İletişim Araştırmaları Ara 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki mecralardan hangisine yönelik araştırmalarda araştırmaya katılanların günlük tutmaları şeklinde işleyen "günlük yöntemi" tercih edilir?


Radyo

Televizyon

Sinema

İnternet

Tiyatro


2.Soru

I. Schramm II. Lerner III. Opler IV. Cantril V. Speier Yukarıda yer alan araştırmacılardan hangisi/hangileri II. Dünya Savaşı sırasında ve onu izleyen dönemde iletişim araştırmalarına katkı sağlamıştır?


I, II, III, IV ve V
I, II ve III
II ve IV
I, III ve V
IV ve V

3.Soru

I. Gözlenen olgulardaki değişimin ölçümlenebilmesi. II. Tekrarlanabilir olması. III. Öznel yorumlara açık olması. IV. Gözlenebilir olgularla ilgili olması. V. Sınanabilir olması. Yukarıda sıralanan ifadeler bağlamında, aşağıdakilerden hangisinde bilimsel bilginin ayırt edici özellikleri tam olarak verilmiştir?


I ve II
I, II ve III
I, II, IV ve V
I, III, IV ve V
Hepsi

4.Soru

İletişime ilişkin ilk çalışmaların ilk olarak aşağıdakilerden hangisi zamanında başlatılması doğru olacaktır?


Asurlular

Babiller

Akadlar

Sümerler 

Elamlar


5.Soru

Rönesans sürecinde en büyük rolü oynayan iletişim teknolojisi aşağıdakilerden hangisidir?


Televizyon

Gazete

Telgraf

Matbaa

Radyo


6.Soru

I.Araştırmalarda yöntem açısından çeşitlilik sağlanaması

II.İletişim fakültesi sayısının yetersizliği

III.Var olan modellerin pekiştirilmesine dönük çalışmalar yapılması

IV.Teknolojk yetersizliklerin uygulamaya imkan tanımaması

V.Uluslararası düzeyde araştırma yapılamaması

  

Türkiye'deki iletişim araştırmalarını değerlendiren Tozgöz ve Aziz'in görüşleri doğrultusunda bu araştırmalara getirilen eleştiriler genel olarak yukarıdakilerden hangileridir?


I, III, V

I, II, III

III, IV, V

II, III, IV

II, IV, V


7.Soru

Nüfusun genel özelliklerini yansıtan, eşdeyişle nüfusun bütününü temsil niteliği taşıyan, yeterli büyüklükteki şeçilmiş nüfus parçası.............. olarak tanımlanır.

 4. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


Kapsam

Örneklem

Tikel

Genel

Evren


8.Soru

Tümevarım yaklaşımında aşağıdakilerden hangisi hedeflenir?


Evren genellemesi
Sınırlılık belirlemesi
Araştırma süresinin saptanması
Maliyet analizi yapılması
Teorik, olgusal genelleme yapılması

9.Soru

İletişim araştırmaları ne zaman "bilimsel" bir kimlik kazanmıştır?


17. Yüzyıl

18.Yüzyıl

19.Yüzyıl

20. Yüzyıl

21. Yüzyıl


10.Soru

Teorilerdeki olgusal ve ilişkisel önermelerden hareketle hipotezler oluşturup, hedef nüfus açısından teorinin ilgili önermesinin geçerli olup olmadığını sınama.............. olarak tanımlanır.

 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


Tümevarım

Sentez

İlerici somutlama

Soyutlama

Tümdengelim


11.Soru

Adana ilinde bulunan MEB'e bağlı liseler bir araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi araştırmanın örneklemi olabilir?


İstanbul ilinde bulunan MEB'e bağlı liseler
Adana ilinde bulunan dernek okulları
İstanbul ilinde bulunan MEB'e bağlı 200 okul
Adana ilinde MEB'e bağlı ortaokullar
Adana ilinde bulunan MEB'e bağlı 20 lise

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi katılımcılardan bir markayı bir kişiymişçesine tanımlamaları istenen projektif tekniktir?

 


Kolaj

 

Foto seçme

 

Rol oyunu

 

Psiko-skeçler

 

Kişileştirme


13.Soru

Bilimin en temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Gözlem
Merak
Keşfetme
Açıklama
Sınama

14.Soru

Birbirinden bağımsız farklı araştırmacıların farklı katılımcılar ve/veya farklı ürün grupları üzerinde aynı araştırmayı yapabilmesi bilimsel bilginin hangi özelliğine işaret eder?


Eleştirilebilirlik

Sınanabilirlik

Tekrarlanabilirlik

Geçerlilik

Genellenebilirlik


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Ön - test" araştırmalarının faydalarından değildir?


Ürünün ya da materyalin yayın öncesinde hedef kitle üzerinde yarattığı etkinin görülebilmesi.

Ürünün/reklamın belirlenen hedeflere ne kadar ulaşıp ulaşmadığını anlama.

Satın alma eğiliminin ne derece değişebileceği etkisini belirleme.

Ürün ya da reklam bütçesini tekrar gözden geçirme.

Gerekiyorsa ürün ya da materyalin revize edilmesi.


16.Soru

Kavramsallaştırma ve keşfetme hangi yaklaşımı temel alır?


Gözlem

Deney

Görüşme

Tümdengelim

Tümevarım


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin sahip olduğu özelliklerden biri olamaz?


Ölçüme dayanması

Tekrarlanabilir olması

Sınanabilir olması

Öznel olması

Genellenebilir olması


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “birincil veri'' tanımına girer?


Araştırmacı tarafından toplanan daha önce uygulanmış anket kayıtları
Araştırmacı tarafından toplanan gözlem notları
Literatür taramalarından elde edilen bilgiler
TÜİK verilerinden elde edilen bilgiler
Araştırmacı tarafından toplanan odak grup görüşme sonuçları

19.Soru

8. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin güvenilirliğini sağlamak için dikkate alınan unsurlardan biri değildir?


Güvenilirlik, bilimsel bilginin evrenselliği ile ilgilidir.

Bilimde genelleme için tekrarlı doğrulamalar gerekir.

Tekrarlı sınamalarda aynı bulgulara ulaşabilmenin ön koşulu ölçme aracının güvenilir olmasıdır.

Bilimde genelleme için tekrarlı sınamalar gerekir.

Aynı ölçme aracıyla yapılan tekrarlı ölçümlerde aynı bulgulara ulaşmak gerekir.


20.Soru

"Kim, Kime, Neyi, Hangi Kanalla, Hangi Etki İçin, Neyi İletir?" şeklinde de formüle edilebilecek "Doğrusal Model" aşağıdakilerden hangisine aittir?


Lasswell

Lazarsfeld

Schramm

Dance

Osgood