek piyasalarında bilgi eksikliğinin olması

Emek piyasalarında grup ilişkilerini etkileyen bir çok faktörün olması

İstihdamın çalışan ve çalıştıran arasında kişisel bir ilişkiyi ifade etmesi

Emek piyasalarında işgücünün heterojen olması

İşçi-işveren arasında pazarlık gücü farklılığının olması


7.Soru

Ücret oranı ve ücret dışı gelir veri iken bireyin elde edebileceği bütün gelir ve çalışma süresi kombinasyonlarını gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?


Boş zaman

Farksızlık

Gelir

Bütçe kısıtı

Fayda


8.Soru

Sermaye ve diğer bütün faktörler sabitken ücret oranı ile firmanın emek talep miktarı arasındaki ilişkiyi gösteren eğriye ne ad verilir?


Denge İstihdam Kuralı

Azalan Verimler Kanunu

Emeğin Marjinal Ürünü (MPL)

Kısa Dönem Emek Talep Eğrisi

Emeğin Marjinal Ürün Geliri (MRPL)


9.Soru

Firmanın kullandığı sermaye ve donanım sabitken, istihdam artmasıyla birlikte ilave işçilerin verimliliklerinin azalmasının nedeni hangisiyle açıklanır?


Teknik bilgi

Emeğin marjinal ürünü

Azalan verimler kanunu

Toplam üretim

Ücret oranı


10.Soru

I. İşverenler yetişkin işgücü yerine genç işgücü ikame ederler. II. Genç işçilerin ücretleri yükseldiğinde yetişkin işçilere olan talep azalır. III. Genç işçilerin ücretleri yükseldiğinde yetişkin işçilere olan talep artar.  Genç işgücünün ücretleri yükseldiğinde yetişkin işçilere olan talebin bundan nasıl etkileneceğine ilişkin yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri doğrudur?


Yalnızca III

Yalnızca II

I ve II

I ve III

I, II ve III


11.Soru

Emek Talebinin Çapraz Ücret Esnekliği kavramı üretim faktörleri talebine ilişkin olarak aşağıdaki seçeneklerde verilen açıklamalardan hangisi ile açıklanabilir? 


Emek talebinin diğer üretim faktörlerinin fiyatlarındaki değişmelere ne ölçüde duyarlı olduğunun göstergesidir

Emek talebinin diğer üretim faktörlerinin verimlerindeki değişmelere ne ölçüde duyarlı olduğunun göstergesidir

Emek talebinin toplam hasılattaki e değişmelere ne ölçüde duyarlı olduğunun göstergesidir

Emek talebinin ortalama  fiyatlardaki  değişmelere ne ölçüde duyarlı olduğunun göstergesidir

Emek talebinin marjinal verimlilikteki  değişmelere ne ölçüde duyarlı olduğunun göstergesidir


12.Soru

I. Ücretlerin toplam maliyet içindeki payı azaldıkça sendikanın pazarlık gücünün artar.

II. Emek talep eğrisinin pozitif eğimli olması, ücret oranı ile istihdam düzeyi arasında ters yönlü bir ilişki olduğu anlamına gelmektedir. 

III. Sendikalar emek talep esnekliğinin düşük olduğu piyasalarda örgütlenmek isterler.

Yukarıdakilerden hangisi/ hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

Yalnızca II


13.Soru

"Bütçe kısıtının ............. eğimli olması boş zaman miktarı arttıkça gelirin azalacağını ifade eder. Bütçe kısıtının eğiminin ücret oranına ............ ikinci özelliğidir."

Yukarıdaki cümlede bırakılan boşlukları tamamlayacak uygun ifadeler nelerdir?


pozitif/eşit olması

negatif/eşit olması

pozitif/yüksek olması

negatif/yüksek olması

pozitif/düşük olması


14.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde emek piyasalarının ekonomik rolü net olarak ifade edilmektedir? 


iş arayan işgücüne, vasıflarına uygun iş bulabilme, işverenlere ise üretim sürecinde kullanacakları, ihtiyaç duydukları vasıfta işgücünü seçebilme olanağı
tanıması 

Ekonomide işsizlik ve enflasyonu azaltmak 

Sürdürülebilir bir büyümenin sağlanmasında etkili politikalar üretmek 

Para ve sermaye piyasalarında geçerli olacak faiz ve kur seviyesine ilişkin gerekli müdahaleleri gerçekleştirmek 

bölgesel kalkınma ve kişi başına düşen gelirin artması yönünde politika üretmek 


15.Soru

I. Emek talep eğrisinin negatif eğimli olması, ücret oranı ile istihdam düzeyi arasında ters yönlü bir ilişki olduğu anlamına gelmektedir.  II. Ücret oranındaki bir artış, emek talebini hiç etkilemiyorsa emek talep esnekliği 1 olacaktır. Bu durumda emek talep eğrisi tam esnek talep olacaktır. III. Emek talebinin ücret esneklik değerleri 0 ile sonsuz arasında değişmektedir. Yukarıda emek talebinin ücret esnekliğine ilişkin verilenlerden hangisi/ hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

Yalnız I


16.Soru

I. Negatif eğimlidir.

II. Eş ürün eğrileri kesişmezler

III. Orjinden uzaklaştıkça daha yüksek üretim düzeyini gösterir.

IV: Orjinden bakıldığında iç bükeydir.

Yukarıdakilerden hangileri eş-ürün eğrilerinin özelliklerindendir?


I ve II

II ve III

I, II ve III

I, III ve IV

II, III ve IV


17.Soru

Ücret sabitken gelir değişimine bağlı olarak çalışma süresinin nasıl değişeceğini gösteren eğriye ne ad verilir?


Çalışma etkisi

İkame etkisi

Gelir etkisi

Gücenmişlik etkisi

Boş zaman etkisi


18.Soru

I- Firmalar üretim için sadece emek ve sermaye kullanırlar. II-  Emek maliyeti ücretten oluşur. III- İşgücü heterojendir. IV- Firmaların bulundukları ürün ve emek piyasaları tam rekabetçidir. Yukarıdakilerden hangileri talep teorisinin varsayımları arasındadır?


I, II ve III

I, III ve IV

I, II ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


19.Soru

Aşağıda yer alan tablo verilerinden hareketle her bir emek miktarı için hesaplanan  ''Emeğin Marjinal Ürün Değeri '' olarak hesaplanan değerler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir? 

Emek Miktarı (L)

Üretim (TP)

Emeğin Marjinal ürünü (MPL)

Marjinal Gelir (MR) Malın Fiyatı

Emeğin Marjinal Ürün Geliri ( MRP)

1

2

2

2

2

5

3

2

3

9

4

2

4

14

5

2

5

20

6

2


4-6-8-10 ve 12

2-4-6-8 ve 10 

1-2-3-4-ve 5 

1-3-5-7- ve 9

11-8-7-5- ve 3


20.Soru

Gelir sabitken ücret değişimine bağlı olarak çalışma süresinin nasıl değişeceğini gösteren etki aşağıdakilerden hangisidir?


Gelir Etkisi

Azalan Fayda Etkisi

İkame Etkisi

Yayılma Etkisi

Tehdit Etkisi