Hücre Kimyası Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bağıl konfigürasyon tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


Polarimetre cihazı yardımı ile ölçülen çevrilme açısına denir.

Kiral bir moleküldeki stereomerkeze bağlı olan sübstitüentlerin uzaysal düzenlenmelerine denir.

Kiral bir bileşiğin konfigürasyonunun, bilinen stereokimyasal tepkimeler yardımı ile açıklanmasına denir.

Kendi ayna görüntüsü ile üst üste çakışmayan bir nesne veya bir moleküle denir.

Bir moleküldeki atomların bağlanma düzeni aynı fakat uzaydaki yönlenişleri farklı olan izomer türlerine denir.


2.Soru

Aşağıdaki verilenlerden hangisi ATP’nin hücrede enerji kaynağı olarak kullanıldığı yerlerden biri değildir?


Biyosentetik reaksiyonlar (protein, yağ ve karbonhidrat sentezi gibi)

Fiziksel hareketler (kas kasılması, sitoplazmik hareketler ve hücre bölünmesi gibi)

Pasif taşımayı sağlayan biyokimyasal reaksiyonlar

Sinirsel iletimi sağlayan reaksiyonlar

 

Sekresyon (salgılama) olayları


3.Soru

R-O-R genel formülü ile gösterilen fonksiyonel grup hangisidir?


Alkol

Tiyol

Eter

Keton

Karboksiili asit


4.Soru

Bir moleküldeki atomların uzaysal yerleşim biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 


Simetri Düzlemi

Enantiyomer

Kramatografik Yöntem

Konfigürasyon

Figürasyon


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hidroklorik asitin (HCl) sulu ortamda oluşan konjuge bazıdır?


OH-

H3O+

Cl-

H2O

HClO4


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kiral bir moleküldeki stereomerkezin hangi konfigürasyona sahip olduğunu belirlemek için kullanılan kurallardan biri değildir? 


Kiral bir moleküldeki stereomerkeze doğrudan bağlı dört farklı grubun atom numarasına bakılarak öncelik sıralaması belirlenir.

Stereomerkeze doğrudan bağlı en küçük atom numaralı atom d harfi ile işaretlenir.

İzotop olması halinde en küçük atom kütlesine sahip izotop daha önceliklidir. 

Hem etilde hem de metilde stereomerkeze doğrudan bağlı olan atom karbon atomu olduğundan, bu grupların önceliği belirlenemez. 

Klor atomu stereomerkeze bağlı en büyük atom numarasına sahip olduğundan a ile işaretlenir.


7.Soru

Bir maddenin hareket için ihtiyaç duyduğu enerji türüne ne denir?


Mekanik enerji

Kinetik enerji

Potansiyel enerji

Elektrik enerjisi

Isı enerjisi


8.Soru

  1. Pasteur yöntemi
  2. Enantiyomerleri diastereomere çevirmek
  3. Kiral kramatografik yöntem

Yukarıda verilen yöntemlerden hangisi veya hangileri enantiyomerlerin ayrılmasında kullanılır?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


9.Soru

Kimyasal tepkimelerin hızını artıran biyomoleküller olup, katalizledikleri tepkime sonucunda tükenmezler ve tepkimelerin dengesini değiştirmeyen maddelere ne isim verilir?


Enzim

Denge

Biyomolekül

Katyon

Anyon


10.Soru

Isı,iş,sıcaklık ve enerji arasındaki ilişki ile ilgilenen bilim dalı hangisidir ?


Termodinamik

Mekanik

Optik

Atom Fiziği

Nükleer Fizik 


11.Soru

I. Gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektron uzaklaştırmak için verilmesi gereken enerji iyonlaşma enerjisi olarak tanımlanmaktır.
II. Elektronegatiflik bir atomun bir molekül içinde elektronları kendisine çekme yeteneği olarak tanımlanır.
III. Elektron ilgisi gaz hâlindeki nötr bir atoma bir elektron eklenmesi sırasında açığa çıkan enerji olarak tanımlanır.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


12.Soru

  1. Alkan
  2. Alken
  3. Alkin

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri alifatik hidrokarbonlar arasında yer almaktadır?


I-II-III

I-II

II-III

I-III

Yalnız II


13.Soru

İçinde bulunduğu hücreye göre yoğunluğu daha az olan çözeltilere ne ad verilir?


Aşırı doymuş çözelti

Tonik çözelti

İzotonik çözelti

Hipertonik çözelti

Hipotonik çözelti


14.Soru

I. Bir molekül kendi ayna görüntüsü ile çakışmıyorsa kiraldir.
II. Düzgün dört yüzlü tek bir stereomerkeze sahip ise molekül kiraldir. 
III. Eğer bir molekül simetri düzlemine sahip değil ise o molekül kiraldir.

Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

I,III

I,II,III

Yalnız II

II,III


15.Soru

''DNA molekülünün kopyalanması ................, RNA’ya çevrilmesi ................. olarak adlandırılır.''

Yukarıdaki cümlede boş kalan yerlere sırayla hangi kelimeler gelmelidir?


asetilasyon-oksidasyon

transkripsiyon-translasyon

replikasyon-transkripsiyon

translasyon-fosforilasyon

replikasyon-translasyon


16.Soru

Elektron alış-verişinin olduğu kimyasal tepkimeleri belirtmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Ester hidrolizi

Amid hidrolizi

Redoks

Glikozidik bağ hidrolizi

Oksidatif dekarboksilasyon


17.Soru

I. Biyosentetik reaksiyonlarda (protein, yağ ve karbonhidrat sentezi gibi),
II. Fiziksel hareketlerde (kas kasılması, sitoplazmik hareketler ve hücre bölünmesi gibi),
III.  Aktif taşımayı sağlayan biyokimyasal reaksiyonlarda,
IV.  Sinirsel iletimi sağlayan reaksiyonlarda ve

Yukarıdakilerden hangileri ATP'nin hücrede enerji kaynağı olarak kullanıldığı yerlerdendir?


I-II

I-III

II-IV

I-II-III-IV

I-IV


18.Soru

I. Işık kaynağı (sodyum sarı ışık)
II. Polarizör (Polarlaştırıcı)
III. Örnek tüpü
IV. Analizör

Yukarıdakilerden hangileri polarimetrenin bileşenlerindendir?


I,II

I,II,III,IV

I,II,IV

II,III

I,III,IV


19.Soru

  1. (S)-penisilinamin primer kronik eklem iltihapları için pozitif tedavi edici etkiye sahip iken (R)-penisilamin herhangi bir pozitif tedavi edici etkiye sahip değildir.
  2. İbuprofenin (S)-enantiyomeri iltihap giderici bir etkiye sahip iken (R) enantiyomeri iltihap giderici etkiye sahip değildir.
  3. Albuteralin (S)-enantiyomeri akciğerdeki bronşları genişletici etkiye sahip iken (R)-enantiyomeri bronşları daraltıcı etkiye sahiptir.

Kiral ilaçlar ile ilgili yukarıda verilen örneklerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


20.Soru

Bir maddenin suyun H+ ve OH– gruplarını ayrı ayrı bağlayarak, kendini oluşturan yapı birimlerine ayrılması reaksiyonuna ne ad verilir?


İzomerizasyon ve Yeniden Düzenlenme

Non-Hidrolitik Kırılma

Grup Transferi

Oksidasyon-Redüksiyon

Hidrolitik Kırılma