Ceza Hukuku Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Mehmet,  aracıyla hız sınırlarına uygun bir şekilde seyir halinde ilerlemektedir. O esnada gökyüzünde bir kargo uçağının kaptanı olan Robert, bir anlık dalgınlığı sonucu kargo kapaklarından birisini açmıştır. Açılan bu kapaktan 20 kg ağırlığında bir keçi Mehmet’in aracının ön kaputuna düşmüştür. Mehmet ne olduğunu anlayamamış ve ani bir şekilde frene basmıştır. Aracın hakimiyeti kaybolmuş ve yol kenarında otobüs bekleyen İsmail, Mehmet’in aracının altında kalarak can vermiştir.

 Yukardaki olaya göre, Mehmet’in cezai sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Kasıtlı insan öldürmeden sorumludur.

Bilinçli taksirle insan öldürmeden sorumludur.

Mehmet’in herhangi bir cezai sorumluluğu yoktur.

Bilinçsiz taksirle insan öldürmeden sorumludur

Neticesi nedeniyle ağırlaşan insan yaralamadan sorumludur.


2.Soru

Kastın aranacağı zaman ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Kast, suçun icrası başlamadan mevcut olmalıdır.

Kast, suçun icrası sırasında mevcut olmalıdır.

Kast, suçun icrasından sonra mevcut olmalıdır.

Kast, soruşturma ve kovuşturma aşamasında mevcut olmalıdır.

Kast, infaz aşamasında mevcut olmalıdır.


3.Soru

Emredilen hareketi yapmamak suretiyle işlenen suçlara ne ad verilir?


İcrai suç

İhmali suç

Ani suç

Kesintisiz suç

Maddi neticeli suç


4.Soru

Suçta ve cezada kanunilik ilkesi gereğince örf ve adetler nasıl yer almaktadır?


Birincil dereceden kaynak değeri bulunmaktadır

İkincil dereceden kaynak değeri bulunmaktadır

Kaynak değeri bulunmamaktadır

Delil yetersizliğinde kaynak değeri vardır

suçta kaynak kabul edilir ancak cezada kaynak değeri yoktur


5.Soru

Tipikliğin manevi unsurunun gereği olarak fail her bir tipiklik unsuru bakımından kasten hareket etmelidir. Dolayısıyla kural olarak manevi unsurun temel iki başlığı aşağıdakilerden hangisidir


Kast, Taksir

Netice, Hata

Kast, Netice

Netice, Hata

Kast, Hata


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zarar suçudur?


Suç işlemeye tahrik

Yaralama

Yalan yere yemin

Suç ve suçluyu övme

Suçu bildirmeme


7.Soru

"Görevi kötüye kullanma" suçu TCK'nın hangi maddesinde yer almaktadır?


255

256

257

258

259


8.Soru

İlgilinin rızasına ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


İlgilinin rızası, herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm haklar bakımından hukuka uygunluk nedenini oluşturur

İlgilinin rızasını yazılı olarak beyan etmesi yeterlidir.

İlgilinin rızasının açık ve yazılı olması gerekir.

İlgilinin rızasının açık olması gerekir.

Beyanda bulunan kişinin, rızaya ehil olması (anlama kabiliyeti) gerekir.


9.Soru

Derhal uygulama kuralının geçerli olduğu hukuk dalı hangisidir?


Ceza hukuku

Medeni hukuk

İnfaz hukuku

Anayasa hukuku

İdare hukuku


10.Soru

Suçun hukuka aykırılık unsurunu ortadan kaldıran ve dolayısıyla fiili tüm hukuk düzeni bakımından hukuka uygun hâle getiren nedenlere ne ad verilir?


