İktisada Giriş Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Girdilerdeki artış oranı %3 iken, toplam üründe %5 lik bir artış meydana geliyor ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Ölçeğe göre sabit getiri vardır

Ölçeğe göre getiri vardır.

Ölçeğe göre azalan getiri vardır

Ölçeğe göre artan getiri vardır

Ölçek ekonomisi vardır.


2.Soru

Zamanlararası ikame etkisinde önemli  değişken aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Faiz oranı

Döviz kuru

Fiyat düzeyi

Toplam çıktı

Verimlilik


3.Soru

Çalışma kabiliyeti ve isteğine sahip olan nüfus nasıl adlandırılır?


İşgücü

Emekliler

Kurumsal nüfus

Potansiyel nüfus

Beyin göçü


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri dolayısıyla toplam talep eğrisi negatif eğimlidir?

I.Reel ankes etkisi

II.Zamanlarası ikame etkisi

III.Uluslararası ikame etkisi

IV.Gelir etkisi


Yalnız I

Yalnız II

I ve IV

I,II,III

I,II,III,IV


5.Soru

Ortalama ürün, marjinal ürün ve toplam ürün arasındaki ilişkiyi açıklarken aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılamaz?


Marjinal ürün eğrisi, toplam ürün eğrisinin dönüm noktasına kadar yukarı eğimlidir.
Marjinal ürün eğrisi ortalama ürün eğrisininin üstünde iken ortalama ürün eğrisi pozitif eğimlidir.
Marjinal ürün ortalama ürünün altında iken ortalama ürün yukarı eğimlidir.
Ortalama ürün eğrisinin maksimum olduğu noktada ortalama ürün marjinal ürüne eşittir.
Marjinal ürün sıfır olduğunda toplam ürün maksimuma ulaşmıştır.

6.Soru

Toplam maliyetin ürün miktarına bölümü ile aşağıdakilerden hangisi elde edilir?


Ortalama maliyet
Ortalama değişken maliyet
Ortalama sabit maliyet
Marjinal maliyet
Kâr

7.Soru

Ekonomi kısa dönemde aşırı istihdam denge durumunda ise aşağıdaki durumlardan hangisi oluşur?


Üretim açığı

Dezenflasyon

Stagflasyon

Enflasyonist açık

Deflasyonist açık


8.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?


Marjinal ürün eğrisi ortalama ürün eğrisinin üstünde iken ortalama ürün eğrisi pozitif eğimlidir.
Ortalama ürün eğrisinin maksimum olduğu noktada, ortalama ürün marjinal ürüne eşittir
Marjinal ürün ortalama ürünün altında iken ortalama ürün negatif eğimlidir.
Marjinal ürünün sıfır olduğu noktada toplam ürün maksimumdur
Toplam ürün eğrisinin maksimum olduğu noktada ortalama ürün eğrisi de maksimumdur

9.Soru

I. İşlem amacıyla para talebi faizin bir fonksiyonudur

II. John Maynard Keynes 1936 yılında yayımladığı kitabında insanların beş temel motivasyonla para talep ettiklerini öne sürmüştür

III. Para arzının para talebinden az olduğu bir durumda faiz oranı yükselecektir

IV. Para talebi, faiz oranı ile ters yönlü bir ilişkiye sahip olduğu için para talebi eğrisi negatif eğimli çizilir

Para talebi ve denge faiz oranı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


I,II

I,II,IV

II,III

II,III,IV

III,IV


10.Soru

Sikkelerin içerdiği değerli maden miktarının azaltılarak değerinin düşürülmesine ne ad verilir?


Reel varlıklar

Metalik para sistemi

Tağşiş

Mal Para

Fiat Para


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi devletin olmadığı bir ekonomide harcanabilir gelire (YD) eşittir? 


Faiz oranı

Tüketim

Marjinal tüketim

Enflasyon

GSMH


12.Soru

Para olarak kullanılmasının yanında bir mal olarak da değer taşıyan nesnelere ne ad verilir?


M1 para

M2 para

Likidite

Mal para

Fiat para


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi merkez bankalarının görevlerinden biri değildir?


Bankaların bankası olarak görev yapmak

Devlet iç borçlanma senetlerini ihraç etmek

Banknot basımını gerçekleştirmek

En son likidite kaynağı olmak

Para politikalarını uygulamak


14.Soru

U¨retim faktörlerinin tam olarak istihdam edilmesi halinde bir ekonominin üretebileceği mal ve hizmetlerin miktarına ne denir?


GSYİH deflatörü 

Stagflasyon

Potansiyel hasıla

Enflasyon

Deflasyon


15.Soru

Miktar Fiyat Gelir Bir mala ilişkin talebin gelir esnekliğini hesaplamak isteyen bir araştırmacı yukarıdaki değişkenlerden hangisi ya da hangilerini takip etmelidir?


Yalnız I
Yalnız III
I ve III
II ve III
I, II ve III

16.Soru

Toplam arz hangi iki değişken arasındaki pozitif yönlü ilişkiyi gösterir?


Fiyat düzeyi - Planlanan toplam harcamalar

Fiyat düzeyi - toplam çıktı

Faiz oranı - toplam çıktı

Fiyat düzeyi - Faiz oranı

Yatırım - tasarruf


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekonomideki para miktarını kontrol etmek ve finansal sektörün sağlıklı çalışmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur ve temel görevi ekonomideki para miktarını ayarlamaktır?


Mevduat bankaları

Ticari bankalar

Özel bankalar

Merkez bankası

Devlet bankaları


18.Soru

Genel fiyat düzeyi artarken reel hasıla düzeyinde azalma görülmesine ne ad verilir?


Stagflasyon

Deflasyon

Enflasyon

İstihdam

Toplam arz


19.Soru

Fiyatlar genel düzeyi düştü­ğünde, toplumun finansal varlıklarının reel değeri ya da satın alma gücü artar şeklinde tanımlanan ve AD eğrisinin negatif eğimli oluşunu açıklamada yararlanılan etki aşağıdakilerden hangisidir?


Reel balans etkisi

Servet etkisi

Para etkisi

Çek etkisi

Bono etkisi


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisini sağa kaydıran genişletici maliye politikalarından birisidir?


Kamu harcamalarında azalma

Transfer harcamalarında azalma

Vergilerde artış

Sübvansiyon harcamalarında azalış

Vergilerde azalma