Çalışma Ekonomisi 1 Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tam rekabetçi emek piyasası için yanlıştır?


Tam rekabetçi emek piyasasında sendikalar yoktur.

Tam rekabetçi emek piyasasında emek talebi en büyük olandır.

Tam rekabetçi emek piyasasında şeffaflık ve emek hareketliliği tamdır.

Tam rekabetçi emek piyasasında mobilite (emek hareketliliği) maliyetsizdir.

Tam rekabetçi emek piyasasında işler ve işgücü homojen yapıdadır ve çok sayıdadır.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Minimum Yapabilirlikler Yaklaşımı ile ilgilidir?


Birey üzerinden analiz yapmaz, yapıya ve kurumlara önem verir.

Eğitim-gelir ilişkisi ya da eğitimin sağladığı “yarar”ın sadece gelir artışı ile ölçülmesi çok yetersiz bir çabadır.

Piyasaları veri olarak almazlar, tersine neden piyasanın birbirinden farklı ve birbirleri arasında geçişkenlik olmayan katmanlara ayrıldığını merak ederler.

Toplumsal cinsiyet, patriyarka ya da erkek egemen ideoloji/sistem, yeniden üretim, hiyerarşik ikilikler ve cinsiyete dayalı iş bölümü gibi kavramlarla topluma ve hayata bakarlar.

Kapitalist sistemi sınıf, sömürü, sermaye birikim süreci, artı değer ve toplumsal yeniden üretim gibi kavramlarla analiz eder.


3.Soru

Neoklasik modele göre, genelde tüm bireyler benzer eğitim talebine sahip olmalıdır. Bireylerin eğitim talebini farklılaştırmasına, kaç faktör etki eder?


5

2

4

1

3


4.Soru

I. İşçiye denge ücretinin üzerinde ücrete ödemek
II. İşçiye denge ücretinin altında ücret ödemek
III. İşçiye denge ücreti düzeyinde ücret ödemek
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri karını maksimize etmek isteyen bir firmanın yapmak istemeyeceği bir durumdur?


Yalnız I

Yalnız II

I-III

II-III

I-II-III


5.Soru

I- Etkin Ücret, II- Komisyon Ücreti, III- Piyasayı temizleyen ücret, IV- Hisse ücreti

Aşağıdakilerden hangisi tam rekabetçi bir piyasada denge ücretine verilen isimdir?


Sadece I

Sadece II

Sadece III

Sadece IV

I ve IV


6.Soru

Tam rekabetçi piyasada yer alan firmanın emek arz eğrisinin sonsuz esneklikte olması neyi gösterir?


İlave işçinin istihdamı ile firmanın para birimi cinsinden sağladığı ekstra üretimi gösterir

İlave işçinin istihdam edilmesi ile para birimi cinsinden toplumun sağladığı ekstra üretimi gösterir

Firmanın işsizlerin toplamı kadar işgücünü, ücreti yükselterek istihdam edebileceğini gösterir

Veri ücret düzeyinde firmanın ücreti değiştirmeksizin dilediği kadar işçi çalıştırabileceğini göstermektedir

Firmanın piyasadaki işsizlerin tümünü istihdam ettikten sonra diğer firmalardan eleman transfer etmek durumunda kaldığı istihdam düzeylerini gösterir


7.Soru

İş aramanın dolaylı (fırsat) maliyeti nedir?


İş bulmak için yapılan ulaşım maliyeti

Taşınma nedeniyle bireyin parasal olarak yaptığı yaptığı harcamalar

İş arama esnasında piyasada çalışamamak nedeniyle kaybedilen gelir

Sosyolojik nedenler

Psikolojik maliyetler


8.Soru

Aşağıda sektörlere göre toplam üretim maliyeti içinde emeğin payları verilmiştir

I- Tarım ürünleri (%80), II- Otomobil (%30), III- Deri (%75), IV- Tekstil (%70), V- Hava Ulaşımı (%8)

Buna göre aşağıdaki sektörlerin hangisinde emek talebinin esnek olması (elastik) beklenir?


I, III ve IV

I ve V

II ve III

II ve V

Sadece I


9.Soru

"Ücret Katılığı", parasal ücretlerin bir takım faktörlerden dolayı azalmaması halinde ortaya çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi parasal ücretlerin azalmamasında önemli bir rol oynamaktadır?


