İletişim Araştırmaları Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  • Reklamın satın almada etkili olup olmadığı
  • Reklamın marka imajındaki etkisi
  • Reklamın hatırlanma düzeyi
  • Reklam mesajının aktarılıp aktarılmadığı
  • Rakip firmaların reklamlarının etkisi

Yukarıda sıralanan sonuçlar, hangi araştırmalarla elde edilebilir?

 


Televizyon İzleme Araştırmaları

 

Radyo Dinleme Araştırması

 

Gazete Okurları Ölçümü

 

Açık hava Reklam Kanalları Etkinlik Araştırması

 

Reklam İzleme Araştırmaları


2.Soru

Aşağıdaki yazarlardan hangisi Frankfurt Okulu’nun üyelerinden biri değildir?


Horkheimer
Adorno
Benjamin
Lazarsfeld
Habermas

3.Soru

Pozitivist yaklaşım neyi amaçlamaktadır?


Neyi, nerede, nasıl, neden, kimin, ne kadar yaptığına dair soruların cevaplanmasını sağlayarak hangi alanlarda bilimsel çalışmanın yapılmadığının ortaya çıkarılmasını amaçlar.
Neyi, nerede, nasıl, neden, kimin, ne kadar yaptığına dair soruların cevaplanmasını sağlayarak kimlerin daha fazla sayıda bilimsel çalışma yaptığının ortaya çıkarılmasını amaçlar.
Neyi, nerede, nasıl, neden, kimin, ne kadar yaptığına dair soruların cevaplanmasını sağlayarak hangi alanlarda daha fazla ve yoğun olarak bilimsel çalışmanın yapıldığının ortaya çıkarılmasını amaçlar.
Neyi, nerede, nasıl, neden, kimin, ne kadar yaptığına dair soruların cevaplanma yöntem ve süreçlerinin sistematik biçimde güvenilir, geçerli, sınanabilir ve genellenebilir hale getirilmesini amaçlar.
Neyi, nerede, nasıl, neden, kimin, ne kadar yaptığına dair soruların cevaplanmasında kullanılan yöntemlerin hangilerinin olumlu olduğunun belirlenmesini amaçlar.

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin ayırt edici özellikleri arasında yer almaz?


Sınanabilir olması
Tekrarlanabilir olması
Kişisel deneyime dayalı olması
Eleştirel olması
Birikimli ollması

5.Soru

I.Fotomontaj 
II.Fotoseçme 
III.Rol Kapma 
IV.Kişileştirme 
V.Aynalama 

Yukarıdakilerden hangileri marka araştırmalarında kullanılan niteliksel araştırma yaklaşımlarıdır?


II, IV 

I ve III

IV ve V

I ve IV

III ve V


6.Soru

“Olguları ve bu olgular arasındaki ilişkileri anlamlı örüntüler oluşturacak şekilde ortaya koyan kavramsal sistemdir.” Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Hipotez
Sınama
Teori
Değişken
Bulgu

7.Soru

Neden ve nasıl sorularıyla yönlenen araştırmalardaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?


Olguları tanımlamak

Olgular arasındaki ilişkiyi keşfetmek

Olguların yarattığı sonuçları sıralamak

Olguların karşılıklarını bulmak

Olguları sınamak


8.Soru

Aynı araştırmayı 100 farklı örneklem üzerinde tekrarladığımızı ve bunların95'inde aynı sonucu ulaştığımızı düşünelim. Bu durum EN İYİ aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilidir?


Geçerlik

Tutarlılık

Anlamlılık

Sürdürülebilirlik

Güvenirlik


9.Soru

Bilimsel bir bulgunun; bilgi haline dönüşmesi için hangi niteliği taşıması gerekmez?


Üst kavramlarla ilişkilendirilmesi
Mantıksal kurguya sahip olması
Gözlem verilerine dayanması
Mantıksal kurgunun yalnızca birincil veriye dayalı olması
Soyutlamanın bir bağlamının olması

10.Soru

Örneklem Bilimsel araştırmalarda olguların kendi yapısına ve diğer olgularla gösterdiği neden sonuç ilişkilerinin “niteliğine yönelik” tekil gözlemlerden hareketle genelleyici olgusal yargılara ulaşmaya ne denmektedir?


Tümdengelim

Tümevarım

Teorik genelleme

Evren genellemesi

Genelleme


11.Soru

"Neyin/kimin, ne zaman, nasıl gözleneceği" sorusu bilimsel araştırmada hangi aşama ile ilgilidir ?


Katkı 

Yazın 

Kapsam 

Analiz

Sonuç 


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi en üst soyutlama seviyesindedir?


Birincil veri
İkincil veri
Bulgu
Bilgi
Gözlem

13.Soru

Bilimsel araştırmada ele alınan konunun sınırlarını belirleme işlemine ne ad verilir?


Kapsam

Amaç

Yöntem

Literatür taraması

Merak


14.Soru

Bir araştırma ilk olarak ne ile başlar?


Amaç
Kapsam
Katkı Hedefi
Literatür Taraması
Merak

15.Soru

Retoriğin aklı ve mantığı temsil eden boyutu aşağıdakilerden hangisidir?


Ethos
Pathos
Logos
Aristoles
Protagoras

16.Soru

Propaganda, ikna ve kamuoyunun görüşlerinin yönlendirilmesi aşağıdaki hangi dönemde çoğunlukla bilimsel yayın haline dönüştürülmüştür?


Birinci dünya savaşı sonrasında

İkinci dünya savaşı sırasında

1900'lü yılların başında

Sanayi devrimi sırasında

1960'lı yıllarda


17.Soru

Bir çalışmayı tekrarlı sınamalara soktuğunuzda aynı sonuçları alıyorsanız çalışma için aşağıdakilerden hangisini söyleyebilirsiniz.


Güvenilir
Geçerli
Kaliteli
Sıradan
Sistemli

18.Soru

Belirli bir konu ile ilgili geçmişte yapılmış çalışmalara ne ad verilir?


Kuram

Hipotez

Yöntem

Literatür

Varsayım


19.Soru

İkinci Dünya Savaşı döneminde iletişim çalışmaları genel olarak hangi konuya odaklanmıştır? 


Kamuoyu araştırmaları 
Retorik 
Propaganda 
Düşman medya 
Deneysel araştırmalar

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir hipotez ifadesidir?


Çocuklar ile yetişkinler arasında cezaya gösterilen tepki düzeyleri arasında fark vardır.

İstendik davranışı yaratmanın yolu cezadır.

Çocuklar  ve yetişkinler cezaya farklı tepki gösterebilirler.

Ceza, istendik davranışı yaratmanın yollarından biridir.

İstendik davranışı elde etmek için ödül yöntemine başvurulabilir.