İletişim Araştırmaları Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Nitel içerikli araştırmaların yüzdelik değerlerle ifade edilmesinde bazı aşamalar vardır. Aşağıdakilerden hangisi  “Analiz biriminin saptanması ” aşamasından sonra gelmektedir? 


Tema ve kategorilerin tanımlanması
Kodlamanın örnek bir veri seti üzerinde denenmesi
Kodlama sonuçlarının tekrar gözden geçirilmesi
Gözden geçirilmiş tema ve kategorilerle başka bir örnek veri setinin kodlanması
Verinin tümünün kodlanması ve yüzdelerin hesaplanması

2.Soru

Televizyonun zaman içindeki gerçeklik algısını oluşturuyor olmasına vurgu yapan kuram aşağıdakilerden hangisidir?


Bilişsel Uyum Kuramı

Eleştirel Kuram

Yetiştirme Kuramı

Matematiksel İletişim Kuramı

Kullanım ve Doyumlar Kuramı


3.Soru

Bir araştırmacı araştırmasında "bu çalışıyor mu?" gibi bir soru soruyorsa araştırmanın yapısı ne tür olabilir?


Keşfedici
Betimleyici
Açıklayıcı
Tanımlayıcı
Değerlendirici

4.Soru

İçerik analiziyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


İletişim araştırması yöntemi olarak kullanılması İkinci Dünya Savaşı ile başlamaktadır.

Berelson’a göre içerik analizi nesnel, sistematik ve nitel bir yöntemdir.

Yöntem 4 aşamadan oluşmaktadır.

Kitle iletişim araçlarında yer alan görsel mesajlara uygulanmaktadır.

İletişim araştırmalarında sık kullanılan bir yöntemdir.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eleştirel söylem çözümlemesinde makro yapı çözümlenirken kullanılan çözümlemelerden biridir?


Sözdizimsel Çözümleme
Sözcük Seçimleri
Haberin Retorik Çözümlenmesi
Şematik Çözümleme
Bölgesel Uyum

6.Soru

Tüm mevcut ve olası koşulları gözeterek, bu koşullar dahilinde geçerlilik
ve güvenilirlikten ödün vermeyecek tasarımı yapabilmek, aşağıdakilerden hangisi olma yetkinliğinin göstergelerinden biridir?


Gözlemci

Bilim adamı

Araştırmacı

Katılımcı

Akademisyen


7.Soru

.....bilimsel olarak kabul edilebilmesi için görgül (empiri) ve nesnel (objective)olması önemlidir.

Yukarıda yer alan ifadede boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Olgunun

Bilginin

Hipotezin

Teorinin

Araştırmanın


8.Soru

Bilimsel bilginin en temel ayırt edici niteliksel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


Evrensel olması

İnsanla ilgili olması

Gözlenebilir olgularla ilgili olması

Eleştirel olması

Sınanabilir olması


9.Soru

Yirminci yüzyılın başındaki iletişim araştırmalarında en çok üzerinde durulan konu nedir?


Propaganda
Sinema
Konuşma iletişimi
Basın
Psikolojik savaş

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gazete okurları ölçümünde,  dikkat edilmesi gereken bu ölçüme özgü temel noktalardan biridir?


Ölçümlerin geçerli ve güvenilir olması

Düne ait bilgi toplanabilmesi

Gazetelerin satın alınma durumu

Gazetenin nerede okunduğu 

Gazete okuma davranışı


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde araştırmalara fon sağlayan üç ana kaynaktan biridir?


Üniversiteler arası koordinasyon kurulu

TUBİTAK fonları

Kalkınma Bankası ve geliştirme bütçe fonu

DİE verilerine dayalı fonlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı fonları


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırmaların özellikleri için yanlış bir kavramdır?


Nicel araştırmanın nesnesi olgulardır.

Nicel araştırma indirgemecidir.

Nicel araştırma genellemelere ulaşmayı hedefler.

Nicel araştırma yinelenemez.

Nicel araştırmada syısal veriler toplanır.


13.Soru

Avrupa Birliği’nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca topluluk programı aşağıdakilerden hangisidir?


Hızlı Destek Programı
Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı
Avrupa Birliği Çerçeve Programları
Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı 
Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı

14.Soru

Verilen tepkinin çabukluğu, katılımcıların düşünce ve duygularındaki “sesin” varlığını ya da yokluğunu ortaya çıkarmaya yardımcı olan araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Tematik algı

Öntest-sontest

Gizli tepki 

Fikir yürüyüşü

Yönlendirilmiş imgeleme


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi radyo dinleme araştırmasında kullanılan veri toplama yöntemidir?


Günlük

Anket

Kişi ölçer

grup ölçer

Görüşme


16.Soru

Duyular aracılığıyla gözlemlenebilir kanıtlar içerme aşağıdakilerden hangisidir?


Öznellik

Nesnellik

Bireysellik

Görgüllük

Nedenlilik


17.Soru

Habermas, "Kamusallığın Yapısal Dönüşümü" isimli kitabında yaptığı eleştirel yaklaşımda, neyi vurgulamaktadır?


İletişim aracından gelen örtük bir baskı olduğunu ve iletişim aracının bireydeki imajının güvenirlik yoluyla alıcıların seçimini etkilediğini
Televizyonun merkezileşmiş öykü anlatma sistemi olarak gerçek ilişkilerin yerini aldığını, gelecekteki olası tercih ve kullanımları etkileyen tutum ve değerleri ekip yetiştirdiğini
Kodlama-kodaçma çalışmasında anlamın üretilmesi sürecinde egemen okumanın baskın olduğunu
Bilim ve teknolojinin bireysel bilincin gelişimine olumsuz yönde etkide bulunduğunu ve toplumsal ilerlemenin ancak çarpıtılmamış iletişimle sağlanacağını
Kapitalist toplumlarda üretilen egemen ideolojilerin, topluma açık uçlu mitler yoluyla aktarıldığını

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İlişkisel Araştırma Modeline ait özelliklerden biridir?  


Önceden oluşmuş bir değişkene bağlı olarak grupların belirli bir özelliği ya da performansı arasındaki farklılıkların karşılaştırılır

Var olan durum değişkenler arasındaki ilişkilere bağlı olarak tanımlanmakta ya da açıklanmaktadır

Karşılaştırılan gruplardan birinde önceden bir farklılık oluşmuştur ve bu farklılığın sonuçları gerçekten etkileyip etkilemediğine bakılmaktadır

Bu model ile bağımsız değişkenin bağımlı değişkene olan etkilerinin yanı sıra bağımlı değişkeni oluşturan değişkenlerin belirlenmesi de olanaklıdır

Bağımsız değişkenlerdeki farklılıkların grupların bağımlı değişken ölçümlerinde
ne tür değişimlere neden olduğu araştırılmaktadır


19.Soru

Bireyler üzerinde toplumsal şartların nasıl etki yaptığını inceleyen bilim dalı hangisidir?


Sosyoloji
Antropoloji
Sosyol Psikoloji
Psikoloji
Ekonomi

20.Soru

Bir araştırmacı aşağıdakilerden hangisini net olarak belirlemeden uygun literatür taraması yapamaz?


Hedefini

Sınırlarını

Amacını

Alana özgü kaynaklarını

Nesnelliğini