Halkla İlişkiler Kampanya Analizi Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

"Bütçe, iletişim harcamalarının toplam işletme bütçesi içerisindeki oranı hesap edilerek yapılır." şeklinde açıklanan bütçe yöntemi hangisidir?


Satışların yüzdesi yöntemi

Rakiplere göre bütçeleme yöntemi

Ayrılabildiği kadar bütçeleme yöntemi

Yatırımın karlılığı yöntemi

Araç ve görev yöntemi


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkinlik pazarlamasının 5 P’sinden birisi değildir?


Product (ürün)

Price (fiyat)

Place (dağıtım)

Positioning (konumlandırma)

Publicity (tanıtım)


3.Soru

Aktif olmayan hedef kitlenin mesaj süreci için isteklendirilmesi, aktif hâle getirilmesi hangi kavramla açıklanır?


İnandırıcılık

Dürüstlük

Açıklık

Motivasyon

Onurlu çalışma


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel medya ile ilgili bir özelliktir?


Etkileşimli feedback ve tartışma ortamı vardır.

Birden çok kişiye ve çok kişiden çok kişiye giden bir yapısı vardır.

Zaman ve frekans engeli bulunmayıp geniş kapasiteli bilgi sunmaktadır.

Geribildirim e-posta ve çevrimiçi yollarla hızlıca olmaktadır.

Dolaylı tek yönlü yapılanması vardır.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örgütler açısından halkla ilişkiler değerlendirmecisinin karşısına çıkacak en büyük engeller arasında yer almaz?


Zaman eksikliği

Personel eksikliği

Bütçe eksikliği

Faydası konusundaki güven

Bilgi eksikliği


6.Soru

………I……. konuşmacının kişiliğini, ………II……… izleyicide yaratılan duygusallığı ve ……..III………. ise iddialarla ilgili ileri sürülen kanıtları kapsamaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi Aristo’nun ikna ile ilgili söz ettiği kavramları ifade eder?


I-Ethos, II-Pathos, III-Logos

I-Logos, II-Ethos, III-Pathos

I-Pathos, II-Ethos, III-Logos

I-Kaos, II-Pathos, III-Ethos

I-Ethos, II-Kaos, III-Logos


7.Soru

"Hedef kitlede bir kurumla ya da kuruluşla ilgili olumlu algı yaratmak ya da hedef kitlenin kurumla ilgili tutum, düşünce ve davranışlarını yönlendirmek, yönetmek ya da değiştirmek amacıyla belirli bir strateji çerçevesinde politikalar geliştirip bu politikaları çeşitli etkinliklerle uygulama ve nihai aşamada da değerlendirme süreci olarak ifade edilebilir." Tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


Kampanya startejisi

Halkla ilişkiler

Durum analizi

Hedef kitle ilişkileri

Paydaş analizi


8.Soru

Halkla ilişkiler uygulamasında mesaj geliştirilmesinin temelde üç değişkene göre şekillendiğini söylemek mümkündür. Aşağıdakilerden hangisinde bu değişkenler sıralaması  doğru olarak verilmiştir?


1. Değişken – Mesajı gönderenin eğitimi

2. Değişken – Alıcıların cinsiyeti

3. Değişken – İletişim kanalları tarafından konulan sınırlamalar 

1. Değişken – Mesajı gönderenin istekleri 

2. Değişken – İletişim kanalları tarafından konulan sınırlamalar 

3. Değişken – Alıcıların doğası (özellikleri)

1. Değişken – Alıcıların doğası (özellikleri)

2. Değişken – Mesajı gönderenin istekleri 

3. Değişken – İletişim kanallarının sınırlılıkları

1. Değişken – İletişim kanalları tarafından konulan sınırlamalar

2. Değişken – Alıcıların özellikleri

3. Değişken – Mesajı gönderenin doğası

3. Değişken – İletişim kanallarının özellikleri

2. Değişken – Alıcıların eğitimi

3. Değişken – Mesajı gönderenin istekleri 


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler yazınında genel kabul gören iç hedef kitlelerden biridir?


