Ceza Hukukuna Giriş Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

A kişisi B kişisinin suyuna ilaç koymak suretiyle karın ağrısı çektirmiş ve dolayısıyla sağlığını bozmuştur. Bu olayda aşağıdaki ifadelerin hangisi gerçekleşmiştir?


Kasten yaralama

Kusurluluk

Taksirle yaralama

İçtima

İştirak


2.Soru

I. Teşebbüse ilişkin hükümler, kasten işlenen ve taksirle işlenen tüm suçlar için uygulama alanı bulur. 

II. Suça teşebbüs için, fiilin icrasına başlanmış olması gerekir.

III. Suça teşebbüs için, gerçekleştirilen fiilin neticeyi meydana getirmeye elverişli olması gerekir.

Suça teşebbüsle ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I - II

I - III

II - III


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mal varlığına karşı işlenen suçlarda şahsi cezasızlık sebeplerinden biridir?


Haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin zararına işlenmesi

Aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin zararına işlenmesi

Aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hâla, teyze, yeğen zararına işlenmesi

Evlat edinen veya evlatlığın zararına işlenmesi

İkinci derecede kayın hısımlarının zararına işlenmesi


4.Soru

I. Belirli bir neticenin gerçekleşmesine yönelik teşebbüs niteliğindeki hareketler kanunda suç olarak tanımlanmış olabilir. Bu tür suçlara “teşebbüs suçu” adı verilir.

II. Kesintisiz (mütemadi) suçlara da teşebbüs mümkün değildir. 

III. Bazı suçlarda icra hareketlerinin belli bir aşamaya varması; suç tamamlanmış olmasa bile tamamlanmış suç gibi cezalandırılmayı gerektirmektedir. 

Yukarıdaki önermelerden hangisi/hangileri doğrudur?


I ve III

II ve III

I, II ve III

Yalnız I

Yalnız III


5.Soru

Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? 


Suçun işlenişine yaptığı katkıyla fiil üzerinde hâkimiyet kuramayan suç ortağı “fail”dir.

Şerikliğe ilişkin hükümler, cezalandırılabilirliğin
alanını genişletici nitelik taşırlar. 

Şerikliğin “azmettirme” ve “yardım etme” şeklinde iki farklı görünüm biçimi vardır.

Fail-şerik ayrımında esas alınan kriter “fiilin işlenişi üzerinde kurulan hakimiyet” tir. 

Suç ortağı, ya “fail” ya da “şerik” sıfatını taşır. 


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılan TCK’nin ilgili maddeleri"dir?


50-55. maddeleri

51-53. maddeleri

63-66. maddeleri

62-65. maddeleri

61-63. maddeleri


7.Soru

Kasten öldürme suçu bakımından, zorunluluk ha^li haksız tahrik, akıl hastalığı ve geçici bir nedenle kusur yeteneğinin bulunmaması neyle alakalıdır?


Fiil

Mağdur

Kusurluluk

Netice

Teşebbüs


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi vücut dokunulmazlığına karşı suçlardandır? 


Kasten öldürme

Adam kaçırma

Organ ticareti

İntihara yönlendirme 

Taksirle öldürme


9.Soru

Kasten öldürme suçunda fail, fiiliyle, fiilin muhatabının bir insan olduğunu ve bununla muhatabının öleceğini biliyorsa hangi tür kastla suçu işlemiştir?


Olası kast

Doğrudan kast

Dolaylı kast

Genel kast

Özel kast


10.Soru

Hedefte sapma ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi hedefte sapmadır. 

Sapma hâlinde konular farklı nitelikte olabilir.

Hedefte sapma yalnızca farklı nev’iden fikrî içtimanın konusunu oluşturur. 

Hareket, neticesini istenen konu üzerinde değil, bir başka konu üzerinde gerçekleştiriyorsa çift neticeli hedefte sapma vardır.

Hareket, neticesini istenen konu üzerinde gerçekleştirdikten sonra; kastedilenin dışında başkaca neticelerin oluşmasına da sebebiyet veremez. 


