Ceza Hukukuna Giriş Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Cebir ve tehdir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Kusur yeteneğini etkileyen cebir, kişinin iradesini tamamen bertaraf eden mutlak cebir değil, zorlayıcı cebirdir.

Cebir ve tehdit durumunda suçun faili suçu işleyen kişidir.

Tehditte, kişi üzerinde maddi ve fiziki bir etki icra edilmemektedir.

Maddi ve fiziki bir etki edilmemesi yönüyle tehdir, cebirden ayrılır.

Cebir ve tehdidin kusur yeteneğine etkisinin kabul edilebilmesi için cebrin karşı konulamayacak ve kurtulunamayacak bir nitelik taşıması gerekir.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi suçun maddi unsurları olan  haksızlığı şekillendiren objektif nitelikli unsurlardan birisi değildir?


Kast ve taksir

Fiil

Nedensellik bağı

Suçun konusu

Nitelikli hâller


3.Soru

  1. Kanunlar
  2. Milletlerarası sözleşmeler
  3. Yüksek Mahkeme Kararları

Yukarıdakilerden hangileri ceza hukukunun dolaylı kaynakları arasında yer alır?


Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I ve III

I, II ve III


4.Soru

I- Bir saldırının varlığı

II- Mevcut, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak bir saldırının varlığı

III- Saldırının savunmada bulunan kişinin bizzat kendisine veya üçüncü bir kişinin herhangi bir hakkına yönelik olması

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri meşru savunmada saldırıya ilişkin şartlar arasında yer alır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


5.Soru

Memur M, amir A‘dan aldığı hukuka aykırı bir emri yerine getirmiş ve bundan dolayı kusurlu sayılmamıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  


Amir A emrinde ısrar etmiş ve emri yazılı bir biçimde yinelemiştir

Memur M emri ilk aldığında yerine getirmemiştir

Verilen emir yerine getirilmesi görev gereği zorunlu bir emirdir

Memur M hür iradesiyle hareket etmemiştir

Verilen emir konusu suç teşkil eden bir emirdir   


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisiyle suç ve güvenlik tedbiri uygulanabilir?


Kanun

Cumhurbaşkanı kararnamesi

Yönetmelik

Yönerge

Genelge


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TCK'nın öngördüğü sisteme göre kusurluluğu etkileyen nedenlerden biri değildir?


Yaş küçüklüğü

Haksız tahrik

Akıl hastalığı

Sağır ve dilsizlik

Vatandaş olmamak


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi neticeli suçlara örnek olarak verilebilir?


Hakaret

Hırsızlık

Tehdit

Konut dokunulmazlığının ihlali

Taksirle öldürme


9.Soru

Kanun maddeleri yorumlanırken aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmaz?


Kanunun hazırlık çalışmalarından

İlgili müessesenin tarihçesinden

Kanunun sistematiğinden

Somut olayın özelliklerinden

Mukayeseli hukuk düzenlemelerinden


10.Soru

Kanun hükmünü yerine getirme çoğunlukla kamu görevlilerine aittir. Ancak kimi
zaman sivil kişilere de kanun ile bir görev yüklenebilir. Örneğin, Ceza Muhakemesi Kanununun 90. maddesinde yakalama yetkisi düzenlenmiştir. Bu madde ile kolluk görevlilerinin yanı sıra suçu işlerken rastlanan veya suçüstü bir fiilden dolayı izlenen ve kaçması olasılığı bulunan veya hemen kimliğini belirleme imkânı bulunmayan bir kimseyi herkesin yakalama yetkisinin olduğu kabul edilmiştir. Bu şartlar altında, bir vatandaşın şüpheliyi yakalayarak özgürlüğünü kısıtlaması görevin ifası kapsamında kaldığından hukuka uygun olacaktır.

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Kanun hükmünü kamu görevlileri hariç kimse yerine getiremez.

Herhangi bir vatandaşı herkes yakalayabilir.

Bir vatandaş kaçma ihtimali olan bir kimseyi yakalarsa bu görevin ifası kapsamına girmez.

Yakalama yetkisi Ceza muhakemesi kanunun 80. maddesinde düzenlenmiştir. 

Hemen kimliğini belirleme imkanı bulunmadığında vatandaş bir kimseyi yakalayabilir.


11.Soru

Usulüne uygun olarak kabul edimiş ve yürürlüğe konulmuş milletlerarası sözleşmeler de ceza hukukuna doğrudan kaynaklık etmektedir. Bu konuyla ilgili fıkra Anayasa'nın kaçıncı maddesinde yer almaktadır?


