İktisadi Düşünceler Tarihi Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Miktar teorisinin öncülüğünü yapan ve fiyat hareketlerini ayrıntılı bir biçimde analiz etmesi sonucunda fiyatların yükselişini Avrupa’ya getirilen değerli madenlere bağlayan merkantilist düşünür hangisidir?


Thomas Mun.

Colbert.

John Stuart Mill.

William Petty.

Jean Bodin.


2.Soru

"Krizler sadece ekonomik boyutuyla değil, sosyal boyutuyla da ele alınmalıdır. Toplumda görülen sınıflaşma, servet ile emek arasındaki ilişkinin kesilmesinin ve üretim ile çalışma kararlarının kapitalistlerin “keyfi” doğrultusunda alınmasının bir sonucudur" görüşü kime aittir?


Karl Rodbertus (1805-1875)

Simonde de Sismondi (1773-1842)

Robert Owen (1771-1858)

Saint Simon (1760-1825)

Charles Fourier (1772-1837)


3.Soru

İyi bir toplumun kooperatifler şeklinde organize olmuş ve herkese minimum gelirin garanti edildiği toplum olduğunu öngören, aşağıdakilerden hangisidir?


Saint Simon

Robert Owen

Adam Smith

David Ricardo

Charles Fourier


4.Soru

Aşağıdaki tanımlardan hangisi "Skolastik Düşünce" yi açıklamaktadır?


Hümanizm ve akıllı düşünceyi savunan görüştür.

Bilimsel ve akılcı düşünceyi reddeden, her şeyi dine dayandırarak açıklayan, eleştiriyi kabul etmeyen Orta Çağ Avrupa'sının düşünce yapısıdır.

Ferdiyetçi, akılcı ve yaşama her şeyden fazla değer veren düşüncedir.

Bireyi temel alan ve onu sınıf, toplum halk, millet, devlet gibi kurumlardan üstün sayan düşüncedir.

Bireycilik, özgürlük, piyasa ekonomisi, doğal düzen ve rasyonel birey ilkelerini benimseyen düşüncedir.


5.Soru

Ülkenin zenginliğini kıymetli madenlerin bolluğuna bağlayan merkantilistlerin, bu amaca ulaşabilmek için uyguladıkları politikalar nelerdir?


Para politikası, Nüfus politikası ve Dış ticaret politikası

Din politikası ve Devlet politikası

Halkın sınıflaştırılması ve buna göre güdülen yaşam politikası

Dış ticaret ve iç ticaret politikası

Doğal madenler ve Turizm politikası


6.Soru

İktisat biliminin ve klasik iktisadi düşüncenin kurucusu kabul edilen Adam Smith'i etkileyen fizyokrat felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?


Rasyonel birey

Piyasa ekonomisi

Özgürlükçü düşünce

Doğal düzen

Hümanizm


7.Soru

Antikitenin, aristokrat ve özgür kesiminin küçük gördüğü faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?


İktisat

Askerlik

Toprak mülkiyeti

Yönetim

Siyaset


8.Soru

Modern milli devletlerin kurulmasında önemli rol oynayan ve tüccarın karı milletin karıdır politikasını esas alan görüş aşağıdakilerden hangisidir?


Fizyokrasi

Merkantilizm

Klasik iktisat

Keynescilik

Monetarizm


9.Soru

Ulsuların Zenginliği kitabının yazarı ve aynı zamanda Merkantalizm'in de isim babası olan ekonomist aşağıdakilerden hangisidir?


Frederic Bastiat

Auguste Comte

Adam Simmith

Niccolo B. Machiavelli

Roy Forbes Harrod


10.Soru

Aristo’ya göre, zorunlu mübadelelerde kullanıldığı zaman yararlı olan, ancak herhangi bir değer yaratmayıp kısır olan ve yapay bir değer taşıyan mübadele aracı hangisidir?


Para

Takas

Taş

Deri simge

Gümüş simge


11.Soru

"Üzerinde harcandığı nesnenin değerine katkı yapan emeğe ........  denir" tanımında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Üretken Emek

İş Bölümü

Reel Gelir

Cari Fiyat

Değişken Sermaye


12.Soru

Bir ülkenin en büyük hazinesi iyi beslenmiş insan sayısıdır diyerek nüfus artışını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?


Fizyokrasi

Liberalizm

Keynescilik

Klasik akım

Merkantilizm


13.Soru

Merkantalist düşüncenin ortaya koyduğu yeni görüşler içinde hangisini sayamayız?


devletin iktisadi yaşama müdahaleleri

büyük pazarlar

dış ticaret

altın ve gümüş ithalatı

himayeci ekonomik politika


14.Soru

Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi Klasik Okulun temsilcilerinden birisi değildir?


A.Smith

T.R.Malthus

D.Ricardo

J.B.Say

K.Marx


15.Soru

Bilimsel ve akılcı düşünceyi reddeden, herşeyi dine dayandırarak açıklayan, eleştiriyi kabul etmeyen Orta Çağ Avrupa Düşüncesine ne ad verilir?


Analitik düşünme

İktisadi düşünce

Skolastik düşünce

Eleştirisel düşünme

Yaratıcı düşünce


16.Soru

Malthus' un nüfus teorisini reddeden Marx’a göre, emek piyasasında her zaman emek  arz fazlası vardır. Bu fazlalık, ücretlerin düşük tutulmasına ve sonucunda da hangi duruma sebep olacaktır?


Rant gelirine ve pozitif kârların korunmasına neden olacaktır.

Değer artışına ve negatif kârların korunmasına neden olacaktır.

İşgücü arzı artışına ve pozitif kârların korunmasına neden olacaktır.

Artı değer ve pozitif ekonomik kârların korunmasına neden olacaktır.

Sermaye birikimine ve kârların korunmasına neden olacaktır.


17.Soru

Aynı bakış açısına sahip ve birbirini takip eden teorilerden oluşan tarihi süreç aşağıdakilerden hangisidir?


Bilimsel devrimler tezi

Paradigma

Bilimsel araştırma programı

İktisadi analiz

Relativist yaklaşım


18.Soru

Paradigma kavramını ortaya atan ve Bilimsel Devrimlerin Yapısı kitabında bilimsel devrimlerin kesintili bir biçimde birbirinin yerini aldığını ileri süre düşünür ve tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?


Josef Alois Schumpeter

Thomas Samuel Kuhn

İmre Lakatos

Albertus Magnus

Nicolas Oresmius


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Marx'ın iktisadi görüşünü açıklayan temel yaklaşımlardan birisi değildir?


Emek-değer teorisine göre bir malın diğer mallar cinsinden değeri o malın üretilmesinde kullanılan emek-zaman tarafından belirlenir

Kapitalist üretim süreci yedek işsizler yaratır ve bu işsizlerin miktarı konjonktüre göre farklılık gösterir.

Kapitalizm doğası gereği krizlere gebedir. 

Kapitalist piyasa mekanizması tekelleşme ve sermayenin merkezîleşmesiyle sonuçlanır.

Devletin piyasalardan uzak durup sadece düzenleyici rol oynaması gerektiğini savunur


20.Soru

"Herhangi bir zaman diliminde her toplumda her zaman hâkim bir görüş (tez) mevcuttur ve bu görüş onun karşısında kısa zamanda çatışan başka bir görüş (antitez) bulur" görüşü kime aittir?


Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)

Karl Marx (1818-1883)

Joseph Proudhon (1809-1865)

Georges Sorel (1847-1922)

Eduard Bernstein (1850-1932)