İletişim Araştırmaları Final 34. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yapılandırılmamış görüşmelerde görüşmecinin sahip olması gereken yeterliliklerden birisi değildir?


İncelenen konu hakkında bilgi sahibi olmak

Değişen durumlarda hızlı karar alabilmek

Farklı ortam ve durumlarda insanlarla kolay iletişim kurmak

Soruları çabuk ifade etmek

Katılımcıyı araştırmanın bağlamı dışına yönlendirmek


2.Soru

“Bu çalışıyor mu?” sorusu bilimde hangi amaca karşılık gelir?


Keşfetme

Gözleme

Tekrarlama

Kavramsallaştırma

Sınama


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir markaya ilişkin çağrışım ya da projeksiyonlar, yanıtlayıcı tarafından çizilen bir resimle ifade edilen metodun adıdır?  
 


Kolaj

Fotoseçme

Rol oyunu

Kişileştirme

Psiko-skeçler


4.Soru

Bilimsel araştırmalardan kuram geliştirmeye yönelik olan araştırma türü hangisidir?


Uygulamalı araştırmalar

Karşılaştırmalı araştırmalar

Temel araştırmalar

Soyut araştırmalar

Deneysel araştırmalar


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi retoriğin logos boyutuyla ilgilidir?

 


Karakter

 

Çekicilik

 

Mantık

 

Güvenirlik

 

Erdem


6.Soru

Verilerin amaç doğrultusunda seçilmesi, sınıflanması ve ilişkilendirilmesiyle ulaşılan sonuca ne denir?


Birincil veri

İkincil veri

Bilgi

Bulgu

Hipotez


7.Soru

Bir iş yerinde çalışanların yönetimden memnun olup olmadıklarını saptamak için hangi veri toplama aracı uygundur?


t-test

Denetim listesi

Ölçek

Anket

Performans testi


8.Soru

İçerik analizinde verilerin sayısal analizi aşamasında, veriler sayısallaştırılarak güvenilirliğinin arttırılması amaçlanır. Buna göre bir veri setinin aynı araştırmacı tarafından analizinin bir kere daha yapılması halinde aynı sonuçlara ulaşılması, aşağıda verilenlerden hangisiyle ifade edilir?


Değişmezlik

Doğrulama

Tekrarlanabilirlik

Kararlılık

İsabet


9.Soru

I.Amaç

II.Kapsam

III.Yöntem

IV.Geçerlilik

Bir bilimsel araştırmada yukarıdakilerden hangisinin hangisini belirlediğine ilişkin sıralama aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir?


I, II, III, IV

II, I, III, IV

IV, I, II, III

III, I, IV, II

II, IV, I, III


10.Soru

"Neden ve nasıl sorularıyla yönlenen araştırmalardaki amaç, olgular arasındaki ilişkinin yapısını ............ " Boşluktaki ifadeye aşağıdaki hangi kavram uygundur?


Keşfetmektir

Kavramsallaştırmaktır

Katkı hedefidir

Meraktır

Amaçtır


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tüketiciye reklamın bir tarifi ya da görsel bir ipucu sağlanmasıyla ilgilidir?

 


Tanıma

 

Yardımlı hatırlama

 

Yardımsız hatırlama

 

Beğenilme

 

AD tracking


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir araştırmada sorunu belirleme aşamasında "özel ölçütler " içinde yer alır?


Araştırmanın güncel olması önemlidir.

Araştırma sorununun çözülebilirlik yönü iyi düşünülmelidir.

Etik kurallara uygunluk önemlidir.

Araştırma sorununun özgün olması önemlidir.

Araştırmalarda veri toplama izni dikkate alınmalıdır.


13.Soru

"Toplumsal yaşamda kültürün bireylerin davranışlarını nasıl etkilediğini, tüketim sürecinde tüketicilerin rollerini belirlemede ...........'nin iletişim araştırmalarına katkıları çoktur."

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi en doğru şekilde tamamlar?


Sosyoloji

Psikoloji

Felsefe

Dil bilimi

İlahiyat bilimi


14.Soru

Bilimsel bulguların tekrarlı sınamalarda aynı sonuca ulaşılması niteliğine ne ad verilir?


Sınanabilirlik

Geçerlilik

Güvenilirlik

Genellenebilirlik

Ölçülebilirlik


15.Soru

Cronbach’ın Alfa formülünün kullanıldığı durumlarda ise güvenirliğin en az kaç olması beklenmektedir?


0,60

0,70

0,75

0,80

0,90


16.Soru

Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi bağımsız değişkeni açıklamaktadır?


Değişkenler arasındaki ilişkinin yönüne ve gücüne etki eden değişken
Belirli bir sonucun nedeni olan ve sonucun durumu üzerinde değişime neden olan değişken
Bir nedene bağlı olarak durumu değişen değişken
Değişkenler arasındaki ilişkinin şiddetini değişkenlerle olan farklı ilişkisi nedeniyle azaltan veya ortadan kaldıran değişken
Değişkenler arasındaki ilişkinin yapısına farklı etki eden değişken

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Bilimsel Araştırmalarda nesnelliği konusuyla ilgili doğru bir ifade değildir?


Öznel bakış açılarına sahip farklı araştırmacıların, belirli sistematik gözlem teknikleri yoluyla aynı sonuca ulaşabilmelerini sağlamak.

Bulguların tekrarlı sınamalarda aynı sonuca işaret etmesi durumudur.

Araştırma gözlem sürecinin tekrarlanabilir nitelikte raporlanması önemlidir.

Araştırmasında uyguladığı gözlem teknik ve süreçlerini tekrarlanabilir nitelikte raporlamak.

Sosyal bilimlerdeki nesnellik argümanını araştırmacının nesnelliğiyle ilişkilendirmek doğru olur.


18.Soru

Araştırmacının araştırılacak konuyu doğal ortamında incelemesi, araştırmaya katılan bireylerin bakış açısından konuyu yorumlama çabası içinde olmasını ifade eden araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?


Nitel Araştırma

Nicel Araştırma

Bilimsel Araştırma

Yöneylem Araştırması

Tarihsel Araştırma


19.Soru

Yüksek lisans ve doktora tezleri hangi fon kaynağı tarafından desteklenmektedir?


Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Destekleri
Bilimsel Araştırma Projeleri Fonları
Avrupa Birliği Fonları
Sivil Toplum Kuruluşu Destekleri
Bilim ve Toplum Proje Destekleri

20.Soru

Açıköğretim Sistemindeki öğrencilere sunulan, öğretim üyesi ile eşzamanlı oturumda biraraya gelme (canlı ders) hizmeti farklı boyutlarıyla daha önce incelenmesine rağmen henüz sosyal ve öğreten bulunurluğu kuramları çerçevesinde incelenmemiştir. Bu çalışma ...

Yukarıda örnek olarak sunulan metin araştırma sorununun ortaya konmasındaki hangi aşama ile ilgilidir?  


Tanımlama

Gerekçelendirme

Bütünleştirme

Keşfetme

Sınırlandırma