Çalışma İlişkileri Tarihi Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Emek sermaye karşıtlığını yönetme süreçlerinde, işçi ve işveren örgütlerinin birbirleriyle ve devletle, yapısal ve işlevsel ayrıcalıklara sahip biçimde girdikleri kurumsallaşmış işbirliğine ne ad verilir?


Korporatizm

Kapitalizm

Taylorizm

Keynesçilik

Neo-korporatizm


2.Soru

Sendikalar Kanunu hangi tarihte çıkarılmıştır?


1947

1936

1961

1972

1938


3.Soru

I. İş Kanunu haftalık çalışma saatini 48 saat olarak belirlemiştir.

II. Çalışma yaşı 18 olarak belirlenmesine rağmen, bu yasanın ihlal edildiği görülmüştür.

III. İş Kanunu gibi yasalara rağmen, işçilerin oldukça sağlıksız koşullarda yaşadıklarını gösteren raporlar vardır.

Yukarıdakilerden hangileri işçilerin çalıştıkları koşullar açısından doğru olarak ifade edilmiştişr?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


4.Soru

İşverenlerin lokavt hakkı hangi düzenleme ile anayasal bir statü kazanmıştır ?


1924 Anayasası

1960 Anayasası

5018 Sayılı işçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri Hakkında Kanun

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu

1982 Anayasası


5.Soru

Ülke dışından alınan malların ülke içinde üretilmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?


İthalat

İhracat

Reel üretim

İthal ikamesi

İstihdam sağlama


6.Soru

1980 yılında kaç adet grev gerçekleşmiştir?


8

46

87

116

220


7.Soru

1980 sonrasının iktisat politikalarının temelini oluşturan unsurlardan biri hangisidir?


Yerli üretime ağırlık verme

Tüketim kısıtlanması

Devletleştirme politikalarına ağırlık verilmesi

Tarımsal girdilerin arttırılması

Küresel sermaye ile bütünleşme


8.Soru

Piyasanın işleyişine müdahale edilmesine karşı çıkan, çalışma ilişkilerinde esneklik ve kuralsızlığı, ekonomik alanda özelleştirmeleri ve kamunun ekonomiye müdahalesini en aza indirmeyi hedefleyen ve 1980 sonrası yaygınlaşan iktisat politikalarına ne ad verilir?


Liberalizm

Neo-liberalizm

Kapitalizm

Kısıtlayıcı Ekonomi Politikaları

Tasarruf Politikası


9.Soru

Umumi Hıfzısıhha Kanunu, aşağıdakilerden hangisine yönelik hükümler içermektedir?


Kadın ve çocuk işçilere

Yaşlı ve engelli işçilere

Genç ve vasıfız işçilere

Köylü ve tarım işçilerine

Kamu kesiminde çalışan işçi ve memurlara


10.Soru

Kaliforniya’daki Toyota fabrikasının yalın yönetimi altındaki işçiler bir dakikanın kaç saniyesinde çalışmak zorundadır?


57

45

38

33

30


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ile Türkiye tarihinde ilk kez, çalışma ilişkileri bireysel ve toplu boyutlarıyla ve bütüncül olarak düzenlenmiş oldu?


Umumi Hıfzısıhha Kanunu

151 sayılı Kanun

1924 Anayasası

Medeni Kanun

3008 sayılı İş Kanunu


12.Soru

1961 Anayasası'nda bulunan hangi yasa ile sendikalara kendi işkollarındaki sigortalı işçilerin üçte birini temsil etme koşulu getirilmiştir?


274 sayılı yasa

275 sayılı yasa

624 sayılı yasa

5018 sayılı Sendikalar Kanunu

1317 sayılı Yasa


13.Soru

1980 sonrasında sendikacılık örgütlenmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Sendikal haklarda artış yaşanır.

Sendikaların toplumsal, iktisadi ve siyasal etkisi güçlenir.

Sendika sayısında bir azalma yaşanır.

Merkezileşme eğilimi azalır.

Sendikalaşmayı zorlaştırıcı yasal düzenlemeler azalır.


14.Soru

Gerçek ücretlerde yaşanan gerileme ve işçi ücretleri üzerindeki basınç 1989 yılında kamu kesiminde aşağıdaki grev dışı  eylemlerden hangisine yol açmıştır? 


1 Mayıs

Netaş Grevi

Bahar Eylemleri

Seka Direnişi

Zonguldak-Ankara yürüyüşü


15.Soru

1955-1965 yılları arasında kadınların işgücüne katılma oranlarında yaşanan düşüşün en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Ekonomik krizler

Kentleşme 

Sanayileşme

Toplumsal cinsiyetçilik

Okullaşma


16.Soru

Sendikalar ile ilgili olan "check-off uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?


Sendika aidatının kaynaktan kesilmesi

Sendika üyeliğinden ayrılma

Sendikanın toplu greve gitmesi

Sendikanın kapatılması

Sendikanın borcu olması


17.Soru

Ebbinghaus (1998) Batı dünyasındaki endüstri ilişkileri sistemlerini dört grupta toplamaktadır. aşağıdakilerden hangisi bu gruplardan birisi değildir?


Kuzey korporatizmi

Çekirdek ülkeler veya Ren Bölgesi modeli

Anglo-Sakson sistemi

Amerikan modeli Fordizm

Akdeniz sistemi


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası toplu iş sözleşmesinin kapsamındaki azalmanın nedenleri arasında yer almaz?


Özelleştirmeler

Ücretlerin yükselmesi

Alt işveren uygulaması

Hizmet satın alma

Dışsallaştırma


19.Soru

İş uyuşmazlıklarının çözümüne yönelik 1950 yılında çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?


İş Kanunu 

Borçlar Kanunu 

Sendikalar Kanunu

Cemiyetler Kanunu 

İş Mahkemeleri Kanunu


20.Soru

Türkiye çalışma ilişkileri tarihi gözönüne alındığında,  Türkiye'nin tarihindeki en yüksek grevci işçi sayısı kaçtır?


200.000

300.000

500.000

700.000

1.000.000