60. madde

70. madde

80. madde

90. madde

91. madde


12.Soru

Sel felaketinin sebebiyet verdiği büyük zararı önlemek amacıylasu yolunu değiştirerek bir başkasının daha az değerdeki malının zarar görmesine sebebiyet verme durumu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Cebir ve tehdir

Haksız tahrik

Meşru savunma

Zorunluluk hali

Görevin ifası


13.Soru

I. Fiili işlediği sırada on iki yaşını henüz doldurmamış olan çocuklar II. Fiili işlediği sırada on iki yaşını tamamlamış fakat on beş yaşını doldurmamış olan çocuklar III. Fiili işlediği sırada on beş yaşını doldurmuş on sekiz yaşını doldurmamış çocuklar Normal şartlarda kusur yeteneğine sahip olduğu kabul edilen, ancak tekrar topluma kazandırılmaları ve bir daha suç işlemelerinin önlenmesi amacıyla cezaların tür, miktar ve infazlarında özel düzenlemeler getirilen yaş grubu, yukarıdakilerden hangisi/hangileridir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I - III

II - III


14.Soru

Failin işlemiş olduğu haksızlıktan dolayı cezalandırılabilmesi için gerçekleşmesi gereken, varlığı aranacak olan olgulara .......... denilmektedir.
Yukarıda verilen tanımı doğru şekilde tamamlamak için boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


objektif cezalandırılabilme şartları

kusur yargısı

tipik haksızlık

kusur ilkesi

cezalandırılabilirliğin diğer şartları


15.Soru

A, eski kocası B'nin yeniden evlendiğini öğrenmiş, onu öldürmek üzere takip etmeye başlamıştır. B ise yolda gördüğü C'yi takip etmekte, ıssız bir yere gittiğinde ise cinsel saldırı fiili gerçekleştirmeyi umut etmektedir. Issız bir yere geldiğinde B, C'yi sıkıştırmış, A ise olaydan habersiz, pusuya yatarak uzaktan eski kocası B'ye ateş etmiş, B ölmüştür.  A, B'nin C'ye yönelik cinsel saldırı fiilini olaydan sonra öğrenmiştir. Buna göre A'nın cezai sorumluluğu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 


Kasten öldürmeye teşebbüsten sorumludur. 

Kasten öldürmeden sorumludur. 

3. kişi lehine meşru savunma nedeniyle cezai sorumluluğu yoktur

Taksirle öldürmeden sorumludur. 

Neticesi sebebiyle ağırlaşan kasten yaralamadan sorumludur. 


16.Soru

A, B'ye hakaret eder. A’nın bu hakaret nedeniyle aşırı derecede öfkelenen B, silahını çeker ve A’yı ayağından vurur. Bu olayda B, hangi hükümlerden faydalanacaktır?


Haksız tahrik hükümlerinden

Zorunluluk hali hükümlerinden

Cebir ve tehdit hükümlerinden

Hukuka uygunluk sebeplerinde sınırın aşılması hükümlerinden

İstemeyerek sarhoşluk hükümlerinden


17.Soru

Bu yaş grubuna giren çocukların ceza sorumlulukları kabul edilmediği için işledikleri haksızlıklardan dolayı cezalandırılmaları mümkün olmamakla birlikte tehlikelilik hâlleri dikkate alınarak haklarında “çocuklara özgü güvenlik tedbirleri” uygulanabilecektir (Çocuk Koruma Kanunu m. 6).

Aşağıda verilen hangi yaşı doldurmuş çocuk bu gruba girmektedir?


10

12

14

16

17


18.Soru

‘’Sık sık yer sarsıntıların yaşandığı bir bölgede oturan A, yoldan geçmekte olan ağır tonajlı bir kamyonun meydana getirdiği sarsıntıyı deprem zannederek kendini evin penceresinden komşusu B’nin aracının üzerine atar ve aracın tavanının çökmesine neden olur.’’ Olayda aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?


Kastı kaldıran hata

İşlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda hata

Nitelikli hallerde hata

Haksızlık yanılgısı

Mala zarar verme suçu


19.Soru

I. Kanuni tanıma uygun bir fiilin varlığı hukuka aykırılığa karine
teşkil eder. 

II. Hukuka aykırılık, suçun yapısında haksızlığın maddi ve manevi unsurlarının gerçekleştiğinin belirlenmesinden sonra, fiille ilgili yapılacak olan ikinci bir değerlendirme aşamasını oluşturmaktadır. 

III. Hukuka uygunluk nedenleri yalnızca ceza hukuku bakımından fiili hukuka uygun hale getirir. Özel hukuk sorumluluğu devam eder. 

Yukarıdaki önermelerden hangisi/hangileri doğrudur? 


I ve II

I, II ve III

II ve III

I ve III

Yalnızca III


20.Soru

Kanunun, karşılığında idarî yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlıklara ne ad verilir?


Suç

Cürüm

Kabahat

Eylem

Haksız fiil