Hücre Kimyası Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. Enzimler
  2. Hormonlar
  3. Su
  4. Mineraller

Yukarıda verilenlerden hangileri hücrede bulunan anorganik yapılardandır?


I ve II

I ve IV

II ve III

II ve IV

III ve IV


2.Soru

Polarimetre cihazını oluşturan bileşenler aşağıdakilerden hangileridir? 
I. Işık kaynağı (sodyum sarı ışık)
II.  Polarizör (Polarlaştırıcı)
III.  Örnek tüpü
IV.  Analizör


II-III

I-II-III-IV

I-III

I-IV

III-IV


3.Soru

Aşağıdaki pH değerlerinin hangisinde baziklik en azdır?


8

9

10

11

12


4.Soru

I. Pasteur yöntemi
II. Enantiyomerleri diastereomere çevirmek
III. Kiral kramatografik yöntem

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Rasemik bir karışımı veya enantiyomerlerden birinin fazla olduğu bir karışımı ayırma yöntemlerindendir?


Hepsi

Yalnız I

I ve II

Yalnız III

Hiçbiri


5.Soru

Alkanlardaki bir veya daha fazla hidrojenin hidroksil (–OH) grubu ile yer değiştirdiği fonksiyonel gruplar aşağıdakilerden hangisidir? 


Alkol  

Tiyol

Eter 

Amin

Keton


6.Soru

0,003 M HCl çözeltisinin pH değeri aşağıdakilerden hangisidir?


1,23

1,98

2,52

3,45

4,36


7.Soru

Membrandan geçebilen K+ ve Cl– iyonları ile membrandan geçemeyen protein anyonlarının dengedeki dağılımı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


Henry yasası

Brown hareketleri

Difüzyon

Donnan Dengesi

Osmoz


8.Soru

Bir maddenin hareket için ihtiyaç duyduğu enerji türüne ne ad verilir?


Mekanik enerji

Kinetik enerji

Kimyasal enerji

Manyetik enerji

Potansiyel enerji


9.Soru

Genel olarak R-O-R formülü ile gösterilen ve alkollerdeki –OH grubu yerine alkoksi (-OR) grubu taşıyan bileşikler aşağıdakilerden hangisidir?


Alkan

Tiyol

Eter

Amin

Alkin


10.Soru

Aşağıdaki şıklardan hangisinden biyomolekküller ve olşturduğu bağlar doğru eşleştirilmiştir?


Amino asit-Peptit bağı

Amino asit-Glikozidik bağ

Nükleotit-Glikozidik bağ

Nükleotit-Peptit bağı

Monosakkarit-Fosfodiester bağı


11.Soru

Aşağıdaki asitlerden hangisi zayıf asittir?


Asetik asit

Hidroklorik asit

Perklorik asit

Nitrik asit

Sülfürik asit


12.Soru

Aşağıdaki moleküllerden hangisi stereojenik merkeze sahiptir?


Bütan

1-Klorobütan

2-Klorobütan

1-Kloropentan

3-Kloropentan


13.Soru

Formülü HNO3 olan bileşik nasıl adlandırılır?


Perklorik asit

Sülfürik asit

Nitrik asit

Asetik asit

Karbonik asit


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Glukoz molekülünün fonksiyonel gruplarını içermektedir?


Aren

Amit

Aldehit

Karboksilik asit

Amin


15.Soru

Brønstead-Lowry asit-baz tanımınnın altında yatan temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?


Bileşiğin suda çözünüp çözünmemesi

Çözeltinin su veya gaz halinde gerçekleşebiliyor olması

Yük dengesinin sıfır olup olmaması

Bileşiği oluşturan yapılar arası proton transferi

Süblimleşme ve yoğuşma olaylarının gözlemlenmesi


16.Soru

Hem oksijenli ve hem de oksijensiz ortamlarda yaşayabilen canlı türü aşağıdakilerden hangisidir?


Aeroblar

Ototroflar

Fakültatif anaeroblar

Heterotroflar

Anaeroblar


17.Soru

ATP molekülünü oluşturan bileşenlerin doğru gösterildiği seçenek aşağıdakilerden hangisidir?


1 Adenin nukleotidi + 1 deoksiriboz şekeri + 3 Fosfat molekülü

3 Adenin nukleotidi + 1 Riboz şekeri + 1 Fosfat molekülü

1 Adenin nukleotidi + 3 Riboz şekeri + 2 Fosfat molekülü

1 Adenin nukleotidi + 1 Riboz şekeri + 3 Fosfat molekülü

1 Adenin nukleotidi + 1 Glukoz şekeri + 3 Fosfat molekülü


18.Soru

Adenin – riboz – bir fosfat’tan oluşan yapıya ne ad verilir?


Adenozin

Adenozin difosfat

Adenozin monofosfat

Adenozin trifosfat

Fosfoanhidrit


19.Soru

"Oksidatif fosforilasyon" prosesi, aşağıdaki evrelerin hangisinde yer alır?


Anabolizmanın II. evresi

Katabolizmanın III. evresi

Anabolizmanın I. evresi

Katabolizmanın II. evresi

Katabolizmanın I. evresi


20.Soru

Sadece metallerin sahip olabildiği, atomların dizilimine bağlı çekme veya itme hareketine dönüşebilen enerjiye ne denir?


Mekanik enerji

Manyetik enerji

Potansiyel enerji

Elektrik enerjisi

Isı enerjisi