İnsan Kaynakları Yönetimi Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Genelde işletmelerin uyguladıkları ceza türlerinin kademelendirilmesi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Uyarma - Geçici İşten Uzaklaştırma - Kınama -İşten Çıkarma

Kınama - Uyarma -Geçici İşten Uzaklaştırma -İşten Çıkarma

Uyarma - Kınama -Geçici İşten Uzaklaştırma - İşten Çıkarma

Uyarma -Kınama - Geçici İşten Uzaklaştırma - İşten Çıkarma

İşten Çıkarma - Geçici İşten Uzaklaştırma - Uyarma - Kınama


2.Soru

Performans değerleme görüşmesinin yapılmasının amacı aşağıdakilerden hangisi ya da hangileridir?
I. Çalışanın iş performansını, daha önceden belirlenen; sorumluluklar, amaçlar ve performans beklentilerine göre tartışmak
II. Çalışanın değerleme periyodu boyunca gözlemlenen zayıf ve güçlü yanlarını tartışma fırsatı vermek
III. Çalışanlara günlük iş sorunlarını çözmede yardımcı olmak
IV. Çalışana; performansını ve kariyer yönünü etkileyen işle ilgili değişkenler hakkında duygularını ifade etme şansı yaratmak
V. Çalışanın bugünkü durumunu transfer ve terfi yönünde değiştirecek uzun dönemli eğitim ve gelişim çabalarını saptamak
VI. Gelecekteki ücret artışı ve terfi kararları için temel oluşturmak


I-II-V

II-III-VI

III-IV-V-VI

I-II-III-IV-V-VI

IV-V-VI


3.Soru

En üst sendikal örgütlenme modeli aşağıdakilerden hangisidir?


Konfederasyon

Birlik

Federasyon

Meslek Sendikaları

İşkolu Sendikaları


4.Soru

I- Performans kriterlerinin ve değerleme sıklığının belirlenmesi

II- Performans standartlarının belirlenmesi

III- ?

IV- Değerleyicilerin eğitilmesi

V- ?

VI- Değerleme sonuçlarının personele iletilmesi

Yukarıda yer alan performans değerleme sürecinin eksik olan III. ve V. adımları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


III- Değerleme yapılacak işletmenin belirlenmesi

V- Değerlendirmenin zorluk derecesinin belirlenmesi

III- Değerlemeyi yapacak kişi ya da kişilerin belirlenmesi

V- Değerlendirmede kaç kişinin başarılı olacağının belirlenmesi

II- Değerlemeyi yapacak kişi ya da kişilerin belirlenmesi

V- Değerlendirme yönteminin belirlenmesi

III- Çalışanların demografik özelliklerinin etüd edilmesi

V- Diğer işletmelerin performans değerleme yöntemlerinin incelenmesi 

III- Değerlemenin test edilmesi

V- Değerlendirme yönteminin belirlenmesi


5.Soru

Personel yönetimi ile ilgili ifadelereden hangisi doğrudur?


Personel yönetimi çalışanlara “maliyet” unsuru olarak bakar.

Personel yönetimi insan odaklıdır; insanları “geliştirilmesi gereken kaynak” olarak görür.

Personel yönetimi tüm yöneticilerin sorumluluğudur.

Personel yönetimi yüksek düzeyde bağlılığı olan, nitelikli bir iş gücünün geliştirilmesi yoluyla bir örgütün rekabetçi avantaj elde etmesini hedefler.

Personel yönetimi stratejik planlama, rekabet geliştirme programları ve kıyaslama (benchmarking) gibi daha yüksek düzey örgütsel meselelerle ilgili bir yaklaşım içindeki fonksiyonları ve teknikleri kapsar.


6.Soru

Ücretin işin bütünü tamamlandıktan sonra ödendiği ücret sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


Zamana dayalı ücret
Parça başı ücret
Götürü ücret
Saatlik ücret
Günlük ücret

7.Soru

"Bireyin kişisel değer ve tutumlarından oluşan, onun yaşamını dengeleyen, kendi algıladığı özellik ve yetenekleri, güdü, değer, tutum ve davranışları ile bunları dengeleyen ve yönlendiren unsurlardır." Bu tanım kariyerle ilgili hangi kavramı açıklamaktadır?


Kariyer (Dengeleri) Çapaları
Kariyer Hareketliliği
Kariyer Yolu
Kariyer Düzleşmesi (Platosu):
Kariyer Değerleri

8.Soru

Ücret sistemlerinin kendilerini yenileyebilmeleri için şirket stratejilerinde meydana gelen değişiklikler, açılması gereken yeni pozisyonların olması vb. gibi unsurları takip etmesi gerekmektedir. Bu tür değişiklikler işletmelerin ücret politikalarında, stratejilerinde, ücret eğrisinin piyasaya göre konumunda vb. gibi değişikliklere neden olabilmektedir. Bu bilgiler çerçevesinde aşağıdaki değişiklik uygulamalarından hangisinin doğru olduğu söylenebilir?


