Hücre Kimyası Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hangisi kan damarlarının iç yüzeyini kaplayan endotelyal hücreler ya da platelet hücreleri ile lökositlerin etkileşiminde önemli rol oynayan hücre yüzey glikoproteinleridir? 


Kadherin 

Selektin

İntegrin

İmmünoglobin

Kollajen


2.Soru

I Kimyasal bağ enerjileri moleküller arası etkileşim kuvvetleri enerjilerinden daha yüksektir. 

II Atomların değerlik kabuklarından elektron vermeleri veya almaları ile iyonik bağlar oluşmaktadır.

III Atom elektronlarının ortaklaşa kullanılması ile belirli geometrilere sahip moleküller kovalent bağlar ile oluşmaktadır.

Kimyasal bağlar ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

Sadece I


3.Soru

 1. Saydam ve esnek fosfolipit ve diğer lipitlerin oluşturduğu çift tabakalı bir yapıdadır.
 2. Zar lipitleri hem hidrofilik hem de hidrofobik kısımlara sahiptir.
 3. Yapısında işlevsel özelliklerini belirleyen proteinler ve karbonhidratlar bulunur.
 4. Lipit, protein ve karbonhidrat miktarı ve oranı tüm hücre tiplerinde ve organellerinde sabittir.

Yukarıda verilenlerden hangileri akışkan mozaik zar modeli için söylenebilir?


I ve II

I ve III

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


4.Soru

Robert Hooke tarafından geliştirdiği mikroskop ile ilk incelediği hücre aşağıdakilerden hangisine aittir?


Bakteri

Ağaç mantarı

Sperm

Hayvan

Bitki


5.Soru

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hücre zarı ile ilgili doğru olan ifadeler bir arada verilmiştir?

I) Tüm biyolojik zarlar kapalı ince tabaka yapılardır.

II) Zarların iç ve dış yüzeyleri birbiri ile aynıdır yani simetriktir.

III) Zar lipitleri hem hidrofilik hem de hidrofobik kısımlara sahiptir.

IV) Glikolipitlerden sfingomiyelin ve fosfatidilkolin sitoplazmik yüzeyine bakarken fosfatidilserin, fosfatidilinositol ve fosfatidiletanolamin hücre dış yüzeyine doğru yer alır.


I ve II

I ve III

I, III ve IV

I,II ve III

I, III ve IV


6.Soru

Hücre zarı organizasyonu, hücre göçü ve kas kasılmasını hangi hücre iskeletinin görevidir?


Sitoplazmik mikrotübüller

Aksonemal mikrotübüller

Mikrofilamentler

İntermediyer (ara) filamentler

Hepsi


7.Soru

Atomların elektron kaybederek veya kazanarak soy gaz elektron dizilimine sahip olmaları aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?


Pauli ilkesi

Bohr teorisi

Oklet kuralı

Girginlik

Valens


8.Soru

Primer hücre duvarının en önemli bileşeni hangisidir?


Glikoprotein

Selüloz

Hemiselüloz

Pektin

Glukoz


9.Soru

9F elementinin periyodik çizelgedeki yeri aşağıdakilerden hangisidir?


3. periyot 6A grubu

3. periyot 7A grubu

2. periyot 6A grubu

2. periyot 7A grubu

2. periyot 8A grubu


10.Soru

Amino asitlerin boyu aşağıdaki ölçü birimlerinden hangisi ile ölçülür?


Kilodalton

Dalton

Mikron

Milimetre

Angström


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cinsiyet hormonlarının yapısını oluşturur?


Steroitler

Triaçilgliseroller

Sfingolipitler

Fosfogliseritler

Lipoproteinler


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri bitki hücrelerinde yoktur?

I. Vakuol

II. Plastid

III. Sentrozom


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I-II

I-III


13.Soru

 1. İki polinükleotid iplik çift-sarmal yapıdadır.
 2. Her baz çifti zayıf hidrojen bağları ile birbirine tutunurlar.
 3. Adenin daima Urasil ile iki hidrojen bağı ve Sitozin ise Guanin ile üç hidrojen bağıyla çift oluşturur.
 4. Çift-sarmal yapı büyük ve küçük olmak üzere iki oluk ya da kıvrıma sahiptir.

Yukarıda verilenlerden hangileri DNA için söylenebilir?


I ve II

I ve III

I, II ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


14.Soru

Pauli İlkesi’ne göre, bir orbitalde en fazla kaç adet elektron bulunabilir?


1

2

3

4

5


15.Soru

Hücre yapısı ve işlevlerinin aydınlatılması hangi bilim dalının çalışma alanıdır?


Sitoloji

Embriyoloji

Fizyoloji

Ekoloji

Histoloji


16.Soru

Orbitallerin bulunduğu kabuğu belirten kuantum sayısı aşağıdakilerden hangisidir?


Başlama kuantum sayısı (n)

Açısal momentum kuantum sayısı (l)

Magnetik kuantum sayısı (ml)

Dördüncü kuantum sayısı (mi)

Hepsi


17.Soru

Her hücre için özel olup, hücreyi koruyan ve hücrelerin birbirini tanıması ve hormonların hücreleri tanıması için belirteç görevi yapan karbonhidrat yüzey kılıfına ne ad verilir?


Glikoprotein 

Glikokaliks

Glikolipit

Miristoil

Prenil


18.Soru

PCl5 molekülünün moleküler geometrisi nasıldır?


Kare düzlem

Kare piramit

Düzgün sekizyüzlü

Üçgen çift piramit

Düzlem üçgen


19.Soru

 1. Sıcaklık
 2. Yüzey alanı
 3. Derişim farkı
 4. Ortam koşulları

Hangileri difüzyon büyüklüğünü etkileyen faktörlerdendir?


I ve II

I ve III

I, II ve III

II ve IV

I, II, III ve IV


20.Soru

Hücrede oksijenli solunumun (aerobik) yapıldığı kompartıman aşağıdakilerden hangisidir?


Golgi kompleksi

Lizozom

Endoplazmik retikulum

Mitokondri

Çekirdek