İktisada Giriş Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki durumlardan hangisi karın maksimum olduğu noktada gerçekleşir?


Toplam maliyet toplam hasılata eşittir.
Ortalama maliyet ortalama hasılata eşittir.
Marjinal maliyet marjinal hasılata eşittir.
Toplam sabit maliyet toplam değişken maliyete eşittir.
Ortalama sabit maliyet ortalama değişken maliyete eşittir.

2.Soru

Emek miktarı bir birim artırıldığında toplam ürün miktarında meydana gelen değişime ne ad verilir?


Toplam ürün
Toplam maliyet
Ortalama ürün
Marjinal ürün
Marjinal maliyet

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iktisat teorisinde belirli bir dönemde farklı fi­yatlardan tüketicilerin satın almak istedikleri ve satın alma gücüne sahip oldukları mal ve hizmet miktarını belirtir?


Talep

Talep kanunu

Arz

Arz kanunu

Talepte kayma


4.Soru

Uzun dönem ortalama maliyet eğrilerinin çanağa benzer U biçiminde olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


Ölçek ekonomileri

Artan verimler yasası

Azalan verimler yasası

Say yasası

Dışsallık


5.Soru

Doğrudan şirket kasasından ödenen maliyet aşağıdakilerden hangisidir?


Örtük maliyet

Batık maliyet

Açık maliyet

Ekonomik maliyet

Muhasebe maliyeti


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi her tercihin bir maliyeti olduğunu ifade eder?


Parasal maliyet

Rasyonellik

Fırsat maliyeti

Normatif özellik

King teoremi


7.Soru

Aşağıdaki maliyet eğrileri arasındaki ilişkileri ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?


Toplam Maliyet eğrisi (TC), Toplam Sabit Maliyet (TFC), ve Toplam Değişken Maliyet (TVC) eğrilerinin yatay olarak toplanmasıyla bulunabilir.

Ortalama Maliyet eğrisi (AC), Ortalama Sabit Maliyet (AFC), ve Ortalama Değişken Maliyet (AVC) eğrilerinin dikey olarak toplanmasıyla bulunabilir.

Ortalama Sabit Maliyet (AFC) eğrisi üretim miktarı azaldıkça sürekli artmaktadır.

Ortalama Maliyet (AC) ve Marjinal Maliyet (MC) eğrileri üretim miktarı artırıldıkça önce artmakta, sonra maksimuma ulaşmakta sonra da azalmaktadırlar.

Marjinal Maliyet eğrisi (MC), Ortalama Maliyet (AC) eğrisinden daha önce maksimuma ulaşmaktadır.


8.Soru

Toplam ürün, ortalama ürün ve marjinal ürün eğrilerine ilişkin olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru değildir?


Marjinal ürün eğrisi, toplam ürün eğrisinin dönüm noktasına kadar yukarı eğimlidir
Toplam ürün maksimum olduğunda marjinal ürün sıfırdır
Ortalama ürünün maksimum olduğu noktada, ortalama ürün eğrisi marjinal ürün eğrisi ile kesişir
Marjinal ürün eğrisinin maksimum olduğu noktada, marjin
Ortalama ürünün azalmaya başladığı noktada, toplam ürün eğrisi negatif eğimlidir

9.Soru

Kırmızı et fiyatlarında ve yem fiyatlarında aynı dönemde bir azalma olması durumda, tavuk eti piyasasında ne olur?


Tavuk talebi eğrisi ve tavuk arzı eğrisinde değişiklik olmayacaktır. 

Tavuk talebi eğrisi sabit kalacak, tavuk arzı eğrisi ise sağa kayacaktır. 

Tavuk talebi eğrisi sola, tavuk arzı eğrisi ise sabit kalacaktır. 

Tavuk talebi eğrisi sola, tavuk arzı eğrisi ise sağa kayacaktır. 

Tavuk talebi eğrisi sağa, tavuk arzı eğrisi ise sola kayacaktır. 


10.Soru

Üretim sürecinde tüm girdilerin ve üretimle ilgili tüm süreçlerde değişiklik yapılmasına imkan veren dönem aşağıdakilerden hangisidir?


