Hücre Kimyası Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

'Çözeltilerin donma noktasındaki azalma o çözeltideki çözünmüş maddenin tanecik sayısına bağlı olarak değişir. Bir çözeltinin ............ (∆Td ), molalitesi (m) ile doğru orantılıdır.' Boş bırakılan yer için en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Donma noktası alçalması

Yarı geçirgen zar

Hidratasyon

Kolloid

Emülsiyon


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hücre dışı matriks (HDM) elemanlarından değildir?


Kollajen

Elastin

Laminin

Entaktin

Selektin


3.Soru

'Dalga fonksiyonunun karesi (Ψ2 ), atom çekirdeği etrafındaki üç boyutlu uzayda
elektron yoğunluğu dağılımını göstermektedir ve elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeler ..........olarak adlandırılmaktadır. ' Boş bırakılan yer için en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Atom orbitalleri

Element

Elektron

Atomun yapısı

Proton


4.Soru

Tüm moleküller arası etkileşim türleri arasında en kuvvetli olan hangisidir?


Dipol dipol kuvvetleri

London kuvvetleri

Hidrojen bağı

Kovalent bağ

İyonik bağ


5.Soru

Hangisi hidrofobik amino asitlerdendir?


Alanin

Serin

Treonin

Asparajin

Sistein


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi DNA'nın özelliklerinden biri değildir?


Çift-sarmal yapı aynı boyda iki oluk ya da kıvrıma sahiptir

Azot içeren bazlar, şeker-fosfat iskeletinden molekülün merkezine doğru çekilmişlerdir

Bir baz daima diğer zincirdeki tamamlayıcı bir baz ile çift oluşturur

İki polinükleotid iplik çift-sarmal yapıdadır

Sağa dönüşümlü bir sarmaldır


7.Soru

1A ve 2A grubu elementlerinde hangi tip orbitalin alt kabuğu doludur?


s

p

d

e

f


8.Soru

Periyodik cetvelde geçiş elementleri hangi blok/bloklarda bulunur?


s bloğu

p bloğu

s ve p bloğu

d ve f bloğu

p ve d bloğu


9.Soru

Prokaryotik hücreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

I. Aerobik ve Anaerobik solunum yapanları vardır

II. Zarlı organeller taşımazlar

III. Doğrusal DNA molkeülü taşırlar


Yalnız I

Yalnız II

I-II

I-III

II-III


10.Soru

Hayvan hücrelerinin en yaygın steroiti aşağıdakilerden hangisidir? 


Testosteron

Estradiol

Sitosterol

Kolestrol

Kortizol


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir emülsiyon örneğidir?


Saç spreyi

Kan

Duman

Yangın söndürücü

Süt


12.Soru

1670 yılında kendi geliştirdiği 300 kat büyütmeli mikroskop ile ilk kez çok hücreli canlıları gözlemleyen kişi kimdir?


Robert Hooke

Antonie van Leeuwenhoek

Matthias Schleiden

Theodor Schwann

Robert Brown


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çok soğuk iklimlerde yaşayan penguen, ayı balığı, denizayısı gibi hayvanlar tarafından soğuktan korunmak amacıyla derilerinin altında depolanır?


Polisakkaritler

Triaçilgliseroller

Lipoproteinler

Terpenler

Yağ Asitleri


14.Soru

Aşağıdaki bağlardan hangisi/hangileri iki farkı atomun arasında meydana gelir?

I. Polar kovalent

II. Apolar kovalent

III. İyonik


Yalnız I

Yalnız II

I-II

I-III

II-III


15.Soru

Yukarıdaki şekilde proteinlere ait hangi düzenlenme gösterilmektedir?


Amino asit yapısı

Birincil (primer) yapı

İkincil (sekonder) yapı

Üçüncül (tersiyer) yapı

Dördüncül (kuarterner) yapı


16.Soru

Vücudumuz için gerekli olan A vitamini ve fotosentez sırasında ışığı toplanmasında rolü olan karotenoit pigmentlerinin sentezlenmesini sağlayan lipit türevi doymamış moleküllere ne ad verilir?


Lipoprotein

Apoprotein

Terpen

Pentoz

Tetroz


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi prokaryotik hücrelerin özelliklerinden biri değildir?


Anerobik solunum

Kamçı

Halkasal DNA

Kapsül

Hücre iskeleti


18.Soru

Periyodik çizelge ile ilgili verilen bilgilerden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Periyodik çizelge, s- bloğu, p- bloğu, d- bloğu ve f- bloğu olmak üzere dört blok halindedir.

Periyodik çizelgede soldan sağa gidildikçe atom yarıçapı azalmaktadır.

Periyodik çizelgede 1A-8A grubu elementleri d ve p bloğunda yer alır.

Periyodik çizelgede bir grup boyunca yukarıdan aşağı inildikçe birinci iyonlaşma değerleri azalır.

Periyodik çizelgede elektronegatiflik soldan sağa gittikçe artar.


19.Soru

İlk kez kim tarafından hücre çekirdeğinin transferi yoluyla koyun Dolly kopyalanmıştır?


Robert Hooke

Matthias Schleiden

Theodor Schwann

Ian Wilmuth

Rudolf Virchow


20.Soru

Hangisi beş-karbonlu bileşikler olan izopren  ve türevlerinin çeşitli kombinasyonlarda eklenmesiyle sentezlenen lipit türüdür?


Yağ asitleri

Steroitler

Glikolipitler

Lipopreoteinler

Terpenler