Toplu sözleşme düzeni

Tekelci firmalar

Oligapolcü firmalar

Tam rekabetçi firmalar

Nispi ücretler


10.Soru

Oligopolcü firmaya olan emek arz eğrisinin pozitif eğimli kısmı neyi gösterir?


Firmanın toplam emek arzı miktarını gösterir

Firmanın işsizlerin toplamı kadar işgücünü, ücreti yükseltmeksizin istihdam edebileceğini gösterir

Firmanın piyasadaki işsizlerin tümünü istihdam ettikten sonra diğer firmalardan eleman transfer etmek durumunda kaldığı istihdam düzeylerini gösterir

Firmanın piyasadaki geçerli ücretten istihdam ettiği emek miktarını gösterir

Firmanın toplam emek talebi miktarını gösterir


11.Soru

I. İstihdam ayrımı II. Ücret ayrımı III. Yetkinlik ayrımı IV. Meslek ayrımı                                                Yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri emek piyasalarında işleri birbirinden farklı hale getirerek ücret farklılıklarının ortaya çıkmasına neden olan ayrımcılığın uygulamada görülen şekilleri arasında yer almaktadır?


I, II ve III

I, II ve IV

II, III ve IV

II ve III

III ve IV


12.Soru

Tam rekabetçi piyasalarda varolan Tek Ücret Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Tam rekabetçi emek piyasasının kararlı bir denge halinde bulunması mümkün değildir

Tam rekabetçi iki piyasa arasında ücret farklılıkları eşitlenemez

Piyasanın geneli için geçerli olan sonuçlar alt piyasalar için de geçerlidir

Denge ücretinden sapmalar olduğu takdirde tekrar denge ücretinin oluşması söz konusu değildir

Tam rekabetçi piyasalarda şeffaflık varsayımı bulunmaz


13.Soru

I- Ölüm ve yaralanma riski

II- Ücret düzenliliği

III- Ücret artış ihtimali

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Telafi edici ücret farklılığı uygulamasının altında yatan temel nedenler arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Marjinal Verim Teorisinin eleştirildiği alanlardan değildir?


İşverenlerin ve yöneticilerin karmaşık marjinal hesaplamaları yapamamaları

Uzun dönemde ücret oluşumunu açıklamakta yetersiz kaldığı

Kâr maksimizasyonu varsayımına dayanması

Tam rekabet piyasasının geçerli olduğunu varsayması

Ücret artışının verimliliği yükselttiği tezini göz ardı etmesi


15.Soru

Tam rekabet piyasasında piyasa ücretinin yükselip dengenin bozulması aşağıdakilerden hangisine yol açar?


İşgücünün bir kısmı ücrete razı oldukları hâlde iş bulamaz.

İşgücü arasındaki rekabet azalır.

İşverenler çalıştırmak için işçi bulamazlar.

İşverenler arasındaki rekabet artar.

Piyasa bir daha denge haline dönemez.


16.Soru

Telafi edici ücret farklılığı (TEÜF) uygulamasının çeşitli nedenleri vardır. Bu nedenlerin başında hangisi gelir?


Ölüm ve yaralanma riski

Gelir düzenliliği

İşin statüsü

Ücret artış ihtimali

Yan ödemeler


17.Soru

Beşeri sermayenin dayanıklılığı ne kadardır?


Eğitim süresince

Tedavi süresince

Gelir getirdiği sürece

Yaşam süresince

Süresiz


18.Soru

"İşlerin ücret dışı yönlerine ilişkin tercihlerin farklılığı" kavramı aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile açıklanabilir? 


Etkin ücret ödemeleri 

İşlerin heterojenliği

Beşeri sermaye farklılığı 

Firma ölçeği 

Bireysel tercihlerin farklılığı 


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, bir piyasa başarısızlığı olarak, bir firma ya da bireyin faaliyetinin, karşılıksız olarak bir başka firma ya da kişiye sağladığı yarar ya da zarara verilen addır?


Dışsallık

Tek tipleşme

Standartlaşma

Yarı kamu malı

Beşeri sermaye


20.Soru

Aşağıdakiler Gendarme’ye göre eğitim, kaç aşamada kalkınma sürecini etkilemektedir?


1

3

5

2

4