Çok kısa dönem

Kısa dönem

Uzun dönem

Çok uzun dönem

Değişken dönem


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekonomi biliminin ele aldığı konulardan birisi değildir?


İşsizlik

Irkçılık

Enflasyon

Durgunluk

Büyük buhran


12.Soru

Yeni bir fabrika kurmak için 100 milyon harcama  yapan firma ülkedeki ekonomik kriz ve yatırımın yanlış programlanmasından dolayı yatırımdan vazgeçmiştir. Firmanın karşı karşıya kaldığı maliyete ne ad verilmektedir?


Açık maliyet

Örtük maliyet 

Sabit maliyet

Alternatif maliyet

Batık maliyet


13.Soru

Girdi kullanımı 10 birimden 15 birime çıktığında toplam ürün 50 birimden 200 birime çıkıyorsa marjinal ürünü aşağıdakilerden hangisidir?


20

25

35

30

40


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gazetelerde yazılarını okuyup, televizyonlarda izlediğiniz iktisatçıların hemen hemen hepsinin farklı görüşlere sahip olmalarının sebebidir?


İktisadın pozitif ve normatif özelliği

İktisadın makro iktisat ve mikro iktisat olarak ayrılması

Piyasaların birbirinden farklı olması 

Tüketicilerin rasyonel olmaması

İktisadı açıklamaya yönelik çok fazla değişken olması


15.Soru

Firmanın toplam satış hasılatı ile toplam maliyetleri arasındaki fark neyi ifade etmektedir?


Üretim
Tüketim
Gelir
Kar
Maliyet

16.Soru

Kemer üretim sürecinde emek kullanımı 5 birimden 6 birime çıktığında toplam kemer sayısı 20'den 45'e çıkıyorsa ilave 5 birim işçinin marjinal ürünü kaç olur?


5

10

15

20

25


17.Soru

Bazı becerilerin terk edildiği ya da teknolojik değişme ve uluslararası rekabetteki değişmelere bağlı olarak emek talebi yapısındaki değişmeler sonucu ortaya çıkan işsizliğe ne denir?


Yapısal işsizlik

Friksiyonel işsizlik

Devresel işsizlik

Doğal işsizlik

Geçici İşsizlik


18.Soru

Devletin gelirleri ve borçlarının bir arada gösterildiği belgenin adı olan "Bütçe" makroekonomi açısından ekonomideki pek çok değişkeni etkileyen bir ekonomi politikası aracıdır, buna göre aşağıdakilerden hangisi "bütçe" açısından yanlıştır?


Maliye politikaları bütçe aracılığı ile yürütülür.

Bütçe açıkları ve kamu borçları dış borçlar anlamına gelir.

Sürekli yaşanan bütçe açıkları kamu borçlarının artmasına sebep olur.

Zaman zaman bütçe kontrol edilebilir olmaktan çıkar ve kamu açıkları ciddi bir ekonomik sorun haline gelir.

Bütçede bütçe büyüklüğü, bütçe gelir ve giderlerinin bileşimi, gelirlerin ve giderlerin denk oluşu ve bütçe açıkları ve fazlaları vardır.


19.Soru

Neden firmanın üretim miktarı ile ilgili kararlarında uzun dönem, kısa dönem ayrımı yapmak gerekmektedir? Aşağıdaki ifadelerin hangisi anlamsızdır?


Firmanın üretim miktarı konusunda aldığı kararların uygulanması zaman alır.
Firmanın üretim miktarı konusunda aldığı karardan dönmesi önemli maliyetler yaratır.
Firmanın yatırım kararı alması ve uygulaması uzun zaman gerektirir.
Firmanın kurulu ölçekte üretim miktarını değiştirmesi imkansızdır.
Firmanın kurulu ölçekte kullandığı girdi miktarlarını değiştirmesi mümkündür.

20.Soru

Aşağıda yer alan ve iktisat biliminin cevaplaması gereken temel sorulardan hangilerinin cevapları fiyattır?

      


Kim üretecek- Nasıl üretilecek

Ne üretilecek-Nasıl üretilecek

Ne kadar üretilecek-Nasıl üretilecek

Nasıl üretilecek-Kim üretecek

Ne üretilecek-Ne kadar üretilecek