Maliyetlerin düşürülmesi için personel azaltma işlemine gidilmesi
Piyasa ücret eğrisinin yukarıya doğru çıkmasına bağlı olarak işletme fiili ücret eğrisinin amacına göre konumunun belirlenmesi
Personel maliyetlerine bağlı olarak şirket verimliliğini arttırmak için tasarruf politikasının uygulanması
İşe alma ve eğitim uygulamalarındaki değişikliklere bağlı olarak dışardan uzmanlarla çalışılması
Piyasanın durumuna göre şirket birleşmelerinin yapılması

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir işe alıştırma programı içinde yer alması gereken konulardan işletmenin tanıtımı kapsamında yer alır?


Ücret ödeme yöntemleri ve günleri  
Resmi tatil ve bayram izinleri
Çalışma saatleri ve mola süreleri
İşletmenin tarihi
Personelin eğitim hakları

10.Soru

Örgüt ve işte gerekli olan ilerlemeyi yapacak olan personelin motivasyon, ilgi ve bağlılığını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 


Kariyer planlama 
Kariyer yönetimi 
Kariyer değerleme 
Kariyer geliştirme 
Kariyer hedefleme

11.Soru

Bir iş yerinde " İş sağlığı ve Güvenliği Kurulu" oluşturulması veya işyeri dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alınmasının düzenlenmesi için o iş yerinde en az kaç işçinin çalışması gerekmektedir?


40

60

50

70

80


12.Soru

Hem ekipman tasarımı hem de işin kendi tasarımı ile kazaları en aza indirgemek, iş kazalarının önlenmesine yönelik mekanizma kategorilerinin hangisini ifade etmektedir?


Eğitim

Beceri kursları

Teknik destek

Yaptırımlar

İşten vazgeçmek  


13.Soru

Bireyin istek ve gereksinimleri ile ilgi ve yeteneklerini en uygun noktada buluşturan karar aşağıdakilerden hangisidir?


Kariyer

Kariyer değerleri

Kariyer yolu

Kariyer seçimi

Kariyer hareketliliği


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi performans kriterleri saptanırken dikkat edilmesi gerekenlerden hususlardan biri değildir?


Kriterlerin saptanmasında personelin katılımı sağlanmalı, onların görüşleri ve eleştirileri dikkate alınmalıdır.

Kriterler işin özelliğine ve sorumluluk düzeyine uygun olarak seçilmelidir.

Kriterler birbirleri ile çakışmamalı, performansın aynı özelliklerini tekrar tekrar ölçmemelidir.

Kriterler gözlemlenebilmeli ve subjektif olarak ölçülebilmelidir.

Performans kriterleri güvenilir olmalı, farklı zamanlarda aynı ya da farklı personele uygulandığında performans düzeyi ile ilgili tutarlı bilgiler sağlanmalıdır.


15.Soru

Disiplin sistemi uygulanırken uygun cezanın belirlenmesi sürecinde son aşama hangisidir?


Disiplin suçunun araştırılması
Personelin savunmasının alınması
İnsan Kaynakları Birimi ile cezanın ne olabileceğinin tartışılması
Üst yönetici ile cezanın ne olabileceğinin tartışılması
Cezanın personele iletilmesi

16.Soru

I. Önleyici Disiplin Yaklaşımı
II. Kınayıcı Yaklaşım
III. Kural İhlali
IV. Düzeltici (Ceza) Disiplin
V. İstenen Davranış
VI. Yapıcı (Rehberlik) Disiplin
Yukarıdakilerin hangisi ya da hangileri temel disiplin yaklaşımları arasında yer almaktadır?


I, II, IV, V

I, II, III, IV, V, VI

II, IV, V, VI

I, IV, VI

II, III, IV, VI


17.Soru

Duyarlılık eğitimi olarak da bilinen hangi yöntemin amacı, katılımcıların davranış yapılarını geliştirmektir?


Delphi Yöntemi
T Grup Yöntemi
Rol Oynama Yöntemi
Örnek Olay Yöntemi
İşletme Oyunu Yöntemi

18.Soru

Sanayi Devrimi nerede başlamıştır?


İngiltere

İtalya

ABD

Türkiye

İsviçre


19.Soru

Cezalandırıcı disiplinin uygulamasında örnek olarak alınması önerilen sıcak soba kuralının en çok tartışma konusu olan yönü aşağıdakilerden hangisidir?


Ceza hemen uygulanır
Ceza kişiye değil yaptığı harekete verilir
Ceza zamana ve insana karşı tutarlıdır
Ceza öğreticidir
Ceza hatırlatıcıdır

20.Soru

Ekonomik ve sosyal bir güç olarak kabul edilen sendikanın, işçinin refahını arttırmak ya da en azından mevcut durumunu korumak için mücadele etmesi sendikanın hangi işlevidir?


Ekonomik yararlar

İş güvencesi

Yönetimin tutumuna karşı güvence

Sosyal ihtiyaçları karşılama

Sendikanın sunduğu hizmetlerden yararlanma