11.Soru

Çok failli suçlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Birden fazla kişinin, fiilin işlenişi üzerinde ortak hâkimiyet kurmaları hâlinde  “dolaylı faillik”ten söz edilir.

Bir suç ortağı, bir suçun icrasına yalnızca şerik olarak katılabilir.

Banka soygunu sırasında, (A)'nın silahıyla bankadakileri etkisiz hâle getirirken, (B)'nin kasadaki paraları alması dolaylı failliğe örnek teşkil eder. 

Tipe uygun fiili yalnız başına icra eden kişiye “doğrudan fail” denir.

Azmettirmeye rağmen, azmettirilen kişi fiilin icrasına hiç başlamamış ise "nitelik yönünden sınır aşımı" söz konusudur. 


12.Soru

Kişi, işlediği kasti bir suçtan dolayı hapis cezasına mahku^m olması ha^linde bu hapis cezasının infazı süresince belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaktadır. Hapis cezasına mahku^miyetin sonucu olarak uygulanan bu güvenlik tedbirine ne ad verilmektedir?


Yüksek güvenlikli suçlu

Üst seviye suçlu

Mahkûmiyet tedbiri

Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma

Koşullu salıverilme


13.Soru

Yaptırım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Yaptırım, insanın yükümlülüklerine aykırı davranmasının gerekli kıldığı hukuki sonuçtur.

Yaptırım, haksızlığa uğrayan bir kişinin mağduriyetini gidermek amacıyla uygulanabilir.

Yaptırım, haksızlığı gerçekleştiren kişi üzerinde belli fiili ve hukuki sonuçlar doğurmak, bu kişiye belli etkilerde bulunmak amacıyla uygulanabilir.

Yürürlükteki ceza hukukumuzun yaptırımlarının asıl amacı, haksızlığa uğrayan kişilerin mağduriyetini gidermektir.

Ceza hukukumuzda, güvenlik tedbirleri de, cezalar gibi, yaptırım olarak düzenlenmiştir.


14.Soru

Tek fiil ile aynı suçun birden fazla kişiye karşı işlendiği hâllerde aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?


Aynı nev’iden fikrî içtima

Farklı nev’iden fikrî içtima

Zincirleme içtima

Birleşik içtima

Gerçek içtima


15.Soru

18 yaşını doldurmuş ve 65 yaşını bitirmemiş kişiler için en fazla hangi süreyle verilen hapis cezası ertelenebilir?


3 ay

6 ay

9 ay

1 yıl

2 yıl


16.Soru

Hırsızlık suçunun maddi konusunu aşağıdakilerden hangisi oluşturur?


Sahipsiz taşınmaz mal

Sahipsiz taşınır mal

Sahipli taşınmaz mal

Sahipli taşınır mal

Faile ait taşınır mal


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dolandırıcılık suçunun nitelikli hallerinden değildir?


Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle işlenmesi

Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak işlenmesi

Sigorta bedelini almak maksadıyla işlenmesi

Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi

Failin aile bireylerine karşı işlenmesi


18.Soru

Kasten yaralama suçunda fail, suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda ayni kişiye karşı kasten yaralamanın temel veya nitelikli şeklini işlerse hangi tür suç hükümleri uygulanır? 


Bağlı hareketli suç

Serbest hareketli suç

Kesintisiz suç

Zincirleme suç 

Çok hareketli suç


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kasten öldürme suçunu nitelikli hale getiren unsurlardan biri değildir?


Kasten öldürme suçunun canavarca hisle veya eziyet çektirerek işlenmesi
Kasten öldürme suçunun yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanmak suretiyle işlenmesi
Kasten öldürme suçunun üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı işlenmesi
Kasten öldürme suçunun kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle işlenmesi
Kasten öldürme suçunun tehlikeyi önleme ile yükümlü olan kişi tarafından işlenmesi

20.Soru

Bir suç, diğer bir suçun unsurunu ya da nitelikli şeklini oluşturuyorsa aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur? 


Bileşik suç 

Zincirleme suç 

Fikri içtima 

Gerçek içtima 

Müşterek faillik