Hukuka uygunluk nedenleri

Suçun manevi unsuru

Suçun maddi unsuru

Objektif cezalandırma şartları

Muhakeme engelleri


11.Soru

  1. Ceza muhakemesi hukuku, suç teşkil eden bir fiilin işlenmesi ile başlar ve failin bulunması ile sona erer.
  2. Ceza muhakemesi hukuku, bu sürece katılan kişilerin hak, görev ve yetkilerini düzenler.
  3. Ceza muhakemesi hukuku, iddia, savunma ve yargılama niteliğindeki bir dizi faaliyetten oluşur.

Yukarıda ceza muhakemesi hukuku ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


12.Soru

Ceza muhakemesi hukuku kurallarının zaman bakımından uygulanmasında geçerli olan ilke aşağıdakilerden hangisidir?


Derhal uygulama ilkesi

Lehe kanunun uygulanması ilkesi

Aleyhe kanunun uygulanması ilkesi

Mülkilik ilkesi

Evrensellik ilkesi


13.Soru

A, bir trafik kazasında yaralanan B'yi görmüş ve fakat herhangi bir şey yapmadan yoluna devam etmiştir?

Aşağıdakilerden hangisi A için söylenebilir? 


A'nın ceza hukuku anlamında bir sorumluluğu yoktur.

A, gerçek ihmali suç failidir.

A, görünüşte ihmali suç failidir.

A, durum suçunun failidir.

A, ihmal suretiyle kasten yaralama suçunun failidir.


14.Soru

A, B’nin C’yi vurduğunu görmüştür. C’yi yakalamak için koşar ve C’nin üzerine atlayarak yakalar. Bu sırada C'nın kolu incinir A’nın fiili hangi hukuka uygunluk sebebi kapsamındadır?


Hakkın kullanılması

Meşru savunma

İlgilinin rızası

Hukuka aykırı ve bağlayıcı emrin yerine getirilmesi

Kanun hükmünü icra (görevin ifası)


15.Soru

Hangi ilkeye göre suç teşkil eden fiillerin neler olduğunun kanunda açıkça tanımlanmasının kanun koyucu tarafından yapılması gerekmektedir?


Belirlilik ilkesi

Kanunilik ilkesi

Evrensellik ilkesi

Kıyas yasağı

Şahsilik ilkesi


16.Soru

Meşru savunmanın şartlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Bir saldırı mevcut olmalı veya gerçekleşmesi ya da tekrarı kesin olmalıdır

Saldırı bir insandan kaynaklanmalıdır

Saldırıda bulunan kişi kusur yeteneğine sahip olmalıdır

Savunmada zorunluluğun olması

Saldırı ile bunu savuşturmaya yönelik savunma arasında orantının bulunması


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özgü suçlara örnek olarak gösterilemez?


İşkence

İrtikap

Görevi Kötüye Kullanma

Cinsel saldırı

Rüşvet


18.Soru

İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç teşkil etmeyen bir fiil gerçekleştiren kişi ceza hukuku kurallarının zaman bakımından uygulanmasına göre nasıl değerlendirilir?


Güncel kanuna göre ceza verilir

Güncel kanundaki kurallara göre hafifletilmiş ceza verilir

Belirli bir süre topluma hizmet cezası verilir

Para cezası verilir

Ceza verilemez


19.Soru

Özel belgede sahtecilik suçunun ( TCK m. 207) oluşumu için, failin hem sahte bir özel belge düzenlemesi hem de bu belgeyi kullanması gerekir. Buna göre özel belgede sahtecilik suçu fiilin kanuni tanımda düzenleniş biçimine göre nasıl bir suçtur?


Tek hareketli suç

Serbest hareketli suç

Bağlı hareketli suç

Çok hareketli suç

Seçimlik hareketli suç


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde suçun konusuna ait bir özellik dolayısıyla nitelikli hal oluşmaktadır?


Kasten yaralamanın üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe
karşı işlenmesi

Yağma suçunun konut veya işyerinde işlenmiş olması

Kasten öldürmenin “bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya
işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla” (m. 82/1- h) işlenmesi

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun “cinsel amaçla” işlenmesi

Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan eşyanın “kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde
bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya” olması