İnsan Kaynakları Yönetimi Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İnsan kaynağı seçme süreci işletmeler arasında farklılık gösterir. Aşağıdakilerden hangisi bu farklılıkların nedenlerinden biri değildir?


İşletme büyüklüğü
İşletmenin faaliyet alanı
Yapılacak işin gereklilikleri
Seçilecek kişi sayısı
Eşit istihdam fırsatı düşüncesi

2.Soru

İnsan kaynakları planlarının, organizasyonun uzun dönemli planlarından ve faaliyet planlarından çıkarılmış olması, aşağıdakilerden hangisi için gereklidir?


İnsan kaynaklarının başarılı bir biçimde örgütlenebilmesi için
İnsan kaynaklarının doğru seçimle işe alınabilmesi için
İnsan kaynakları planlarının etkili olabilmesi için
Planın uzun vadeli olabilmesi için
Planın kapsamlı olabilmesi için

3.Soru

Geçen yıl başında girdiği dikkat testinden tam puan alan Ahmet Bey, bu seneki sınavdan ise çok kötü bir sonuç almıştır? Bu durum testin hangi özelliğiyle ilgilidir?  


Güvenirlik

Geçerlilik

Tutarlılık

Faydalılık

Etkililik


4.Soru

Aday havuzundan iş gereklerine uygun adayın belirlenip işe yerleştirilmesi kavramı aşağıdakilerden hangisidir?


İş gücü
İş değerlemesi
Performans değerleme
İş tanımı
Seçme

5.Soru

Personelin yetkinliklerini ve davranışlarını kurumun stratejik hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri ve davranışları üreten insan kaynakları yönetim sistemlerinin, politikalarının ve uygulamalarının formüle edilmesini ve yönetilmesini aşağıdakilerden hangisi ifade eder?


Personel yönetimi

İnsan kaynakları yönetimi

Yetenek yönetimi

Stratejik insan kaynakları yönetimi

Entelektüel sermaye yönetimi


6.Soru

Bir gıda işletmesinde 15 gıda teknisyeni, 2 gıda mühendisi ve 100 işçiye ihtiyaç olduğunun belirlenmesi, bununla birlikte bu işleri yapacak olan personelin özellikleri üzerinde durulmaması organizasyonun aşağıda yer alan yaklaşımlardan hangisine göre planlama sürecine alındığını gösterir?


Temel roller düzeyi
Mantıksal düzey
Bütüncül düzey
Geleneksel düzey
Yatay düzey

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin yaygın olarak kullandıkları e-öğrenme uygulamalarından biri değildir?


Sanal sınıf
Bağımsız kurslar
Simülasyonlar
Mobil öğrenme
T-grup 

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yapılandırılmış ve yapılandırılmamış mülakatın birlikte uygulanmasıdır?


Durumsal mülakat

Stres mülakatı

Karma mülakat

Yapılandırılmamış mülakat

Yapılandırılmış mülakat


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin daha önceden öğrenmiş olduklarını anlamaya yönelik testtir?


Zeka testleri
Bilgi testleri
Yetenek testleri
Psikolojik/kişilik testleri
Kariyer testleri

10.Soru

Seçim için değerlendirilecek tüm adayları içermesi tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?


İş analizi
Aday havuzu
İş değerlemesi
Performans değerleme
İş gücü

11.Soru

Belli özellikteki çalışanların oluşturduğu kaynaklar tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?


İş analizi
İş değerlemesi 
İş tanımları
Sendikalar
İş gücü

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş başı eğitim yöntemlerinden biridir?


Formen aracılığıyla eğitim
T grup yöntemi
Örnek olay yöntemi
Rol oynama yöntemi
Eş benzetim eğitimleri

13.Soru

Aşağıdakilerin hangisi “bir üst kademeye yükselecek olan personele o kademede yapacağı işin gereklerini öğretmek, örneğin yeni alınan bir makinenin nasıl çalıştığını öğretmek” hangi sürecin ifadesidir?


Eğitim

Yetiştirme

Geliştirme

Alıştırma

Uzaklaştırma


14.Soru

Aşağıdakilerin hangisi e-Öğrenmenin sahip olduğu üstün özelliklerden biridir?


Öğrencilerin sosyalleşme süreçleri olumsuz yönde etkilenebilir

Başlangıç seviyesinde bilgisayar bilgisine sahip olan katılımcılar e-Öğrenmede sorun yaşayabilir

Mevcut teknoloji ve altyapının çok iyi oluşturulması gerekir

E-Öğrenme araçları, içerik tasarımları ve bunların geliştirilmesi maliyetli ve zaman alıcıdır

Eğitim masraflarında önemli yer tutan yol masrafları ve diğer harcamalar önemli ölçüde azalır.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişilik testi değildir?


CPI-Kaliforniya Psikolojik Envanteri

MMPI-Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri

16 PF-16 Kişilik Faktörü

Yol Seçimi

Hogan Personel Seçimi Serisi


16.Soru

Derinlemesine bir mülakatta, mülakatı yapan kişi, zamanın yüzde kaçı kadar konuşmalıdır?


% 15

% 25

% 35

% 45

% 55


17.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi insan kaynağını elde tutma çabalarından biri değildir?


Terfi ve Transferler için fırsatlar yaratma
Eitim ve kişisel gelişim olanaklarını sağlama
Çalışanlara Değer verme
Çalışanların işi ve işletmeyi sevmesini sağlama
İşgücü devir hızını yüksek tutma

18.Soru

İç kaynaklar yeterli sayıda uygun adayı sağlayamıyorsa dış kaynaklara başvurulmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu kaynaklardan değildir?


Eğitim kurumları

İstihdam büroları

İşçi birlikleri

Medya kaynakları

Önceki çalışanlar


19.Soru

İşletme için değer yaratma potansiyeli taşıyan maddi olmayan varlıkların tümü ............................................kapsamına girer. 

Size gore yukarıdaki boşluğa hangi ifade gelmelidir?


entelektüel sermaye

insan sermayesi

maddi olmayan sermaye

girişimci sermaye

yaratıcı sermaye


20.Soru

I-İşe yeni başlayan ve terfi eden çalışanlarına yönelik uygulanır.

II- Çalışanların işletmede yükselmesini sağlamayı amaçlar.

III-İşe alıştırma programlarının süresi işin niteliğine göre değişir.

Yukarıdakilerden hangileri işe alıştırma (oryantasyon) programlarının özellikleri arasındadır?


I ve II

I ve III

II ve III

Yalnızca I

Yalnızca III