İnsan Kaynakları Yönetimi Final 20. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yapılan araştırmalara göre aşağıdakilerden hangisi yeni işe başlayanların öncelikle merak ettiği konular yerine, deneymli çalışanların ilgileneceği konulara örnektir?


Çalışan politikaları
İş güvenliği
İşletmenin mal ve hizmetleri
Müşteri ilişkileri
Çalışana sağlanan çıkar ve hizmetler

2.Soru

“Yöneticilerin bireysel çalışanları belli bir tür performans standardına göre sıralamaları sağlanır ve sonrada bireylerin sadece belli bir yüzdesinin verili bir performans kategorisine düşmesine izin verilir.” Bu bilgiyi içeren yöntem hangisidir?


Alternatif sıralama

Basit sıralama

Sıralama yöntemi

Zorunlu dağılım yöntemi

İkili karşılaştırma


3.Soru

Cevap: Yöneticinin, astının performansını işbaşında düzenli olarak gözden geçirmesini ve bu konuda gerekli yönlendirmeler yapmasını içeren bir dizi faaliyete ne ad verilir?


Mentorluk
Kariyer rehberliği
Kariyer atölyesi
Koçluk
İş zenginleştirme

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kariyer gelişimi sırasında yatay ve dikey fırsatlardan yararlanılması anlamına gelen kariyer yolunu ifade eder? 


Çapraz kariyer yolu  
Geleneksel kariyer yolu  
Ağ kariyer yolu  
İkili kariyer yolu  
Yatay kariyer yolu 

5.Soru

Aşağıdaki hangisi işi yapan bireye dair ücret sistemlerinden biridir?


Performansa dayalı ücret sistemi
Bilgiye- beceriye ve yetkinliğe dayalı ücret sistemi
Götürü ücret sistemi
Zamana dayalı ücret sistemi
Parça başı ücret sistemi

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları fonksiyonları otomasyonunun insan kaynakları bölümüne sağladığı yararlardan biri değildir?


İşlem hızında artış
Veri doğruluğunda artış sağlanması
Verimlilikte artış
Daha kullanışlı ve kaliteli sonuçlar
İş tanımlarının doğru yapılması

7.Soru

Düzeltici disiplin faaliyetinin hedefi nedir?


İşten çıkarmak

Kuralların dışına çıkan personelin davranışının en kısa zamanda düzeltilmesi

Oryantasyon

Rotasyon

Öz denetim sağlama


8.Soru

Sendikalı olan işletmelerde işverenler tek yanlı olarak hareket etmezler çalışanları etkileyen kararları alırken önce sendika yetkililerine danışırlar burada insan kaynaklarının uyguladığı politikalar ve uygulamalar ile sendikayla yapılan toplu iş sözleşmesi arsında bir ilişki vardır bu ilişki nasıl açıklanır?


İnsan kaynaklarının politikaları ve uygulamaları ile sendika ile yapılan toplu iş sözleşmesi hükümlerinin ekonomik ve toplumsal alandaki yaşam koşullarına bağlı olması sağlanmalıdır.

İnsan kaynaklarının politikaları ve uygulamaları ile sendika ile yapılan toplu iş sözleşmesi hükümlerinin birbiri ile yönetilerek verimin elde edilmesi sağlanmalıdır.

İnsan kaynaklarının politikaları ve uygulamaları ile sendika ile yapılan toplu iş sözleşmesi hükümlerinin birbiri ile uygunluğu sağlanmalıdır.

İnsan kaynaklarının politikaları ve uygulamaları ile sendika ile yapılan toplu iş sözleşmesi hükümlerinin işletmenin ve devletin amaçları ile uyulması gereken ilkelerle birlikte çalışabilmesi sağlanmalıdır.

İnsan kaynaklarının politikaları ve uygulamaları ile sendika ile yapılan toplu iş sözleşmesi hükümlerinin yeterli bilgiye, mesleklerle ilgili yeterliliğe ve mesleği tecrübeye sahip olması sağlanmalıdır.


9.Soru

Üçüncü grup suçlar olarak adlandırılan ağır suçlarda suçun ilk defa gerçekleşmesi durumunda suç karşılığı verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?


