Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Brezilya’da açılan ilk üniversite aşağıdaki tarihlerden hangisinde açılmıştır?


1915

1920

1924

1930

1935


2.Soru

Hindistan cumhurbaşkanına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Art arda en fazla iki dönem seçilebilir. 

Özel af yetkisine sahiptir.

Yüksek mahkemelerin yargıçlarını atar.

Başbakanı seçer ve hükümet kurmakla görevlendirir.

Anayasayı ihlal suçlaması ile görevden alınabilir.


3.Soru

Zaman zarfında insanların yüz yüze kaldığı ciddi yoksunlukları göstermek için tasarlanan yeni bir ölçü aşağıdakilerden hangisidir?


Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi

İnsani Gelişme Endeksi

Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi

Gayrisafi Millî Hasıla Endeksi

Eşitsizliğe Uyarlanmış ‹nsani Gelişme Endeksi


4.Soru

Bir ekonominin büyüme sürecinde olduğu bir dönemi aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade eder?


Gelişmiş

Gelişmekte olan

Üçüncü dünya

Sanayileşmiş ülkeler

Az gelişmiş


5.Soru

İngiliz hâkimiyetine karşı şiddet içermeyen, pasifist yöntemlerle bağımsızlık mücadelesi yürüten Hintli siyasi lider aşağıdakilerden hangisidir?


Muhammed Ali Cinnah

Mahatma Gandhi

Nelson Mandela

Mao Zedong

Indira Gandhi


6.Soru

Çin’de politbüro’ya atamalarda üst yaş sınırı nedir ?


60

62

65

68

70


7.Soru

Çin'de cumhuriyet rejimi hangi yıl kurulmuştur?


1910

1911

1912

1913

1914


8.Soru

Brezilya’da son yıllarda yoksulları hedef alan sosyal yardım paketi uygulamasında en başarılı olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?


Bolsa Familia

Bolsa Escola

Bolsa Billetera

Bolsa Vestido

Bolsa Comida


9.Soru

Rajya Sabha, federe devletlerin ve bölge yönetimlerinin temsil edildiği meclistir. 250 üyeli meclisin kaç üyesi doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından seçilmektedir?


15

32

10

12

24


10.Soru

Kamu politikalarının oluşumunda dernekler ve meslek odaları gibi toplumsal örgütlerin devlet kontrolünde karar verme sürecine dahil olduğu sisteme ne ad verilir?


Septisizm

Komünizm

Korporatizm

Raşitizm

İthal ikamecizm


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İngiliz kongre yönetiminin Hindistan’dan çekildiği ve Pakistan devletinin kurulduğu tarihi vermektedir?


Temmuz 1945

Ağustos 1947

Haziran 1953

Kasım 1927

Ocak 1930


12.Soru

Hindistan bağımsızlığına aşağıdaki tarihlerden hangisinde ulaşmıştır?


1925

1935

1940

1945

1947


13.Soru

İkinci dünya savaşı sonrası Avustralya Yeni Zelanda ve İngiltereyi içeren pakt aşağıdakilerden hangisidir?


ANZUS.

ANZUK.

SEATO

Rio Paktı.

G77


14.Soru

Çin, MÖ 221 yılından 20. yüzyıla kadar hangi yönetim sistemiyle yönetilmiştir?


Merkezi İmparatorluk

Federasyon

Cumhuriyet

Konfederasyon

Aristokrasi


15.Soru

1994 yılında yapılan seçimlere kadar Güney Afrika’daki siyasi sistem aşağıdakilerden hangisidir?


Apartheid Sistemi

Hakim Parti Sistemi

Kurucu Parti Sistemi

Tek Parti Sistemi

Çok Parti Sistemi


16.Soru

Hindistan'da dini-milliyetçi sağ kanatta yer alan ve özellikle Müslüman karşıtı bir siyaset izlemiş olan siyasi parti hangisidir?


Kongre Partisi

Merkez Parti

Janata Parti

Bharatiya Janata Parti

Hindistan Komünist Partisi


17.Soru

Aşağıdaki alanlardan hangisinde “Büyük Atılım” kampanyası ile Çin’de tam ortaklaşacı bir sisteme geçiş yapılmıştır?


Toplum mühendisliği

Komünizme geçiş

Kültürel devrim

Fabrika sayısı çoğaltma kararları

Tarım ve endüstri alanı


18.Soru

Brezilya’da cumhuriyetin ilanında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?


Öğrenci ayaklanmaları etkili olmuştur.

Orta sınıf tarafından oluşturulan siyasi partiler son sözü söylemiştir.

Ordunun baskısı en önemli rolü oynamıştır.

İşçi sendikaları etkili olmuştur.

Portekiz devletinin desteklediği örgütlenmelerle ordu arasında kanlı çatışmalar olmuştur.


19.Soru

1964-1985 arası askerî rejim sırasında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?


Yasama organı için sınırlı da olsa seçimler yapılmaya devam edilmiştir.

Hiçbir parti varlığını sürdürememiştir.

21 yıl boyunca yüksek seviyede ekonomik büyüme sağlanmıştır.

Devlet başkanlığı birkaç kez sivil politikacılar tarafından yürütülmüştür.

Seçimler ve siyasal partiler yasaklanmıştır.


20.Soru

Aşağıdaki modernleşme kuramcılarından hangisi ekonomik modernleşme kuramlarını savunmaktadır?


Talcott Parson

Walter Rostow

Samir Amir

Martin Lipset

Daniel Lerner