Sendikalar

Tüketiciler

Yerel yönetimler

Kanaat önderleri

Tedarikçiler


10.Soru

Bir halkla ilişkiler kampanyasında, tüm etkinlik haritasına üstten toplu bir bakış yapılmasını sağlayan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?


Raporlama

Uygulama takvimi

Uygulama şeması

Uygulama alanı

Uygulama dosyası


11.Soru

Halkla ilişkiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Halkla ilişkiler; hedef kitle ile ortak bir payda oluşturmak, karşılıklı anlayış ve güveni tesis etmek için doğru mesajların doğru şekilde iletilmesinden sorumludur.

Halkla ilişkiler, 2000’li yıllarda ortaya çıkmış bir kavramdır.

Halkla ilişkiler, gazeteciliğin gelişmesine ön ayak olmuştur.

Dünyada ilk halkla ilişkiler bürosu Fransa’da kurulmuştur.

Dünyada ilk halkla ilişkiler bürosunu kuran kişi, Barnum’dur.


12.Soru

1923 yılında halkla ilişkiler alanının ilk önemli yapıtı Kamuoyunun Aydınlatılması başlıklı kitabı yayımlayan ve üniversitelerde ilk halkla ilişkiler derslerini veren yazar aşağıdakilerden hangisidir?


Fulginiti,

Bagin,

Bernays

Sullivan,

Bovee,


13.Soru

Bireyler ikna sürecinde beş aşamadan geçerler. Aşağıdakilerden hangisi bu aşamalardan biridir?


Anlayış

Dürüstlük

Kullanılabilirlik

Samimiyet

Açık sözlülük


14.Soru

Stratejik etkinlik sürecinin başarılı olmasında izlenecek temel adımlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Konumlandırma

Dağıtım

Etkinlik pazarlaması

Etkinliğin stratejik planlanması

Etkinlik Yönetimi


15.Soru

Eskişehir Film Festivali aşağıdaki etkinliklerden hangisine girmektedir?


Mega etkinlikler

Hallmark etkinlikler

Yöresel etkinlikler

Yerel etkinlikler

Major etkinlikler


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir halkla ilişkiler kampanyasında, kampanyanın hem kuruluşun amaçlarına hem de işlevin amaçlarına katkısının sosyal bilimlerde kullanılan çeşitli veri toplama teknikleri aracılığıyla ölçüldüğü ve kampanyanın amacına ulaşma derecesinin saptandığı aşamadır? 


Durum analizi 

SWOT analizi 

Kurum analizi 

Hedef kitle analizi 

Ölçme ve değerlendirme 


17.Soru

Kurumun adını duyurma ya da kurumun hedef kitlelerine belirli bir iletiyi ulaştırmak amacıyla tasarlanıp düzenlenen, kuruluş yıldönümü, ürün sunumu, yeni binaya taşınma, yeni şube açılışı gibi nedenlerle, basın toplantısı, konser, sergi, fuar, yarışma, spor karşılaşması vb. olaylara ne ad verilir?


Etkinlik

Etkinlik pazarlama

Strateji

Reklam

Medya


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  halkla ilişkiler sürecinde kullanılan iletişim yöntem ve araçları arasında yer almaz?


Basın/medya bültenleri

Elektronik posta

Sponsorluk

Halkla ilişkiler amaçlı film

Basın toplantıları


19.Soru

Medya ile iyi ilişkiler kurmak için gerekli bir takım kurallar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu kurallardan biridir?


Dürüstlük

Özümseme

Cevap

Düşünme

Anlayış


20.Soru

Halkla ilişkiler kampanyaları bağlamında ………………………., kampanya faaliyetlerinin muhatabı olan ve bu faaliyetler sonucunda kendilerinden eylem ve düşünce değişimi beklenen kişiler ya da gruplardır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tanımlar?


hedef kitle

mesaj

ileti

araç

gürültü