İşten çıkarma

Kınama

Sözel uyarı

Yazılı uyarı

Aylıktan kesme


10.Soru

İşletmelerde disiplin sisteminin kurulması, tanıtılması ve uygulamada tek düzeliğin sağlanmasından sorumlu birim hangisidir?


Yönetim Bölümü Başkanlığı

Yönetim Kurulu

İdari İşler

Genel Müdür

İnsan Kaynakları


11.Soru

Osmanlı İmparatorluğunda sendikacılık hareketi kaç yılında başlamıştır?


1894

1900

1885

1871

1980


12.Soru

İnisiyatif sahibi olma, ortak çalışma, takım ruhunu hissetme, iş birliği yapma vb. unsurlarla ilgili olan, iyi ya da kötü olarak görülen kritik insan davranışlarını içeren kriterler aşağıdakilerden hangisidir?


Yetkinliklere dayalı kriterler
Çıktılara dayalı kriterler
Kişilik özelliklere dayalı kriterler
Davranışa dayalı kriterler
Psikolojik özelliklere dayalı kriterler

13.Soru

Aşağıdaki iş değerleme ilkelerinden hangisi önem ve güçlük dereceleri birbirinin aynı işlerin aynı ücreti, farklı olanların ise farklı ücret almalarının sağlanmasıdır?


Personelin değil işin değerlenmesi
Eşit işe eşit ücret verilmesi
Doğruluğun ve dürüstlüğün esas alınması
Gizliliğin olmaması
Çalışmaların ilgili taraflarca benimsenmesi

14.Soru

Çalışanların, iş sözleşmesine aykırı davranışları, fiziki ve mesleki yetersizliği, iş yerinin normal işleyişini ve yürüyüşünü bozan hareketleri, iş görme borcunun gerektiği şekilde yerine getirilmesini engelleyen ve iş yerindeki uyumu olumsuz yönde etkileyen davranışları karşısında yazılı olarak uyarılması ve savunmasının alınmasına ne ad verilir?


Kınama
Ücret kesme
Uyarma
Geçici işten uzaklaştırma
İşten çıkarma

15.Soru

‘Soba kendisine çıplak elle dokunanı yaktığı zaman ona davranışlarının yanlış olduğunu öğretir. Yanan kişi bir daha sobaya dokunma cesareti göstermeyecek, sobaya dokunursa canının yanacağı gerçeğini kavramış olacaktır. Personel herhangi bir sıcaklığa yaklaştığında sobayı hatırlayacak ve uzak duracaktır ‘açıklaması, ceza uygulamasında benimsenmesi gereken sıcak soba ilkelerinden hangisine uyar?


Ceza kişiye değil yaptığı harekete verilir

Ceza hemen uygulanır

Ceza öğretici ve hatırlatıcıdır.

Ceza zamana ve insana karşı tutarlıdır

Ceza karşılıklıdır.


16.Soru

Çalışanların kural ve düzenlemeleri ihlal etmemesi için önceden yönlendirilmesi anlamına gelen disiplin yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?


Önleyici disiplin yaklaşımı
Düzeltici disiplin yaklaşımı
Yapıcı disiplin yaklaşımı
Tazmin edici disiplin yaklaşımı
Kısıtlayıcı disiplin yaklaşımı

17.Soru

Çalışanların işletmeyi maddi zarara uğratıcı ve güvenlik riski yaratıcı hal ve hareketlerine öngörülen ceza aşağıdakilerden hangisidir?


Kınama
Uyarma
Ücret kesme
Geçici işten uzaklaştırma
İşten çıkarma

18.Soru

En üst sendikal örgütlenme modeli olan ve farklı iş kollarında faaliyet gösteren sendikaların bir araya gelmesiyle kurulan modele ne ad verilir?


İşyeri sendikaları

İşkolu sendikaları

Meslek sendilkaları

Federasyon

Konfederasyon


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir çalışanın belirli bir zaman kesiti içerisinde kendisine verilen görevi yerine getirmek suretiyle elde ettiği sonuçlardır?


Kariyer Yolu
Terfi
Performans
Emeklilik
Transfer

20.Soru

Aşağıdaki performans standart özelliklerinden hangisi “ölçülebilir” özelliğini belirtmektedir?


S-Specific

M-Measurable

A-Achievable

R-Reasonable

T-Time-Bound