Hücre Kimyası Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 19 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hücre-Dışı Matriks Yapısı Elemanlarından hangisi Hücre-Dışı Matriks’nin dokulara elastikiyet ve esneklik sağlayan elemandır?


Elastin

Fibronektin

Entaktin

Laminin

Proteoglikan


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi en önemli biyolojik tampon sistemidir?


Karbonik asit/bikarbonat

Hidrojenfosfat/dihidrojen fosfat

Asit protein/proteinat 

Asit hemoglobin/hemoglobinat

Alkaloz/asidoz


3.Soru

Zarlar arasında geniş aralıklı plaka şeklinde yapılara ......I...... denir. Hücre-dışı matrikste özellikle bazal laminada yer alan elemanları hücrelere bağlayan integrin içeren ara filament bağlanma bölgelerine .........II......denir.

Yukarıdaki ifadede I ve II yerine sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Desmozomlar (I), Hemidesmozomlar (II)

Hemidesmozomlar (I), Desmozomlar (II)

Desmozomlar (I), Geçitler (II)

 Geçitler (I), Desmozomlar (II)

Sıkı bağlantılar (I) , Geçitler (II)


4.Soru

Sitoloji ne demektir?


Hücre

Hücre zarı

Hücre Bilimi

Hücre Biyolojisi

Hücre Duvarı


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hücrede Donnan dengesinde rol oynayan bileşenlerden biri değildir?


Nükleik asitler

Fosfat grupları

Proteinler

K ve Cl iyonları

Organeller


6.Soru

CnH2n genel formülüne sahip fonksiyonel grup aşağıdakilerden hangisidir?


Alkan

Alken

Alkin

Alkol

Ester


7.Soru

K, Li, Na, Rb elementlerinin atom yarı çapları büyükten küçüğe nasıl sıralanır?


Na > Rb > Li > K

Rb > Li> Na > K

K > Li > Na > Rb

K > Na > Rb > Li

Li > Na > K > Rb


8.Soru

I. s orbitalinde daha yüksek enerji kabuklarına gidildikçe orbital küçülmektedir.
II. px ’in lobları kartezyen koordinatlardan x ekseninde, py ve pz ’ninkiler ise sırasıyla y ve z eksenlerinde bulunmaktadır.
III. Şekillerine göre atom orbitalleri s, p, d olmak üzere üç ana gruba ayrılırlar.
Yukarıda verilen öncüllerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III


9.Soru

'Çözünen maddelerin kimyasal özelliklerine değil, sayılarına bağlı olan özelliklere
........... denir.' Boş bırakılan yer için en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir? 


Çözünme

Kolligatif özellikler

Hidratasyon

Çözünürlük

Solvatasyon


10.Soru

Aşağıdaki moleküllerden hangisi bir aromatik heterohalkalı amin örneğidir?11.Soru

Çok elektronlu atomlarda, perdeleme ve girginliğin etkilerinden dolayı aynı kabuktaki orbitallerin enerji sıralaması seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


s<d<p<f

s<p<d<f

p<d<f<s

d<f<p<s

f<s<p<d


12.Soru

Aşağıdaki bağ tiplerinden hangisi en kuvvetli olandır?


Hidrojen

Kovalent

Apolar kovalent 

Polar kovalent

İyon


13.Soru

Kan ve diğer hücre sıvılarının tamponlaşmış pH değeri aşağıdakilerden hangisidir?


6.8

7.0

7.4

7.8

8.2


14.Soru

0.01 mol LiOH maddesinin 5 litre suda çözülerek hazırlanan çözeltinin pH değeri aşağıdakilerden hangisidir?


8.3

9.3

10.3

11.3

12.3


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi metabolizmadaki kimyasal reaksiyonlardan liyaz enziminin kullanıldığı reaksiyon tipidir?


Oksidasyon - redüksiyon reaksiyonları

Grup-transferi

Hidrolitik kırılma

Non-hidrolitik kırılma

İzomerizasyon ve yeniden düzenlenme ile


16.Soru

pH’ı 7.24 olan çözeltinin H3O+iyonu konsantrasyonu aşağıdakilerden hangisidir?


5.25x10^-8

5.75x10^-8

6.25x10^-8

6.75x10^-8

7.25x10^-8


17.Soru

  1. Derişimi bilinen çözelti standart çözeltidir.
  2. Standart çözelti yardımıyla derişimi bilinmeyen bir çözeltinin derişimini bulmak için uygulanan yönteme titrasyon denir.
  3. Titrasyon, asit ve bazın nötralleşme tepkimesine dayanılarak yapılıyorsa asit-baz titrasyonu olarak adlandırılır.
  4. Asit-baz titrasyonunda her iki tepkenin de tükendiği noktayı belirlemek önemlidir. Bu nokta titrasyonun eşdeğerlik noktasıdır.

Yukarıda verilen açıklamalardan hangisi ya da hangileri doğrudur?


I-II-III

I-II-III-IV

II-III-IV

I-II-IV

I-III-IV


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karbonhidrat yapısında olan ve bağ doku yapı elemanı olarak görev alan bir moleküldür?


Kondrotin sulfat

Kollajen

Keratin

Kolestrol

Oleik asit


19.Soru

Büyük bir organik molekülün su ile tepkimeye girerek parçalanmasına ne ad verilir?


Dehidrasyon

Osmoz

Otoliz

Elektrolit

Hidroliz